Open tools
Open share menu
Vuosikertomus 2013

Palkka- ja palkkioselvitys 2014


Palkitsemisjärjestelmät

Hallituksen ja sen valiokuntien palkitseminen

Varsinainen yhtiökokous päättää Kesko Oyj:n (”Kesko”) hallituksen ja sen valiokuntien jäsenten palkkiot sekä muut taloudelliset etuudet vuosittain. Hallituksen ja sen valiokuntien jäsenten palkkiot maksetaan rahakorvauksina. Hallituksen jäsenillä ei ole osakepalkitsemisjärjestelmiä eikä osakeperusteisia palkitsemisjärjestelmiä. He eivät kuulu myöskään yhtiön muiden palkitsemis- tai eläkejärjestelmien piiriin.


Pääjohtajan ja muun johdon palkitseminen

Palkitsemisen periaatteet ja päätöksentekojärjestys

Pääjohtajan ja muiden konsernijohtoryhmän jäsenten palkitsemisjärjestelmä koostuu kiinteästä rahapalkasta (kuukausipalkasta), luontoiseduista (vapaa auto- ja matkapuhelinetu), vuosittain päätettävien tulospalkkiokriteerien perusteella määräytyvästä tulospalkkiosta (lyhyen aikavälin palkitsemisjärjestelmä), osakepalkkiojärjestelmästä (pitkän aikavälin palkitsemisjärjestelmä) ja johdon eläke-eduista. Mikko Helanderilla on lisäksi erillinen terveys- ja henkivakuutus. Terveysvakuutuksesta, henkivakuutuksesta ja Helanderille 17.12.2014 annetuista osakkeista osana toimitusjohtajasopimuksessa sovittua kokonaiskompensaatiota on kerrottu tarkemmin häntä koskevassa jaksossa. Lisäksi yhtiöllä on ollut käytössä vuoden 2007 optio-ohjelma, jonka perusteella ei ole annettu optioita vuoden 2010 jälkeen. Optio-ohjelman mukainen viimeinen osakkeiden merkintäaika (2007C-optiot) päättyi 30.4.2014.


Keskon hallitus päättää palkitsemisvaliokunnan valmistelusta pääjohtajan ja liiketoiminta-alueista vastaavien konsernijohtoryhmän jäsenten henkilökohtaisesta palkkauksesta, muista taloudellisista etuuksista sekä tulospalkkiojärjestelmän perusteista ja maksettavista tulospalkkioista. Muiden konsernijohtoryhmän jäsenten osalta Keskon hallitus päättää tulospalkkioperiaatteista. Hallitus myös seuraa palkitsemisjärjestelmän toteutumista.


Konsernijohtoryhmän muiden kuin liiketoiminta-alueista vastaavien jäsenten palkkauksesta ja muista taloudellisista etuuksista päättää pääjohtaja hallituksen palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajan antamissa rajoissa.


Tulospalkkiojärjestelmä (lyhyen aikavälin palkitsemisjärjestelmä) vuonna 2014

Keskossa on käytössä johdon tulospalkkiojärjestelmä. Johdon tulospalkkiojärjestelmän piirissä on konsernijohtoryhmän lisäksi noin 140 Kesko-konsernin johtoon kuuluvaa henkilöä. Vuosittain määräytyvät tulospalkkiot maksetaan vuositilinpäätöksen valmistumisen jälkeen määräytymisvuotta seuraavan huhtikuun loppuun mennessä. Keskon hallitus päättää johdon tulospalkkiojärjestelmän kriteerit vuosittain. Kriteerejä ovat olleet konsernin voitto ennen kertaluonteisia eriä ja veroja (paino 20—40 %), johtajan oman vastuualueen sidotun pääoman tuotto-%, liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä ja liikevaihdon kehitys, asiakas- ja henkilöstömittarit (paino 20—40 %) sekä yksilöllisten tavoitteiden täyttyminen ja esimiehen kokonaisarvion varainen osuus (30—40 %). Tulospalkkiokriteerit ja niiden painoarvot vaihtelevat tehtävien mukaan.


Keskon pääjohtajan tulospalkkion enimmäismäärä vastaa hänen 8 kuukauden rahapalkkaansa ilman luontoisetuja ja muilla konsernijohtoryhmän jäsenillä tehtävän tulosvaikutuksen perusteella 4—5 kuukauden rahapalkkaa. Tulospalkkiota määriteltäessä rahapalkkana käytetään konsernijohtoryhmän jäsenen sen kalenterivuoden viimeisen kuukauden rahapalkkaa, jonka tuloksen perusteella tulospalkkio maksetaan.


Suoritus- ja tuloskriteerien toteutumista ja vaikutusta pitkän aikavälin taloudelliseen menestykseen seuraa ja arvioi Keskon hallitus ja palkitsemisvaliokunta.

Tulospalkkiojärjestelmän sääntöjen mukaan työskentelyä tai siihen rinnastettavaa aikaa on oltava konserniin kuuluvassa yhtiössä yhdenjaksoisesti vähintään kuusi kalenterikuukautta sen kalenterivuoden aikana, jolta tulospalkkio maksetaan. Mikäli tulospalkkiojärjestelmän piirissä olevan henkilön työsuhde päättyy ennen maksuajankohtaa, hänen oikeutensa palkkioon raukeaa. Poikkeuksena on työsuhteen päättyminen eläkkeelle siirtymisen takia silloin, kun eläkkeelle siirtyminen tapahtuu vuoden vaihteen ja varsinaisen palkkioiden maksuajankohdan välisenä aikana. Tällöin oikeus tulospalkkioon säilyy, mikäli tulospalkkiokriteerit muutoin täyttyvät. Mikäli tilikauden aikana on poikkeuksellisia ja toimintaan merkittävästi vaikuttavia tapahtumia tai markkinatilanne tai yhtiön tuottavuuskehitys sitä edellyttää, voidaan tulospalkkiojärjestelmän soveltamista, tavoitteiden asettamista ja maksusääntöjä muuttaa Kesko Oyj:n hallituksen päätöksellä myös yksittäistapauksissa.


Osakepalkkiojärjestelmä 2014—2016 (pitkän aikavälin palkitsemisjärjestelmä)

Tulospalkkiojärjestelmän lisäksi Keskolla on yhtiön hallituksen päättämä konsernin johtoon kuuluville ja tietyille muille avainhenkilöille suunnattu osakepalkkiojärjestelmä 2014—2016.


Osakepalkkiojärjestelmän tarkoituksena ovat Keskon liiketoiminnan edistäminen ja yhtiön arvon lisääminen yhdistämällä osakkeenomistajien ja johtoon kuuluvien henkilöiden tavoitteet. Järjestelmän tarkoituksena on myös sitouttaa henkilöt Kesko-konserniin ja antaa heille mahdollisuus yhtiön osakkeiden saamiseen osakepalkkiojärjestelmässä asetettujen tavoitteiden täyttyessä.


Osakepalkkiojärjestelmässä on kolme ansaintajaksoa: kalenterivuodet 2014, 2015 ja 2016. Keskon hallitus päättää kunkin ansaintajakson ansaintakriteerit, kohderyhmän ja osakepalkkion enimmäismäärät erikseen palkitsemisvaliokunnan esityksestä.  Ansaintakriteerien täyttymisen perusteella annettavien Keskon B-osakkeiden lopulliset määrät hallitus päättää ansaintajaksoa seuraavan vuoden alussa. Ansaintajakson 2014 kriteerit olivat ansaintajakson 2013 kriteerien tavoin yhtä suurin painotuksin Kesko-konsernin verottoman myynnin kehitysprosentti, Keskon laimentamaton osakekohtainen tulos (EPS) ilman kertaluonteisia eriä ja se, kuinka paljon Keskon B-osakkeen kokonaistuotto ylittää OMX Helsinki Benchmark Cap -tuottoindeksin. Osakepalkkiojärjestelmässä voidaan antaa kolmen vuoden aikana yhteensä enintään 600 000 yhtiön hallussa olevaa omaa B-osaketta.


Ansaintajaksolta mahdollisesti maksettava palkkio maksetaan Keskon B-osakkeina. Lisäksi maksetaan enintään osakkeiden arvon suuruinen rahaosuus, jolla katetaan palkkiosta aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Palkkiona annettaviin osakkeisiin liittyy kutakin ansaintajaksoa seuraavan kolmen kalenterivuoden mittainen sitouttamisjakso, jonka aikana osakkeita ei saa pantata tai luovuttaa, mutta jonka aikana henkilöllä on osakkeisiin liittyvät muut oikeudet. Ansaintajakson 2014 sitouttamisjakso päättyy 31.12.2017. Jos henkilön työ- tai toimisuhde päättyy ennen sitouttamisjakson päättymistä, hänen on pääsääntöisesti palautettava luovutusrajoituksen alaiset osakkeet vastikkeetta Keskolle tai sen määräämälle. Hallitus voi yksittäistapauksessa päättää, että henkilö saa pitää palautusvelvollisuuden kohteena olevat osakkeet tai osan niistä. Jos saaja siirtyy eläkkeelle sitouttamisjakson aikana, saajalla on oikeus pitää jo saamansa osakkeet ja muut arvopaperit.


Järjestelmässä ei ole ehtoja, jotka rajoittaisivat saajien osakkeista saamien tulojen määrää.


Irtisanomisaika ja -korvaus

Pääjohtajalla ja muilla konsernijohtoryhmän jäsenillä on yhtiön irtisanoessa oikeus irtisanomisajan rahapalkkaan ja luontoisetuihin sekä erilliseen kertakaikkiseen irtisanomiskorvaukseen, joka määräytyy johtajan rahapalkan ja luontoisetujen perusteella. Irtisanomiskorvaus samoin kuin annetut optio-oikeudet tai osakkeet tai niiden perusteella saadut tulot eivät ole osa johtajan palkkaa eikä niitä oteta huomioon irtisanomisajan palkan, irtisanomiskorvauksen tai eläkkeelle siirryttäessä eläkepalkan määrittämisessä. Johtajan itse irtisanoutuessa hän on oikeutettu ainoastaan irtisanomisajan palkkaan luontoisetuineen. Toimisuhteen päättyessä eläkkeelle siirtymiseen johtaja saa sopimuksensa mukaista eläkettä, ei muita korvauksia.

Eläke-edut 2014

Pääjohtajan ja muiden konsernijohtoryhmän jäsenten lakisääteinen eläketurva on hoidettu eläkevakuutusyhtiössä. Vuonna 2014 pääjohtaja Halmesmäki ja viisi konsernijohtoryhmän jäsentä olivat Keskon Eläkekassan vuonna 1998 suljetun A-osaston jäseniä ja heidän lisäeläkkeensä määräytyvät sen sääntöjen ja heidän kunkin johtajasopimuksen mukaisesti. Heidän lisäeläkkeensä on etuusperusteinen. Erlundin ja Talman eläke määräytyi yleisten työntekijän eläkkeisiin Suomessa sovellettavien säännösten (TyEL) mukaisesti. Halmesmäen ja Helanderin eläke-etuuksista on kerrottu tarkemmin heitä koskevissa jaksoissa.


Kesko ei ole maksanut eläkevakuutusmaksuja johtajien jäsenyydestä Keskon Eläkekassan A-osastossa useaan vuoteen eikä vuonna 2014 osaston sijoitustoiminnan tuottojen katettua maksettavat lisäeläkkeet ja eläkevastuun muutokset.


Palkat, palkkiot ja muut taloudelliset etuudet

Hallituksen ja sen valiokuntien jäsenten palkkiot ja muut taloudelliset etuudet

Varsinainen yhtiökokous päättää Keskon hallituksen ja sen valiokuntien jäsenten palkkiot sekä muut taloudelliset etuudet vuosittain. Hallituksen ja sen valiokuntien jäsenten palkkiot maksetaan rahakorvauksina. Hallituksen jäsenillä ei ole osakepalkitsemisjärjestelmiä eikä osakeperusteisia palkitsemisjärjestelmiä. He eivät kuulu myöskään yhtiön muiden palkitsemis- tai eläkejärjestelmien piiriin.


Varsinainen yhtiökokous 7.4.2014 päätti pitää Keskon hallituksen jäsenten palkkiot ennallaan ja ne olivat vuonna 2014 seuraavat:


Vuosipalkkiot:

• hallituksen puheenjohtaja 80 000 euroa,

• hallituksen varapuheenjohtaja 50 000 euroa ja

• hallituksen jäsen 37 000 euroa.


Lisäksi hallituksen ja sen valiokunnan kokouksesta maksetaan 500 euron suuruinen kokouspalkkio kokoukselta, kuitenkin siten, että valiokunnan puheenjohtajalle, joka ei ole hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, maksetaan valiokunnan kokouspalkkiona 1 000 euroa kokoukselta.


Hallituksen ja valiokuntien jäsenten päiväraha maksetaan ja matkakustannukset korvataan Keskon matkustussäännön mukaisesti.


Hallituksen jäsenille 2014 maksetut vuosi- ja kokouspalkkiot hallitus- ja valiokuntatyöstä (€)*

     

Kokouspalkkiot

Tarkastus-

Palkitsemis-

 
    

Vuosipalkkiot

Hallitus

valiokunta

valiokunta

Yhteensä

Esa Kiiskinen (pj)

80 000

4 000

 

1 500

85 500

Seppo Paatelainen (vpj)

50 000

4 000

2 500

1 500

58 000

Ilpo Kokkila

37 000

4 000

 

1 500

42 500

Tomi Korpisaari

37 000

4 000

  

41 000

Maarit Näkyvä

37 000

4 000

5 000

 

46 000

Toni Pokela

37 000

4 000

  

41 000

Virpi Tuunainen

37 000

4 000

2 500

 

43 500

Yhteensä

315 000

28 000

10 000

4 500

357 500

* Palkkiot on ilmoitettu maksuperusteella.

 

Pääjohtaja Matti Halmesmäen palkka, palkkiot ja muut taloudelliset etuudet vuonna 2014

Pääjohtaja Matti Halmesmäen henkilökohtaisesta palkkauksesta, muista taloudellisista etuuksista sekä tulospalkkiojärjestelmän perusteista ja maksettavista tulospalkkioista päättää Keskon hallitus palkitsemisvaliokunnan valmistelusta. Yhtiön ja pääjohtajan välillä on ollut voimassa hallituksen hyväksymä kirjallinen toimitusjohtajasopimus, jonka lisäksi hänen kanssaan on tehty sopimus toimitusjohtajasopimuksen päättämisestä. Pääjohtaja Halmesmäen tehtävä pääjohtajana päättyi 31.12.2014 ja 1.1.2015 alkaen hän toimii hallituksen erityistehtävissä 31.5.2015 saakka, jolloin hän siirtyy vanhuuseläkkeelle.


Halmesmäelle vuosina 2012—2014 maksetut palkat, luontoisedut ja tulospalkkiot sekä hänen muut taloudelliset etuutensa käyvät ilmi seuraavista taulukoista.


Palkat, tulospalkkiot ja luontoisedut 2012—2014 (€)

      

2014

2013

2012

Kiinteä rahapalkka

   

898 560

909 840

865 300

Tulospalkkiot*

   

360 000**

350 000**

309 000**

Luontoisedut

   

22 740

22 740

22 023

Yhteensä

   

1 281 300

1 282 580

1 196 323

* Halmesmäen kanssa solmitussa toimitusjohtajasopimuksen päättämissopimuksessa on sovittu, että hänelle vuodelta 2014 maksettava tulospalkkio on yhteensä 576 000 euroa ja se maksetaan maaliskuussa 2015. Vuodelta 2015 maksettavaksi kannustin- ja tulospalkkioksi on päättämissopimuksessa sovittu yhteensä 288 000 euroa, joka maksetaan toukokuussa 2015.

 

** Maksettu tulospalkkio edellisen vuoden tuloksen perusteella.

 
         

Irtisanomisaika ja -korvaus

Alkuperäisen toimitusjohtajasopimuksen mukaan yhtiön irtisanoessa toimitusjohtajan, hän on ollut oikeutettu 12 kuukauden irtisanomisajan palkan lisäksi erilliseen kertakaikkiseen irtisanomiskorvaukseen, joka vastaa hänen 12 kuukauden rahapalkkaansa ja luontoisetuja (yhteensä 24 x irtisanomiskuukauden rahapalkka + luontoisedut). Halmesmäen itsensä irtisanoutuessa hän on ollut oikeutettu 6 kuukauden irtisanomisajan palkkaan. Halmesmäen kanssa on vuonna 2014 solmittu toimitusjohtajasopimuksen päättämissopimus, jonka mukaan hänen tehtävänsä pääjohtajana päättyi 31.12.2014 ja 1.1.2015 alkaen hän toimii hallituksen erityistehtävissä 31.5.2015 saakka, jolloin hän siirtyy vanhuuseläkkeelle. Päättämissopimuksen mukaisesti Halmesmäelle ei erikseen makseta tässä jaksossa mainittua irtisanomisajan palkkaa tai irtisanomiskorvausta.


Osakesidonnaiset palkkiot


Osakepalkkiojärjestelmä

Osakepalkkio (kpl)

    

2014

2013

2012

Enimmäismäärä

   

21 000

21 000

21 000

Annettu

   

9 807*

4 200

5 607

Sitouttamisjakso (asti)

   

31.12.2017

31.12.2016

31.12.2015

* Hallituksen päätös helmikuussa 2015. Ansaintajaksolta 2014 annettavat osakkeet annetaan huhtikuussa 2015 järjestelmän ehtojen mukaisesti.

 
         

Lisäksi maksetaan rahaosuus, jolla katetaan palkkiosta aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja.

Osakepalkkioiden sitouttamisjakso

Palkkiona annettaviin Kesko B-osakkeisiin liittyy kutakin ansaintajaksoa seuraavan kolmen kalenterivuoden mittainen sitouttamisjakso, jonka aikana osakkeita ei saa luovuttaa. Halmesmäen toimitusjohtajasopimuksen päättämistä koskevassa sopimuksessa on sovittu, että Halmesmäki saa pitää hänelle annetut osakepalkkiot, mutta niihin kohdistuu sitouttamisjakson pituutta vastaava luovutusrajoitus.


Optio-oikeudet

Halmesmäellä ei ollut 31.12.2014 hallussaan yhtään optio-oikeutta.


Eläke-edut

Halmesmäen lakisääteinen eläketurva on hoidettu eläkevakuutusyhtiössä. Lisäksi Halmesmäki on Keskon Eläkekassan vuonna 1998 suljetun A-osaston jäsen ja hänen lisäeläkkeensä määräytyy sen sääntöjen ja toimitusjohtajasopimuksen mukaisesti. Halmesmäen toimitusjohtajasopimuksen mukaista toimikautta jatkettiin vuonna 2011 siten, että hän jää vanhuuseläkkeelle täytettyään 63 vuotta. Halmesmäen pääjohtajan tehtävä päättyi 31.12.2014 ja 1.1.2015 alkaen hän toimii hallituksen erityistehtävissä 31.5.2015 asti, jolloin hän siirtyy vanhuuseläkkeelle. Jäädessään eläkkeelle hän saa eläkettä 66 % eläkepalkastaan. Eläkepalkkaa määritettäessä otetaan huomioon hänen kiinteä rahapalkkansa, tulospalkkiot ja luontoisedut viimeiseltä 10 kalenterivuodelta. Lisäeläke on etuusperusteinen. Halmesmäen lisäeläkejärjestelystä ei aiheutunut rahavirtapohjaisia kannatusmaksuja tilikausilla 2014 tai 2013. Suoriteperusteinen IFRS-eläkemeno oli ylikatteesta johtuen 0,1 milj. euroa positiivinen. Halmesmäen lakisääteisestä eläketurvasta aiheutunut eläkemeno oli 0,2 milj. euroa.


Pääjohtaja Mikko Helanderin palkitseminen vuonna 2015

Yhtiön uudeksi pääjohtajaksi hallitus on nimittänyt 1.1.2015 alkaen diplomi-insinööri Mikko Helanderin. Helanderin henkilökohtaisesta palkkauksesta, muista taloudellisista etuuksista sekä tulospalkkiojärjestelmän perusteista ja maksettavista tulospalkkioista päättää Keskon hallitus palkitsemisvaliokunnan valmistelusta.


Irtisanomisaika ja -korvaus

Helanderin irtisanomisaika on kaksitoista (12) kuukautta yhtiön irtisanoessa toimitusjohtajasopimuksen ja kuusi (6) kuukautta Helanderin itse irtisanoutuessa. Mikäli yhtiö irtisanoo sopimuksen muun syyn kuin toimitusjohtajan olennaisen sopimusrikkomuksen johdosta, eikä toimitusjohtaja siirry vanhuus- tai muulle eläkkeelle, toimitusjohtajalle maksetaan irtisanomisajan palkan lisäksi 12 kuukauden rahapalkkaa ja luontoisetujen yhteenlaskettua määrää vastaava korvaus.


Osakesidonnaiset palkkiot

Kesko Oyj:n hallitus päätti 16.12.2014 luovuttaa 8 791 yhtiön hallussa olevaa omaa B-osaketta yhtiön pääjohtajana 1.1.2015 aloittaneelle Helanderille. Osakkeiden luovutus toteutui 17.12.2014. Osakkeiden luovutus perustui Helanderin kanssa solmittuun toimitusjohtajasopimukseen ja luovutetut osakkeet ovat osa sovittua kokonaiskompensaatiota kattaen hänen Keskoa edeltäneen palvelussuhteensa palkkioita. Luovutus on vastikkeeton ja sen tarkoitus on Keskossa käytössä olevan osakepalkkiojärjestelmän tavoin edistää Keskon liiketoimintaa ja lisätä Keskon arvoa yhdistämällä osakkeenomistajien ja osakkeiden saajan tavoitteet. Luovutettujen osakkeiden arvo niiden antamishetkellä 17.12.2014 oli 260 741,06 euroa. Lisäksi rahana on maksettu osakkeiden luovutuksesta aiheutuneet verot ja muut osakkeiden saajan maksettavaksi tulevat lakisääteiset maksut, yhteensä 419 394,80 euroa.


Annettuihin osakkeisiin liittyvä luovutusrajoitus

Helanderille 17.12.2014 annettuihin Keskon B-osakkeisiin liittyy 1.10.2016 saakka voimassa oleva sitouttamisjakso, jonka aikana osakkeita ei saa luovuttaa.

Eläke-edut ja vakuutukset

Helanderin vanhuuseläkeikä on 63 vuotta ja vanhuuseläkkeen suuruus 60 % Helanderin eläkkeelle siirtymistä edeltävien kymmenen (10) kalenterivuoden TyEL-ansioista.


Lisäksi yhtiö on hankkinut Helanderille terveysvakuutuksen, joka korvaa sekä yleis- että erikoislääkärikuluja sairauden tai tapaturman aiheuttaman vamman tutkimuksista ja hoidoista, sekä henkivakuutuksen.


Konsernijohtoryhmän jäsenten palkka, palkkiot ja muut taloudelliset etuudet vuonna 2014

Keskon hallitus päättää palkitsemisvaliokunnan valmistelusta pääjohtajan ja liiketoiminta-alueista vastaavien konsernijohtoryhmän jäsenten henkilökohtaisesta palkkauksesta, muista taloudellisista etuuksista sekä tulospalkkiojärjestelmän perusteista ja maksettavista tulospalkkioista. Muiden konsernijohtoryhmän jäsenten osalta Keskon hallitus päättää tulospalkkioperiaatteista. Konsernijohtoryhmän muiden kuin liiketoiminta-alueista vastaavien jäsenten palkkauksesta ja muista taloudellisista etuuksista päättää pääjohtaja hallituksen palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajan antamissa rajoissa.


Konsernijohtoryhmän jäsenet ja vastuualueet 2014

    

Aloittanut

    
    

konserni-

    
    

johtoryhmässä

 

Vastuualue

Matti Halmesmäki, pj*

01.01.2001

Keskon pääjohtaja

Mikko Helander**

01.10.2014

Keskon varatoimitusjohtaja

Jorma Rauhala, Ruokakesko Oy:n toimitusjohtaja***

05.02.2013

Ruokakauppa ja Keskon Venäjän kauppapaikkatoiminnot

Minna Kurunsaari, käyttötavarakaupan toimialajohtaja

01.12.2011

Käyttötavarakauppa

Terho Kalliokoski, Rautakesko Oy:n toimitusjohtaja****

17.03.2005

Rautakauppa

Pekka Lahti, VV-Auto Group Oy:n toimitusjohtaja

01.03.2005

Auto- ja konekauppa

Arja Talma, johtaja

17.03.2005

Kauppapaikat ja sijoitukset

Jukka Erlund, Keskon talous- ja rahoitusjohtaja, CFO

01.11.2011

Talous ja rahoitus, tietohallinto-ohjaus, talouspalvelut

Matti Mettälä, johtaja

01.10.2012

Henkilöstö ja sidosryhmäsuhteet

* Pääjohtaja Halmesmäen tehtävä pääjohtajana päättyi 31.12.2014 ja jatkuu erityistehtävissä 31.5.2015 asti, jolloin hän siirtyy vanhuuseläkkeelle.

 

** Helander aloitti Keskon varatoimitusjohtajana ja konsernijohtoryhmän jäsenenä 1.10.2014. Hän toimii 1.1.2015 alkaen Keskon pääjohtajana ja konsernijohtoryhmän puheenjohtajana.

 

*** Rauhalan vastuualueena olivat Ruokakauppa ja Keskon Venäjän kauppapaikkatoiminnot 31.12.2014 saakka. 1.1.2015 alkaen Rauhalan vastuualueena on Keskon päivittäistavarakauppa.

 

**** Kalliokosken vastuualueena oli Rautakauppa 31.12.2014 saakka. 1.1.2015 alkaen Kalliokosken vastuualueena on Keskon rauta- ja erikoiskauppa.

 

Konsernijohtoryhmälle vuosina 2013—2014 maksetut palkat, luontoisedut ja tulospalkkiot sekä muut taloudelliset etuudet käyvät ilmi seuraavista taulukoista.


Konsernijohtoryhmän jäsenten palkat, tulospalkkiot ja luontoisedut 2013—2014 (€)*


 

Kiinteä rahapalkka

Tulospalkkiot

Luontoisedut

Yhteensä

 

2014

2013

2014

2013

2014

2013

2014

2013

Matti Halmesmäki, pj

898 560

909 840

360 000

350 000

22 740

22 740

1 281 300

1 282 580

Konsernijohtoryhmä**

1 843 260

1 671 384

286 500

323 550

121 649

118 896

2 251 409

2 113 830

Yhteensä

2 741 820

2 581 224

646 500

673 550

144 389

141 636

3 532 709

3 396 410

* Palkat, tulospalkkiot ja luontoisedut on ilmoitettu maksuperusteella. Vuoden 2013 ansainnan suoriteperusteella saa lisäämällä 2013 palkkoihin ja luontoisetuihin taulukossa vuonna 2014 maksetuksi ilmoitetun tulospalkkion. Vuodelta 2014 kertyvä tulospalkkio päätetään ja maksetaan keväällä 2015.

 

** Poislukien pääjohtaja Halmesmäki.

 
         

Konsernijohtoryhmän jäsenten osakesidonnaiset palkkiot 2012—2014 (kpl)

 

2014

  

2013

  

2012

 
 

Enimmäismäärä

Annetaan**

 

Enimmäismäärä

Annettu

 

Enimmäismäärä

Annettu

Matti Halmesmäki, pj

21 000

9 807

 

21 000

4 200

 

21 000

5 607

Konsernijohtoryhmä*

48 000

16 812

 

46 500

9 300

 

35 600

9 506

Yhteensä

69 000

26 619

 

67 500

13 500

 

56 600

15 113

* Poislukien pääjohtaja Halmesmäki ja Helander. Konsernijohtoryhmän luvut on ilmoitettu kutakin ansaintajaksoa seuraavan helmikuun tilanteen mukaisesti. Toimitusjohtajasopimuksensa mukaisesti Helanderille on annettu 17.12.2014 yhteensä 8 791 Keskon omaa B-osaketta. Helanderille 17.12.2014 palkkiona annettuihin Keskon B-osakkeisiin liittyy 1.10.2016 saakka voimassa oleva sitouttamisjakso, jonka aikana osakkeita ei saa luovuttaa. Osakkeiden luovutus perustuu Helanderin kanssa solmittuun toimitusjohtajasopimukseen ja luovutettavat osakkeet ovat osa sovittua kokonaiskompensaatiota kattaen hänen Keskoa edeltäneen palvelussuhteensa palkkioita.

