Open tools
Open share menu
Vuosikertomus 2013

Tuotteen tie

K-ryhmän kauppaan astuva asiakas luottaa siihen, että kaupassa tarjolla olevien tuotteiden valitseminen on vastuullinen teko. Keskon ostajat ja tuotetutkimus tekevät päivittäin töitä sen eteen, että tuotteet kaupassa ovat laadukkaita, turvallisia ja vastuullisesti tuotettuja.

Kesko haluaa huolehtia koko tuoteketjun hyvinvoinnista ja kantaa vastuuta pellolta pöytään. Ennen kuin tuotteet päätyvät kaupan hyllylle, ne ovat käyneet läpi monet tutkimukset ja selvitykset.

Keskon vastuullista hankintaa ohjaavat Keskon ostotoiminnan periaatteet, vastuullisen hankinnan opas ja vastuullisuuslinjaukset. Nämä periaatteet ovat lähtökohtana myös silloin, kun Keskon ostajat ja tuotetutkimus alkavat yhdessä pohtia mahdollista uutta tuotetta omien merkkituotteiden valikoimaan. Tuotteiden ympäristövaikutukset otetaan huomioon jo suunnitteluvaiheessa; turhaa pakkaamista vältetään ja kierrätettäviä materiaaleja suositaan.

Tuotteet tutkitaan jo ennen hankintapäätöstä

Asiakkaiden tarpeet ja odotukset ovat lähtökohta, jonka pohjalta uusia tuotteita suunnitellaan valikoimiin. Keskolla oli vuonna 2014 noin 21 800 sellaista tavaran- ja palveluntoimittajaa, joilta ostettiin vuoden aikana vähintään 1 000 eurolla. Näistä noin 10 200 toimi Suomessa, noin 8 500 Keskon muissa toimintamaissa ja noin 3 100 muualla.

Keskolla on oma tuotetutkimusyksikkö, joka valvoo K-ruokakauppojen, Anttila-tavaratalojen, K-citymarketien ja Kodin1-sisustustavaratalojen myymien päivittäis- ja käyttötavaroiden turvallisuutta ja laatua. Tuotetutkimuksen laboratorio tutki yli 8 860 tuotenäytettä ja teki yli 29 530 analyysia vuonna 2014.

Keskon omalla Pirkka-tuotesarjalla on lähes 500 tavarantoimittajaa. Tavarantoimittajat ja heidän käyttämänsä raaka-aineet käyvät läpi tarkan seulan ennen kuin heidät hyväksytään omien merkkituotteiden tavarantoimittajiksi. Uuden Pirkka-elintarvikkeen suunnittelu ja tuotekehitys ovat tiivistä yhteistyötä tavarantoimittajan, hankinnan, tuotelaatupäälliköiden ja Pirkka-koekeittiön välillä. Tavarantoimittajien tarkastukset ja kilpailutukset, aistinvaraiset arvioinnit, laboratoriotutkimukset ja pakkausmerkintöjen laatiminen ovat esimerkkejä työstä, jota tehdään kuukausien ajan ennen uuden tuotteen markkinoille tuloa.

Lisää sertifioituja tuotteita

Yksi Keskon vastuullisuusohjelman tavoitteista on, että Pirkka-sarjassa on 500 vastuullisen kriteerin omaavaa tuotetta vuoteen 2015 mennessä. Vastuullisia kriteerejä ovat esimerkiksi Reilu kauppa tai vastaava tuotantotapa, ympäristömerkki, MSC-sertifikaatti, UTZ-sertifikaatti tai vastuullisen palmuöljyn CSPO. Vuonna 2014 valikoimassa oli Pirkka Reilun kaupan tuotteita 44, Pirkka Luomu -tuotteita 116, Pirkka MSC-sertifioituja kaloja 29, Pirkka UTZ -merkittyjä tuotteita 16 ja vastuullisesti tuotettua palmuöljyä (CSPO) sisältäviä Pirkka-tuotteita 13.

