Open tools
Open share menu
Vuosikertomus 2013

Arvonluonnin kuvaus

Keskon vuosiraportin tavoitteena on antaa kokonaiskuva Keskon kyvystä luoda arvoa sekä tuoda yhteen arvonluonnin kannalta olennaiset tiedot. Täydensimme Keskon arvonluonnin kuvausta selvittämällä syksyn 2014 aikana eri sidosryhmiemme näkemyksiä siitä, mitä Keskon luoma arvo on. Selvityksen tuloksena laadittiin tämän raportin arvonluontitarinat ja arvonluontia havainnollistava animaatio.

Kesko päätti elokuussa 2014 yhdistää Keskon vuosikertomuksen ja yhteiskuntavastuun raportin integroidun raportoinnin <IR>viitekehystä hyödyntäväksi sidosryhmäraportiksi. Integroitua raportointia lähdettiin kehittämään projektilla, jossa selvitettiin arvonluontiin vaikuttavia tekijöitä sekä johdon ja sidosryhmien näkemyksiä arvonluonnista. Maaliskuussa 2015 julkistettiin Keskon ensimmäinen integroitu vuosiraportti.

Kesko luo toiminnallaan arvoa sidosryhmilleen

Kaupan alan yrityksenä Keskon ja K-kauppojen päätehtävänä on tarjota asiakkaille heidän tarvitsemiaan tuotteita ja palveluita. Tuotteiden tulee olla tutkittuja, turvallisia ja vastuullisesti valmistettuja.

Kesko valitsee tavarantoimittajansa huolellisesti ja toimittaa tuotteet kauppaan tehokkaasti ja ympäristövaikutukset huomioiden. Samalla Kesko tarjoaa tavarantoimittajille jakelutien heidän tuotteilleen.

Kesko on vakavarainen pörssiyhtiö, joka luo osakasarvoa omistajilleen. Kesko on yhteiskunnallisesti merkittävä yritys työllistäjänä ja veronmaksajana. 

Sidosryhmien näkemyksiä Keskon luomasta arvosta kertoivat syksyn aikana Keskon johdon lisäksi sijoittajien, analyytikoiden, henkilöstön, kauppiaiden, edunvalvontajärjestöjen, tavarantoimittajien, viranomaisten, tutkimuslaitosten, median ja kansalaisjärjestöjen edustajat.

Sidosryhmien haastatteluissa nousivat esiin asiakasarvo, omistaja-arvo ja yhteiskunnallinen arvo. Sijoittajat ja analyytikot korostivat erityisesti taloudellisen arvon merkitystä. Yhteiskunnallisen arvon nähtiin syntyvän Keskon merkittävästä roolista suomalaisessa yhteiskunnassa ja suomalaisten arjessa sekä taloudellisista, sosiaalisista ja ympäristöön liittyvistä positiivisista vaikutuksista.

 

Keskon arvonluonnin kuvaus havainnollistaa sitä, miten Kesko luo toiminnallaan arvoa sidosryhmilleen ja yhteiskunnalle.

 

 

Arvonluontitarinat

Tämän raportin arvonluontitarinat kertovat Keskon luomasta arvosta sekä vaikutuksista sidosryhmille ja yhteiskunnalle.

Haastattelujen perusteella Kesko koetaan vahvasti paikallisena ja kotimaisia tuotteita ja palveluja edistävänä toimijana. Keskeiseksi arvonluonnin tekijäksi nousi kauppiasliiketoiminnan menestys.
Lue lisää: Kauppa paikallisena toimijana ja Vaikutus yhteiskuntaan.

Omistaja-arvon pitkäjänteinen kasvattaminen ja taloudellinen menestys todettiin toiseksi tärkeäksi arvonluonnin tekijäksi.
Lue lisää: Vaikutus yhteiskuntaan ja Sijoittajan puheenvuoro.

Sidosryhmät näkivät asiakasarvon olevan mukana kaikessa Keskon arvonluonnissa. Asiakasarvon luomisessa Keskon, kauppiaiden sekä tavaran- ja palveluntoimittajien hyvä yhteistyö on tärkeää.
Lue lisää:  Asiakkaan parhaaksi.

Kesko on merkittävä toimija erityisesti suomalaisessa yhteiskunnassa. Kesko luo arvoa yhteiskunnalle työllistämisen, verojen maksun ja muiden taloudellisten vaikutusten kautta. 
Lue lisää: Vaikutus yhteiskuntaan.

Tuotteiden toimittaminen kuluttajille tehokkaasti, turvallisesti, vastuullisesti ja luotettavasti on Keskon arvonluonnin kannalta keskeistä.
Lue lisää: Tuotteen tie.

Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö mahdollistaa arvonluonnin asiakkaille ja omistajille. Haastatteluissa nousi esiin paljon odotuksia Keskoa kohtaan suurena yhteiskunnallisena toimijana ja suurena työnantajana.
Lue lisää: Henkilöstö tärkeimpänä voimavaranamme.

Arvonluontianimaatio

Arvonluontitarinoiden lisäksi halusimme havainnollistaa Keskon luomaa arvoa myös visuaalisesti animaation avulla. Tässä animaatiossa kerrotaan, miten Kesko luo toiminnallaan arvoa koko yhteiskunnassa.

 

Miten Kesko luo arvoa?