 

** Hallituksen päätös helmikuussa 2015. Ansaintajaksolta 2014 annettavat osakkeet annetaan huhtikuun 2015 loppuun mennessä järjestelmän ehtojen mukaisesti.

 
         

Osakepalkkioiden sitouttamisjakso

Palkkiona annettaviin osakkeisiin liittyy kutakin ansaintajaksoa seuraavan kolmen kalenterivuoden mittainen sitouttamisjakso, jonka aikana osakkeita ei saa luovuttaa, pantata tai muutoin siirtää, mutta jonka aikana henkilöllä on osakkeisiin liittyvät muut oikeudet. Jos henkilön työ- tai toimisuhde päättyy ennen sitouttamisjakson päättymistä, hänen on pääsääntöisesti palautettava luovutusrajoituksen alaiset osakkeet vastikkeetta Keskolle tai sen määräämälle. Hallitus voi yksittäistapauksessa päättää, että henkilö saa pitää palautusvelvollisuuden kohteena olevat osakkeet tai osan niistä. Jos saaja siirtyy eläkkeelle sitouttamisjakson aikana, saajalla on oikeus pitää jo saamansa osakkeet ja muut arvopaperit. Ansainta- ja sitouttamisjaksot on kuvattu alla olevassa taulukossa.


Ansaintajakso

     

2014

2013

2012

Sitouttamisjakso päättyy

   

31.12.2017

31.12.2016

31.12.2015

         

Konsernijohtoryhmän jäsenillä (mukaan lukien Halmesmäki) ei ollut 31.12.2014 hallussaan optio-oikeuksia.


Konsernijohtoryhmän jäsenten eläke-edut sekä irtisanomisajat ja -korvaukset 2014

  

Vanhuus-

Eläke eläke-

   
  

eläkeikä (v.)

palkasta (%)

 

Irtisanomisaika

Irtisanomiskorvaus

Matti Halmesmäki, pj*

63

66

 

6/12 kk***

12 kk:n palkka

Mikko Helander**

63

60

 

6/12 kk***

12 kk:n palkka

Jorma Rauhala

62

66

 

6 kk

6 kk:n palkka

Minna Kurunsaari

62

66

 

6 kk

6 kk:n palkka

Terho Kalliokoski

62

66

 

6 kk

12 kk:n palkka

Pekka Lahti

62

66

 

6 kk

18 kk:n palkka

Arja Talma

TyEL:n mukainen****

TyEL:n mukainen****

 

6 kk

12 kk:n palkka

Jukka Erlund

TyEL:n mukainen****

TyEL:n mukainen****

 

6 kk

6 kk:n palkka

Matti Mettälä

62

66

 

6 kk

12 kk:n palkka

* Pääjohtaja Halmesmäen tehtävä päättyi 31.12.2014 ja jatkuu erityistehtävissä 31.5.2015 asti, jolloin hän siirtyy vanhuuseläkkeelle.

 

** Helander aloitti Keskon varatoimitusjohtajana ja konsernijohtoryhmän jäsenenä 1.10.2014. Hän toimii 1.1.2015 alkaen Keskon pääjohtajana ja konsernijohtoryhmän puheenjohtajana.

 

*** Irtisanomisaika on kaksitoista (12) kuukautta yhtiön irtisanoessa toimitusjohtajasopimuksen ja kuusi (6) kuukautta pääjohtajan itse irtisanoutuessa.

 

**** Työntekijän eläkelaki (TyEL).

 
         

Halmesmäen ja muiden konsernijohtoryhmän jäsenten lakisääteinen eläketurva on hoidettu eläkevakuutusyhtiössä. Halmesmäki ja viisi konsernijohtoryhmän jäsentä olivat Keskon Eläkekassan vuonna 1998 suljetun A-osaston jäseniä ja heidän lisäeläkkeensä määräytyvät sen sääntöjen ja heidän kunkin johtajasopimuksen mukaisesti. Heidän eläkkeensä on etuusperusteinen.


Konsernijohtoryhmän jäsenten vastuualueet ja taloudelliset etuudet vuonna 2015

Keskon hallitus päättää palkitsemisvaliokunnan valmistelusta pääjohtajan ja liiketoiminta-alueista vastaavien konsernijohtoryhmän jäsenten henkilökohtaisesta palkkauksesta, muista taloudellisista etuuksista sekä tulospalkkiojärjestelmän perusteista ja maksettavista tulospalkkioista. Muiden konsernijohtoryhmän jäsenten osalta Keskon hallitus päättää tulospalkkioperiaatteista. Konsernijohtoryhmän muiden kuin liiketoiminta-alueista vastaavien jäsenten palkkauksesta ja muista taloudellisista etuuksista päättää pääjohtaja hallituksen palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajan antamissa rajoissa.