Ruokakeskon myymistä tuotteista kertyi sosiaalisiin kehityshankkeisiin tarkoitettua Reilun kaupan lisää 361 682 euroa vuonna 2014. Tästä 197 727 euroa oli Ruokakeskon kukkamyynnistä kertyvää Reilun kaupan lisää.

 

 

Tiesitkö että:

Kaikki Pirkka-kahvit ja Pirkka-kaakaot ovat joko Reilun kaupan tai UTZ-sertifioituja tuotteita. Katso video.

 

Erityishuomio riskimaihin

Kesko kiinnittää toiminnassaan erityistä huomiota hankintaketjunsa ihmisoikeuskysymyksiin ja työoloihin. Tavarantoimittajien seuranta on keskitetty erityisesti maihin, joissa riskit näiden oikeuksien loukkaamiselle ovat suurimmat (esimerkiksi useimmat Aasian ja Afrikan maat).

Riskimaiden tehtaiden työoloihin kiinnitetään erityistä huomiota, vaikka tuonti riskimaista onkin määrällisesti pientä (1,5 % Keskon kaikista ostoista vuonna 2014). Tavarantoimittajien arvioinnissa riskimaissa käytetään kansainvälisiä arviointijärjestelmiä, BSCI-auditointia ja SA8000-sertifiointia. Kesko on jäsenenä eurooppalaisessa Business Social Compliance Initiative (BSCI) -aloitteessa.

Ostajien ja tavarantoimittajien avuksi riskimaaostoissa on laadittu Keskon vastuullisen hankinnan opas, Principles and Practice of Socially Responsible Trading. Opas antaa perustietoa Keskosta ja sen ostotoiminnan periaatteista. Oppaassa kuvataan BSCI-prosessin etenemistä askel askeleelta. Ostajien osaamisen varmistamiseksi on laadittu verkkokoulutuksia vastuullisen hankinnan käytännöistä.

 

Tiesitkö että:

  • Rautakeskolla on oma henkilö Kiinassa hoitamassa Rautakeskon Aasian-hankintoja.
  • Rautakeskon tavarantoimittajien tehtaiden työoloja arvioidaan BSCI-auditoinneilla.
 
Tavarat kuljetetaan tehokkaasti ja ympäristöä säästäen

Keskon valikoimiin maailmalta tulevat tuotteet kuljetaan Suomeen tehokkaasti konteissa pääasiassa laiva- ja maantiekuljetuksin.

Keskon logistiikkayhtiö Keslog Oy tuottaa logistiikkapalveluja Kesko-konsernin yhtiöille. Keslog tuo tavaraa Suomeen yli 100 maasta ja sen kuljetusverkosto kattaa koko Suomen.

Keslogin sopimuskuljettajien autot kuljettavat vuorokauden aikana tavaraa K-ryhmän kauppoihin Suomessa matkan, joka vastaa matkaa kaksi kertaa maapallon ympäri. Kuljetusten päästöt ovatkin Keskon toiminnan merkittävimpiä ympäristövaikutuksia. Ympäristövaikutusten hallintaa ja toiminnan tehostamista varten Keslogilla on käytössään ISO 14001 -standardiin perustuva sertifioitu ympäristöjärjestelmä.

Keslogin tavoitteena on vähentää 10 % kuljetuksista syntyviä hiilidioksidipäästöjä vuoteen 2020 mennessä. Tärkeimpiä keinoja pienentää päästöjä ovat reittien ja kuormien optimoinnit, kuljettajien koulutukset, paluulogistiikkapalvelut sekä tehokkaat kalustoratkaisut, kuten kaksitasoiset perävaunut.

Vuonna 2014 Keslog nouti paluukuljetuksena K-ruokakaupoista ja Kespron asiakkailta jatkojalostukseen ja kierrätykseen noin 93 miljoonaa alumiinista juomatölkkiä, 54 miljoonaa kierrätysmuovipulloa ja 10 miljoonaa kierrätyslasipulloa.

Keslogin keskusvarastoissa ja terminaaleissa saadaan hyötykäyttöön lähes kaikki jäte, noin 98 %. Esimerkiksi Pirkka-kierrätysmuovikassiin käytettävästä materiaalista 30 % on peräisin Ruokakeskon tavarakuljetuksissa käytettävistä kuljetussuojamuoveista. 

Aasiasta Suomeen tulevat merikontit ovat usein kaasutettuja tuhoeläinten torjunta-aineilla. Keslog käynnisti vuonna 2013 hankkeen lisätäkseen kontteja käsittelevien henkilöiden työturvallisuutta. Hankkeessa määritettiin sopivin kaasunmittauslaite, henkilöstölle hankittiin parhaat suojavarusteet ja annettiin koulutusta oikeista toimintatavoista. Nykyään kaikkien tuontikonttien kaasupitoisuudet mitataan ja tarvittaessa kontti siirretään tuuletukseen ennen purkamisen aloitusta.


Asiantuntevat myyjät

Asiakkaan kaupassa kohtaavan myyjän tulee tuntea hyvin tuotteiden ominaisuudet ja alkuperä sekä osata opastaa asiakasta käyttämään tuotteita oikein. Myyjän tuoteosaaminen korostuu yhä enemmän, sillä asiakas on usein tutustunut tuotteeseen, siitä tehtyihin vertailuihin ja muiden asiakkaiden suosituksiin verkossa ennen kauppaan tuloaan.

K-instituutti on kouluttanut vähittäiskaupan myyjiä Mestarimyyjäkoulutuksella yli 50 vuoden ajan. Koulutus antaa myyjille ajankohtaista ja monipuolista tietoa muun muassa tuotteista ja asiakaspalvelusta sekä ketjun strategisista painopisteistä ja omista konsepteista. Mestarimyyjäopiskelijoita on vuosittain yli 10 000 ja vuonna 2014 opiskelusuorituksia kertyi yli 160 000.

Tuotteen kiertokulku jatkuu

Tuotteen tie tehtaalta tai viljelmältä asiakkaan ostoskoriin on usein pitkä ja monivaiheinen. Matkan varrella tuotteen eteen tehdään paljon – suunnittelussa, valmistuksessa, tutkimuksessa, kuljetuksessa ja kaupassa. Kukin vaihe työllistää monia ihmisiä, jotka oman toimeentulonsa lisäksi tuottavat hyötyä omassa lähiyhteisössään ostojensa ja palkastaan maksamiensa verojen kautta.

Käytön jälkeen tuote jättää jotain jälkeensä: pakkausmateriaalia, ruoantähteitä tai vanhan kodinpienkoneen. Keskolla ja K-kaupoilla on tuotteiden maahantuojina velvollisuus järjestää käytöstä poistettujen tuotteiden jätehuolto. Vuonna 2014 K-ruokakauppojen yhteydessä oli 252 kuluttajapakkausten (kuitu, lasi, metalli) kierrätykseen tarkoitettua ekopistettä. Näistä yhdessätoista kerättiin lisäksi muovia kierrätykseen. Useassa ekopisteessä otetaan vastaan myös keräyspaperia ja käytöstä poistettuja vaatteita.

Kuluttajat ovat vuodesta 2013 voineet palauttaa vanhat sähkö- ja elektroniikkalaitteensa (SER) myös kauppoihin. Kaupan vastaanottovelvoite vaihtelee myymälän koon ja tuotevalikoiman mukaan.

Lähes kaikissa Pirkka-pakkauksissa on materiaalisymboli, joka helpottaa kierrätystä kotitalouksissa.


 

PUHEENVUORO: ELÄMISEEN RIITTÄVÄ PALKKA KOKO TUOTANTOKETJUN TYÖNTEKIJÖILLE

 

Eettisen kaupan puolesta ry (Eetti) kartoitti kesällä 2014 kyselytutkimuksella suurimpien suomalaisten vaateyritysten työtä ihmisoikeuksien kunnioittamiseksi tuotantoketjuissaan. Syksyllä julkaistu selvitys osoitti, että suomalaiset vaateyritykset tekevät työtä edistääkseen ihmisoikeuksien toteutumista tuotantoketjuissaan. Kaikkien työelämän perusoikeuksien, kuten elämiseen riittävän palkan, toteutumiseksi tuotantomaissa tarvitaan kuitenkin vahvempaa sitoutumista ja toimintatapojen kehittämistä.

- Keskon tulisi sitoutua siihen, että työntekijät koko tuotantoketjun varrella saisivat elämiseen riittävää palkkaa. Omien käytäntöjensä kautta Kesko voi vaikuttaa ihmisoikeuksien toteutumiseen tuotantoketjussa.

- Kesko kuuluu yritysjohtoiseen vastuullisuusjärjestelmä BSCI:hin, joka on hyvä osanen vastuullisuustyössä. Kesko voisi liittyä monenkeskiseen vastuullisuusjärjestelmään, joka takaisi paremmin sidosryhmien, kuten ammattiliittojen ja järjestöjen, osallistumisen työolojen kehittämiseen.

- Keskon omasta vaatetuonnista noin viidesosa tulee riskimaista, joissa työoikeuksien loukkaukset ovat yleisiä. Näissä maissa toimiessa on keskeisen tärkeää, että yrityksellä on toimintatapoja riskien minimoimiseksi. Kesko onkin tekemässä ihmisoikeusvaikutustensa riskiarviointia. Riskiarvioinnin tulokset on juurrutettava koko organisaatioon, luotava kattavia toimenpiteitä havaittujen riskien minimoimiseksi, seurattava toimenpiteiden tehokkuutta sekä tiedotettava avoimesti arvioinnin tuloksista.

Anna Härri on Eettisen kaupan puolesta ry:n kampanjakoordinaattori.

 

 

CASE: MONITOROIJA JOE LIU AUTTAA KIINALAISIA TEHTAITA

 
Joe Liu


Keskolla on Kiinassa, ja tarvittaessa myös Intiassa, käytössä oma monitorointiohjelma. Keskon tavarantoimittajien tehtaille tehtiin 39 monitorointikäyntiä vuonna 2014.

Monitorointi perustuu BSCI:n toimintaperiaatteisiin ja sen lopullisena tavoitteena on aina saada tehdas BSCI-auditointiprosessiin. Uusintakäynneillä nähdään usein tehtaan saaneen aikaan merkittäviä parannuksia.

Shanghaissa asuvan monitoroijan, Joe Liun, monitorointikohteina ovat vaatteita, kenkiä, laukkuja ja kodintekstiileitä valmistavat tehtaat eri puolilla Kiinaa.

− Tehdaskäyntimme sisältää neljä osaa: tehdaskierroksen, asiakirjojen tarkastuksen, johdon haastattelun ja työntekijöiden haastattelun. Kävimme vuonna 2013 Ningbossa eräällä vaatetehtaalla, joka oli saanut BSCI-auditoinnissa tulokseksi ”ei täytä vaatimuksia” (non-compliant). Havaitsimme, että tehtaalla oli puutteita johtamisjärjestelmissä, työntekijöiden lepopäivien järjestämisessä sekä työterveys- ja turvallisuusasioissa. Kävimme tehtaan johdon kanssa keskusteluissa läpi johtamisjärjestelmämalleja sekä mietimme työaikajärjestelyjä ja tehtaan turvallisuuskäytäntöjä uudelleen, Liu kertoo.

Toisessa auditoinnissa vuotta myöhemmin tämän tehtaan arvio parani.

−Tehtaan esimies käyttää nykyisin paljon aikaa työntekijöiden koulutukseen ja tehdas on siisti ja turvallinen. Työntekijät ja esimies ovat tyytyväisiä, ja vuoden 2014 auditoinnissa tehdas sai ”hyväksytään korjausten jälkeen” (improvement needed) -arvion. Esimies kertoi minulle, että he jatkavat parannustyötä ja tähtäävät BSCI:n korkeimpaan eli ”hyvä” (good) -arvioon, Liu iloitsee.