Open tools
Open share menu
Vuosikertomus 2013

Henkilöstö tärkeimpänä voimavaranamme

Kesko ja K-kaupat tarjoavat monipuoliset ura- ja kehittymismahdollisuudet kaupan alan eri tehtävissä. Kaupan toimintaympäristön ja asiakkaiden tarpeiden muuttuessa on henkilökunnan osaamisen jatkuva kehittäminen entistäkin tärkeämpää.

Monimuotoinen työyhteisö:

  • Keskon kaikissa toimintamaissa työskenteli vuoden 2014 lopussa yhteensä 23 794 henkeä.
  • Suomen henkilöstön keski-ikä oli 36 vuotta vuonna 2014. Muissa maissa henkilöstön keski-ikä vaihteli 27 vuodesta 46 vuoteen.
  • Henkilöstöstä Suomessa oli naisia 58,8 % ja miehiä 41,2 %. Muissa toimintamaissa vastaavasti 51,5 % ja 48,5 %.
  • Henkilöstön työuran pituus: alle 10 vuotta 68,3 % ja yli 10 vuotta 31,7 % Suomessa ja vastaavasti 92,8 % ja 7,2 % muissa maissa.

Lisää henkilöstölukuja GRI-osiossa.

 
 

Tiesitkö, että:

Kesko on ollut Suomen Monimuotoisuusverkoston jäsen vuodesta 2013. Tasa-arvo, oikeudenmukaisuus ja syrjimättömyys ovat tärkeitä periaatteita, joita Keskossa noudatetaan.

 

Kesko ja sen ketjujen kauppiasyrittäjät eli K-ryhmä työllistää yhteensä noin 45 000 ihmistä kahdeksassa maassa. Työtehtävät vaihtelevat kaupan tehtävistä kauppiasyrittäjyyteen sekä eri alojen asiantuntija- ja esimiestehtäviin. Työskentely kaupassa luo hyvän pohjan kaikissa K-ryhmän tehtävissä työskentelylle – siksi esimerkiksi K-traineet ja kauppiasvalmennettavat viettävät suurimman osan ajastaan kaupoissa.

Keskon tavoitteena on olla kaupan alan houkuttelevin työpaikka. Keskolaiset ja kauppiaat käyvät säännöllisesti kaupan alan oppilaitoksissa, korkeakouluissa ja ammattikorkeakouluissa sekä rekrytointimessuilla ja muissa tapahtumissa kertomassa uramahdollisuuksista K-ryhmässä.

Kaupan murros edellyttää uutta osaamista

Kaupan toimintaympäristön muutokset, talouden pitkä taantuma, henkilöstövähennykset ja muiden toimialojen houkuttelevuus ovat vaikuttaneet siihen, että kaupan alan maine työnantajakuvatutkimuksissa on laskenut viime vuosina. Vuonna 2014 Kesko sijoittui Universumin Nuoret Ammattilaiset -tutkimuksessa liiketalouden alan ammattilaisten vastauksissa sijalle 29 (2013: 17 ja 2012: 10).

Väestön ikääntyessä ja työvoimarakenteen muuttuessa kaupan alaa uhkaa tulevaisuudessa työvoimapula. Kuluttajien käyttäytymisen ja asiakkaiden tarpeiden muuttuessa myös kaupan on muututtava, jotta asiakkaiden odotukset voidaan ylittää jatkossakin – niin verkossa kuin kivijalkakaupassa. Kaupan alan murros ja sähköisen asioinnin kasvu ovat luoneet tarpeen uuteen osaamiseen: lähivuosina Keskossa ja sen ketjuissa tarvitaan erityisesti digiosaajia ja sähköisen asioinnin ammattilaisia.

Keskon strategiatyö käynnistettiin alkuvuodesta 2015. Strategiaprosessissa käydään läpi kaikki Keskon toiminnan osa-alueet ja henkilökunta osallistetaan mukaan strategiatyöhön. Keskon intranetiin, Keskonetiin, perustettiin helmikuussa 2015 Strategiatalkoot-sivusto, jolla henkilökuntaa kannustettiin käymään keskustelua siitä, miten Keskon tai oman yksikön liiketoimintaa tulisi kehittää.

Osaamista kehitetään jatkuvasti

Henkilöstön systemaattinen ja liiketoimintalähtöinen kehittäminen on kriittinen tekijä tulevaisuuden menestyksen kannalta. Osaamisen kehittämisen ydinalueita ovat myynti- ja palveluosaaminen, tavara-alakohtaiset kilpailuetuhankkeet, lähiesimiestyö ja johtaminen sekä sähköinen kauppa ja palvelut.

Kesko haluaa panostaa kaikkien työntekijöidensä kehittymiseen tarjoamalla koulutusta ja monipuolisia urapolkuja, sillä uudistumiseen tarvitaan osaavia tekijöitä. Laaja konserni tukee työntekijän mahdollisuuksia syventää osaamistaan ja vaihtaa tehtäviä yhtiöstä tai toimialasta toiseen. Sisäisiä siirtoja toisiin tehtäviin tehtiin Suomessa noin 1 900 ja muissa toimintamaissa noin 2 500.

Koulutusta verkossa

Verkko-oppiminen on noussut entistä enemmän lähiopetuksen rinnalle ja sähköisen oppimisen edistämiseen ja kehittämiseen on keskitytty viime vuosien aikana entistä enemmän.

Henkilöstön vastuullisuuskoulutusta on lisätty viime vuosina. K-vastuullisuuskonseptin käyttöönoton yhteydessä laadittiin K-vastuullisuuskonseptista verkkokoulutus ruoka- ja rautakaupoille. Syksyn 2014 aikana laadittiin kaikille keskolaisille tarkoitettu verkkokoulutus vastuullisuudesta. Helmikuussa 2015 julkaistu koulutus on keskolaisille pakollinen ja sen suoritusmääriä seurataan.

K-instituutti vastaa Suomen suurimpiin kuuluvan aikuiskoulutusohjelman, Mestarimyyjäkoulutuksen, toteuttamisesta.

Hyvinvoiva työyhteisö

Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö luo arvoa Keskolle ja K-kauppojen asiakkaille. Työhyvinvoinnin kehittämisen tavoitteena on henkilöstön sitoutumisen kasvattaminen, terveyden edistäminen, eläkeiän nostaminen ja työnantajakuvan kehittäminen sekä näiden kautta parempi henkilöstön työn tuottavuus.

Työhyvinvoinnin peruslähtökohtana on, että työntekijät työskentelevät turvallisessa työympäristössä ja tuntevat osaavansa työnsä. Henkilöstölle järjestetään työhyvinvointiohjelmaan pohjautuvia teemavuosia. Vuosien 2014 ja 2015 teemoina ovat esimiestyön ja johtamisen kehittäminen ja sitä kautta henkilöstön sitoutumisen edistäminen sekä toimivan työterveys- ja -turvallisuusyhteistyön varmistaminen.

Keskeisiä esimiestyön kehittämisen välineitä ovat:

  • Puhutaan Työ Kuntoon -valmennus
  • Suorituksen johtaminen -valmennus
  • Employee Engagement -valmennus sekä
  • vuonna 2014 valmistunut kattava esimiestyön sähköinen valmennusohjelma esimiestyön eri osa-alueille.
 

Tiesitkö että:
Henkilöstölle järjestetään työhyvinvointiohjelmaan pohjautuvia teemavuosia. Katso video.

 
Henkilöstötutkimus auttaa kehittämään toimintaa

Henkilöstötutkimus on yksi keskeisimmistä sisäisten toimintatapojen ja esimiestyön laadun kehittämisen välineistä.

Henkilöstötutkimus tehdään samanaikaisesti Kesko-konsernissa ja osassa K-kauppoja. Tutkimuksella selvitetään henkilöstön sitoutumista organisaatioon, hyvän työsuorituksen mahdollistavia toimintatapoja, henkilöstön työhyvinvointia sekä tyytyväisyyttä lähiesimiehen ja johdon toimintaan.

Vuoden 2014 henkilöstötutkimuksen vastausprosentti oli aiempaa parempi, 81 % (78 % vuonna 2013). Henkilöstö koki yhteistyön muiden työntekijöiden kanssa olevan erittäin hyvä, 82 % (80 %). Esimiestyön arvio parani 73 %:iin (72 %). Suurin lasku oli henkilöstön sitoutuminen -indeksissä, joka laski 53 %:iin (55 %).

Esimies käsittelee henkilöstötutkimuksensa tulokset aina oman henkilöstönsä kanssa. Tutkimuksen tulosten pohjalta sovitaan kehittämistoimenpiteet, jotka kytketään osaksi vuosittaista toiminta- ja henkilöstösuunnitelmaa ja joiden toteutumista seurataan.

Tukea työuran eri vaiheissa

Kesko haluaa huolehtia henkilöstöstään läpi työuran. Työntekijöiden liikunta- ja kulttuuriharrastuksia tuetaan eri tavoin ja työntekijöitä ohjataan tarvittaessa työkykyä ylläpitävään kuntoutukseen.

Kuntoutussäätiö ja Kesko toteuttavat yhdessä Tukea työkykyyn ja oppimiseen työuran alussa -hanketta vuosina 2013−2015. Hankkeen yhtenä tavoitteena on tunnistaa ja lisätä tietoisuutta oppimisvaikeuksista.

Töihin K-ryhmään

Joka viides töissä olevista alle 25-vuotiaista nuorista työskentelee kaupan alalla. K-kaupat tarjoavatkin monelle nuorelle ensimmäisen kosketuksen työelämään.

K-ryhmässä työskentelee vuosittain tuhansia kesätyöntekijöitä, työharjoittelijoita, TET-harjoittelijoita sekä Tutustu ja Tienaa -harjoittelijoita. Suurin osa harjoittelupaikoista on kaupoissa, mutta myös Keskon eri toiminnoissa työllistetään säännöllisesti harjoittelijoita.

Kesällä 2014 K-ryhmässä työskenteli yhteensä noin 5 000 kesätyöntekijää, joista K-kaupoissa vajaat 4 000 ja Kesko-konsernissa noin 1 000.

K-duuni 2014

K-duuni 2014 -kilpailussa haettiin K-ryhmän vuoden parasta Nuorta työntekijää ja Nuorten työllistäjää. Vuoden 2014 Nuoreksi työntekijäksi valittiin Roope Malinen Rautia Malmilta Helsingistä ja Nuorten työllistäjäksi Marjo ja Jukka Itkonen Turun K-citymarket Länsikeskuksesta. Itkoset työllistävät 85 ruokakaupan ammattilaista, joista neljännes on alle 22-vuotiaita.


 

Tiesitkö että:
Kaikki työntekijät kahdeksassa toimintamaassa sitoutuvat toimimaan Keskon arvojen  ja vastuullisten toimintaperiaatteiden mukaisesti. Kahdeksalla kielellä julkaistu Vastuulliset toimintatapamme -ohjeistus on olennainen osa uusien työntekijöiden perehdytystä.

 
K-trainee-ohjelma ja kauppiasvalmennus

Keskeisiä keinoja kouluttaa kaupan alan ammattilaisia ovat K-trainee-ohjelma ja kauppiasvalmennus.

  • K-trainee-ohjelma on tarkoitettu opintojensa loppuvaiheessa oleville, vastavalmistuneille sekä jo työkokemusta omaaville tiede- ja ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille henkilöille. Viides K-trainee-ohjelma, johon valittiin 11 opiskelijaa, alkoi kesäkuussa 2014 ja päättyy elokuussa 2015. Aiemmista neljästä K-trainee-ohjelmasta valmistuneista 59 K-traineesta 37 työskenteli vuoden 2014 lopussa asiantuntija- tai esimiestehtävissä Kesko-konsernissa.
  • Kauppiasvalmennus on väylä kauppiaaksi. Ura K-kauppiaana tarjoaa monia mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja osaamisen laajentamiseen. K-ryhmä järjestää kauppiaille koulutusta, joka antaa konkreettisia työkaluja muun muassa talous- ja henkilöstöasioiden hoitoon. Kauppiaiden jatkokoulutus vahvistaa kauppiaan johtamisen taitoja ja antaa hänelle valmiuksia siirtyä haastavampiin kauppapaikkoihin.

PUHEENVUORO: KAUPAN ALA TARVITSEE OSAAJIA

 

- Pysyvät työsuhteet ovat meille yrittäjinä arvokkaita. Meistä jokaisen täytyy kuitenkin uudistua ja uudistaa omaa työtään kulloistenkin haasteiden mukaisesti. Uudistuaksemme tarvitsemme  myös raikasta tuulahdusta työyhteisöön.

Olemme siksi erityisen iloisia niistä useista nuorista, aktiivisista kaupan alalle pyrkivistä työharjoittelijoista, joita työllistämme ja perehdytämme kaupan arkeen vuosittain. Erilaiset koulun harjoittelujaksot, oppisopimukset sekä esimerkiksi nuorisotakuulla työllistäminen, luovat työnantajalle mahdollisuuden löytää alalle motivoituneita ammattilaisia. Samalla saamme nuoria harjoittelemaan työntekoa tai oppimaan jopa ammatin.

Kaupan osaaminen syntyy työpaikoilla. Myös erilaisilla osaamisen kehittämisen työvälineillä on merkittävä rooli ammattiin oppimisessa ja osaamisen edelleen kehittämisessä.

Olemme mielellämme mukana hankkeissa, joissa pääsemme vaikuttamaan alalla juuri aloittaneiden tai sinne pyrkivien osaamisen kehittämiseen. Tavoitteenamme on ammattitaitoinen henkilökunta. Asiakas saa osaajalta entistä parempaa asiakaspalvelua. Myös tyytyväisyys omaan työhön kasvaa, kun osaaminen lisääntyy.

On myös meille itsellemme antoisaa pohtia tulevaisuuden näkymiä ja siirtää näin kokemuksen kautta syntynyttä osaamista eteenpäin. Kaupan ala tarvitsee osaajia. Heitä syntyy hyvän perehdytyksen, koulutuksen ja työn tekemisen kautta.

Jari ja Liisa Peltonen ovat Helsingissä sijaitsevan Rautia Malmin kauppiaita.

 

 

CASE: NUORISOTAKUUN AVULLA TÖIHIN JA AMMATTIIN

 

Kuvassa kauppias Pia Heinonen ja Nuorisotakuun avulla työllistynyt Jesse Matikainen. Kuva: Sari Okko.  

Nuorisotakuu K-ryhmässä -ohjelman tavoitteena oli työllistää 1 000 nuorta vuosien 2013–2014 aikana. Vuoden 2014 loppuun mennessä lähes 1 800 nuorta oli työllistynyt K-kauppoihin ja Keskoon eri puolilla Suomea.

Erinomaiset työllistämistulokset on saavutettu koordinaattorin, kauppiaan ja TE-toimiston kontaktihenkilön yhteistyöllä. K-ryhmän ohjelmaan palkkaama koordinaattori Johanna Kinnunen on toiminut linkkinä työnantajien ja TE-toimistojen välillä. Kinnusen päätehtävänä on ollut auttaa kauppiaita, tavaratalojohtajia ja Keskon esimiehiä nuorten työllistämiseen liittyvien asioiden hoidossa.

Johanna Kinnunen on myös käynyt puhumassa nuorisotakuusta K-ryhmässä lukuisille eri tahoille. Esimerkiksi syksyllä 2014 Helsingissä kokoontui 13 EU-maan edustajaa nuorten työllistämiseen liittyvässä seminaarissa. Kinnunen toi puheenvuorossaan esiin yritysten näkökulmaa nuorisotakuun toteutumiseen. Ohjelma on laajentunut näin myös kehittämis- ja vaikuttamisohjelmaksi.

Nuorisotakuu K-ryhmässä −ohjelman myötä nuorten oppisopimuskoulutus K-ryhmässä on lisääntynyt. Jesse Matikainen (22) on yksi ohjelman kautta oppisopimuskoulutukseen päässeistä nuorista.

- Oppisopimuskoulutus on minun juttuni. Saan näin samanaikaisesti sekä koulutuksen, ammatin että palkkaa, iloitsee Jesse Matikainen K-supermarket Kaisaniemessä.

Vaikka Nuorisotakuu K-ryhmässä -ohjelma sellaisenaan päättyy, työ nuorten työllistämiseksi K-ryhmään jatkuu. Nuoria töihin palkkaaville kauppiaille ja esimiehille tarjotaan neuvonta- ja opastuspalveluja myös vuonna 2015.