Konsernijohtoryhmän jäsenet ja vastuualueet 2015*

    

Aloittanut

    

 

   

konserni-

    
    

johtoryhmässä

Vastuualue

Mikko Helander, pj**

01.10.2014

Keskon pääjohtaja

Jorma Rauhala, Ruokakesko Oy:n toimitusjohtaja

05.02.2013

Päivittäistavarakauppa

Terho Kalliokoski, Rautakesko Oy:n toimitusjohtaja

17.03.2005

Rauta- ja erikoiskauppa

Pekka Lahti, VV-Auto Group Oy:n toimitusjohtaja

01.03.2005

Auto- ja konekauppa

Jukka Erlund, Keskon talous- ja rahoitusjohtaja, CFO

01.11.2011

Talous ja rahoitus

Matti Mettälä, johtaja

01.10.2012

Henkilöstö

Anne Leppälä-Nilsson, johtaja

01.01.2015

Lakiasiat

Lauri Peltola, johtaja

02.03.2015

Yhteiskuntavastuu, viestintä ja sidosryhmäsuhteet

* Anni Ronkainen on nimitetty Keskon liiketoiminnan kehityksestä, digitaalisesta liiketoimintaympäristöstä ja markkinoinnista vastaavaksi johtajaksi (Chief Digital Officer) ja konsernijohtoryhmän jäseneksi tammikuussa 2015. Hän aloittaa Kesko Oyj:n palveluksessa viimeistään 20.04.2015.

 

** Helander aloitti Keskon varatoimitusjohtajana ja konsernijohtoryhmän jäsenenä 1.10.2014. Hän toimii 1.1.2015 alkaen Keskon pääjohtajana ja konsernijohtoryhmän puheenjohtajana.

 
         

Konsernijohtoryhmän jäsenten eläke-edut sekä irtisanomisajat ja -korvaukset 2015

  

Vanhuus-

Eläke eläke-

   
  

eläkeikä (v.)

palkasta (%)

 

Irtisanomisaika

Irtisanomiskorvaus

Mikko Helander, pj*

63

60

 

6 / 12 kk**

12 kk:n palkka

Jorma Rauhala

62

66

 

6 kk

6 kk:n palkka

Terho Kalliokoski

62

66

 

6 kk

12 kk:n palkka

Pekka Lahti

62

66

 

6 kk

18 kk:n palkka

Jukka Erlund

TyEL:n mukainen***

TyEL:n mukainen***

 

6 kk

6 kk:n palkka

Matti Mettälä

62

66

 

6 kk

12 kk:n palkka

Anne Leppälä-Nilsson

TyEL:n mukainen***

TyEL:n mukainen***

 

6 kk

18 kk:n palkka

Lauri Peltola

TyEL:n mukainen***

TyEL:n mukainen***

 

6 kk

6 kk:n palkka

* Helander aloitti Keskon varatoimitusjohtajana ja konsernijohtoryhmän jäsenenä 1.10.2014. Hän toimii 1.1.2015 alkaen Keskon pääjohtajana ja konsernijohtoryhmän puheenjohtajana.

 

** Irtisanomisaika on kaksitoista (12) kuukautta yhtiön irtisanoessa toimitusjohtajasopimuksen ja kuusi (6) kuukautta pääjohtajan itsensä irtisanoutuessa.

 

*** Työntekijän eläkelaki (TyEL).

 
         

Yhtiön irtisanoessa konsernijohtoryhmän jäsenen jäsen saa 6—12 kuukauden irtisanomisajan palkan lisäksi erillisen kertakaikkisen irtisanomiskorvauksen, joka vastaa hänen 6—18 kuukauden kiinteää rahapalkkaansa ja luontoisetuja (yhteensä 12—24 x irtisanomiskuukauden rahapalkka + luontoisedut). Hänen itse irtisanoutuessa hän on oikeutettu irtisanomisajan palkkaan.


Konsernijohtoryhmän jäsenten lakisääteinen eläketurva on hoidettu eläkevakuutusyhtiössä. Konsernijohtoryhmän jäsenet ovat (vuosi 2015) neljää jäsentä (Helander, Erlund, Leppälä-Nilsson ja Peltola) lukuun ottamatta Keskon Eläkekassan vuonna 1998 suljetun A-osaston jäseniä ja heidän lisäeläkkeensä määräytyvät sen sääntöjen ja heidän kunkin johtajasopimuksen mukaisesti. Heidän lisäeläkkeensä on etuusperusteinen. Helanderin palkitsemista ja etuuksia on käsitelty tarkemmin edellä kohdassa "Pääjohtaja Mikko Helanderin palkitseminen vuonna 2015".