Open tools
Open share menu
Vuosikertomus 2013

Kuuntelemme sidosryhmiämme

Keskon toiminnan ja yhteiskuntavastuun vaikutuksia arvioitaessa huomioidaan keskeiset sidosryhmät:

 • asiakkaat
 • sijoittajat ja Keskon omistajat
 • Keskon henkilökunta
 • kauppiaat ja kauppojen henkilökunta
 • tavaran- ja palveluntoimittajat
 • media
 • viranomaiset
 • kansalais- ja muut järjestöt
 • ammattiyhdistykset

Keskon vastuullisuuden olennaisuusarvio ohjaa Keskon yhteiskuntavastuu- ja sidosryhmätyöskentelyä. Toimintaa kehitetään kaikilla vastuullisuuden osa-alueilla keskeisten sidosryhmien odotusten mukaisesti.

Sidosryhmätarkastelu sisältyy Keskon johtamismalliin ja toimintasuunnitelmiin. Keskon yhteiskuntavastuun visio perustuu sidosryhmien näkemysten huomioimiseen.

Sidosryhmien odotuksia selvitetään säännöllisesti erilaisilla tutkimuksilla.

 • TNS Gallup Oy:n tekemässä Yritysten maine ja vastuullisuus 2014 -tutkimuksessa K-ryhmää arvioi 515 kuluttajaa. K-ryhmän maineen vahvimpina tekijöinä nähtiin asiakaslähtöisyys, ammattitaitoinen henkilöstö sekä toimitus- ja palveluvarmuus. Kehityskohteina esiin nousivat eettisesti hyvien periaatteiden noudattaminen sekä toiminnan läpinäkyvyys.
 • Taloustutkimus Oy:n tekemässä VIP2014-tutkimuksessa K-ryhmää arvioi 127 päättäjää ja vaikuttajaa. Yhteiskuntavastuusta ja viestinnästä annetut arvosanat paranivat edellisestä vuodesta. Sen sijaan taloudellisesta tilasta ja kilpailukyvystä annetut arviot heikkenivät edellisestä vuodesta.
 • Aula Research Oy:n huhtikuussa 2014 tekemän tutkimuksen perusteella Keskon maine on 709 valtakunnallisen ja paikallisen vaikuttajan keskuudessa hyvä. Erityisesti Keskon työllistävät vaikutukset ja alueellinen merkittävyys tunnistettiin. Toisaalta kaupan keskittyminen ja tuottajien asema nostettiin esiin.
 • Syksyllä 2014 selvitettiin sidosryhmien näkemyksiä Keskon arvonluonnin painopisteistä haastattelututkimuksen avulla. Lue lisää Arvonluonnin kuvaus -sivulta.
 • Vuonna 2014 Keskon sisäinen tarkastus teki Suomessa työskenteleville keskolaisille kyselyn vastuullisista toimintatavoista. Vastuulliset toimintatapamme -ohjeistukseen oli perehtynyt 93,3 % kyselyyn vastaajista.

Vuonna 2014 jalkautettiin sidosryhmävaikuttamisen uusi toimintamalli. Kaupan sääntelyyn liittyvissä kysymyksissä oltiin aktiivisessa vuorovaikutuksessa etenkin päättäjien ja median edustajien kanssa.

Yhteiskuntavastuutoimintoa johtaa yhteiskuntavastuusta, viestinnästä ja sidosryhmäsuhteista vastaava johtaja, joka kuuluu Keskon konsernijohtoryhmään. Hän raportoi konsernijohtoryhmälle sidosryhmien kanssa taloudellisesta, sosiaalisesta ja ympäristövastuusta käytävät yhteydenpidot.

Sidosryhmien odotusten tunteminen edellyttää säännöllistä vuoropuhelua. Seuraavassa taulukossa kuvataan vuorovaikutusta keskeisten sidosryhmien kanssa:

Keskeiset
sidosryhmät
Sidosryhmän osallistaminen ja vuorovaikutuskanavat Sidosryhmän odotuksiin
vastaaminen
Asiakkaat
 • Päivittäiset asiakaskohtaamiset
 • Asiakaspalvelukanavat
 • Asiakastyytyväisyyskyselyt
 • Asioinnin jälkeiset kyselyt
 • Vuorovaikutus sosiaalisen median kanavien kautta (erityisesti Facebook, Twitter, Google+, Pinterest, Instagram) lisääntyy edelleen ja blogien merkitys kasvaa edelleen
 • Mobiili- ja verkkopalvelujen kysely- ja palvelutoiminnot

K-kauppojen asiakkaiden odotuksissa korostuvat monipuolinen valikoima, asioinnin helppous, hyvä palvelu sekä hintojen kilpailukykyisyys.
Asiakkaiden on voitava luottaa tuotteiden laatuun ja turvallisuuteen ja siihen, että jo tullessaan K-kauppaan he tekevät vastuullisen valinnan.

Sijoittajat, omistajat ja analyytikot

Kesko tiedottaa osakkeen arvoon vaikuttavista asioista pörssitiedotteilla. Sijoittajatapaamisia on vuositasolla lähes 200. Keskeisiä keskustelunaiheita ovat strategia, markkinat,  taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen sekä hallinnointiperiaatteet. Vastuulliset toimintatavat ovat lähtökohta monille sijoittajille. Kesko vastaa vuosittain useisiin kestävän kehityksen arviointeja tekevien laitosten kyselyihin.
Tärkeimmät vuosittaiset tilaisuudet:

 • Yhtiökokous
 • Tulosjulkistukset
 • Pääomamarkkinapäivä (Capital Markets Day)
Hyvä taloudellinen tulos ja osakasarvon kasvattaminen ovat menestyvän pörssiyhtiön toiminnan edellytyksiä. Raportoinnin ja hallinnointiperiaatteiden
läpinäkyvyys sekä lakien ja vastuullisten toimintatapojen noudattamisen varmistaminen luovat vankan pohjan Keskon liiketoiminnalle. Kesko haluaa jatkaa ja parantaa sijoitustaan merkittävissä kestävän kehityksen indekseissä ja listoilla, sillä ne ovat tärkeitä puolueettomia todistuksia vastuullisesta toiminnasta.
Henkilökunta ja kauppiaat
 • Päivittäinen tekeminen
 • Perehdytys ja koulutus
 • Henkilöstötutkimus
 • Kehitys- ja tavoitekeskustelut
 • Konserniyhteistyökokoukset
 • Keskon intranet: kaikille yhteinen Keskonet Global sekä maasivut
 • Sisäiset palautekanavat, keskustelupalstat ja blogit
 • K-kauppiaiden, K-kauppojen henkilökunnan, keskolaisten ja yhteistyökumppaneiden vuosittainen K-Team Päivä
 • Vastuulliset toimintatapamme -ohjeisto (kaikkien toimintamaiden kielillä)
 • Vastuullisia toimintatapoja käsittelevät Arvoviesti-tilaisuudet
Keskon työyhteisö on kehittyvä ja kansainvälinen. Yhteiset arvot, periaatteet ja toimintatavat ovat työmme perusta kaikkialla. Vastuullisuuden merkitys työnantajakuvan luomisessa korostuu entisestään. Ne yritykset, joissa työtyytyväisyys on hyvä ja jotka tarjoavat monipuolisia työtehtäviä ja uralla etenemisen mahdollisuuksia, onnistuvat todennäköisimmin houkuttelemaan ja pitämään parhaat työntekijät. K-kauppias kuuntelee asiakaskuntansa toiveita ja mukauttaa valikoimansa sen mukaan. Kaupassa vastuullisuutta toteutetaan kaikessa toiminnassa.
Tavarantoimittajat ja palveluntuottajat (yhteensä
noin 20 000)
 • Hyvien kauppatapojen mukainen yhteistyö
 • Vastuullisen hankinnan opas
 • Kumppanitapaamiset, esimerkiksi vuosittainen Ruokakeskon Kumppani-info
 • Sopimukset
 • Riskimaissa auditoinnit ja koulutukset
Monimuotoinen verkostoituminen
tavaran- ja palveluntoimittajien kanssa edellyttää toimitusketjun kaikilta osapuolilta yhteisten arvojen, tavoitteiden ja toimintatapojen hyväksymistä.
Kannamme yhdessä vastuun siitä, että asiakkaamme voivat luottaa asiantuntemukseemme, palveluihimme sekä tuotteidemme laatuun ja turvallisuuteen.
Yhteiskunta (media, viranomaiset, kansalais- ja muut järjestöt sekä ammattiyhdistykset)
 • Tapaamiset
 • Mediatilaisuudet ja -kyselyt
 • Toiminta järjestöissä
 • BSCI-toiminta kansainvälisesti sekä kansallinen BSCI-maaryhmä
 • Kansalaisjärjestöjen kyselyt; muun muassa Eettisen kaupan puolesta ry:n kysely vaatehankinnasta touko-kesäkuussa 2014 sekä Finnwatchin palmuöljykysely elokuussa 2014 ja suklaakonvehtikysely joulukuussa 2014

Kesko seuraa ja ennakoi aktiivisesti yhteiskunnan muutoksia läheisessä yhteistyössä sidosryhmiensä kanssa. Teemme yhteistyötä ja keskustelemme avoimesti kansalaisjärjestöjen, viranomaisten sekä muiden päättäjien kanssa.
Julkiset linjaukset ja kannanotot.


Lue sidosryhmiemme edustajien puheenvuorot: