Open tools
Open share menu
Vuosikertomus 2013

Keskon strategia

Keskon strategiatyö on käynnistetty ja uusi strategia julkistetaan keväällä 2015. Kesko on jatkossa entistä fokusoituneempi ja yhtenäisempi toimija. Strategiatyön painopistealueita ovat erityisesti myynnin ja kilpailukyvyn vahvistaminen, kustannustason alentaminen toimintoja uudistamalla sekä digitaalisen kaupan ja palveluiden kehittäminen.

Kesko on Suomen toiseksi suurin toimija päivittäistavarakaupassa. Rautakaupassa Kesko on Suomen suurin ja Euroopan viidenneksi suurin toimija. Kesko on myös Suomen markkinoiden johtava toimija autokaupassa, urheilukaupassa ja huonekalukaupassa.

Keskon tavoitteena on sen liiketoimintojen markkinaosuuksien vahvistaminen ja kannattava kasvu. Päivittäistavarakaupassa jatketaan hinta- ja laatukilpailukyvyn vahvistamista. Kasvun kannalta keskeisiä investointikohteita ovat päivittäistavarakaupan investoinnit Suomen suurimpiin kasvukeskuksiin sekä tarkoin kohdistetut kansainväliset investoinnit ruokakaupan ja rautakaupan kauppapaikkoihin. Lisäksi panostetaan voimakkaasti digitaalisen kaupan ja palveluiden edellyttämiin teknologioihin ja logistisiin toimintamalleihin. Kilpailukyvyn varmistamiseksi keskeistä on liiketoimintojen kustannustehokkuuden edelleen parantaminen.

Hyvä osingonmaksukyky on osakasarvon kannalta tärkeää. Strategiassa tätä tukee investointien mitoitus siten, että konsernin rahoitusasema pysyy vahvana. Keskon osingonjakopolitiikkana on jakaa vähintään 50 % osakekohtaisesta tuloksesta ilman kertaluonteisia eriä yhtiön rahoituksellinen asema ja toimintastrategia huomioon ottaen.

Digitaalinen kauppa ja palvelut

Asiakkaiden tarpeet ja kulutuskäyttäytyminen muuttuvat voimakkaasti uusien digitaalisten palveluiden ja erityisesti mobiilipalveluiden käytön myötä. Asiakkaat odottavat kaupalta inspiroivia ja elämyksellisiä digitaalisia palveluita sekä kattavia ja reaaliaikaisia tietoja tuotevalikoimista, tuotetiedoista, hinnoista ja saatavuudesta. Strategisena tavoitteena on palvella kaikkien toimialojen asiakkaita sähköisten kanavien avulla mahdollisimman hyvin ajasta ja paikasta riippumatta.

Digitaalisten palveluiden kehittäminen edellyttää merkittäviä panostuksia osaamisen kehittämiseen sekä investointeja teknologia- ja logistiikkajärjestelmiin. Keskon strategisena tavoitteena on saavuttaa merkittäviä synergiahyötyjä erityisesti digitaalisten palvelujen tuottamisessa ja verkkokauppakonseptien kehityksessä. Vuoden 2015 alusta rauta- ja käyttötavaratoimialat yhdistettiin rauta- ja erikoiskaupan toimialaksi, joka tarjoaa asiakkaille monikanavaiset rakentamisen, sisustamisen ja käyttötavaratuotteiden kaupat ja palvelut. Strategiassa kehitetään voimakkaasti myös päivittäistavarakaupan digitaalisia palveluita ja verkkokauppaa sekä auto- ja konekaupan digitaalisia palveluita.

Venäjän liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntäminen

Keskon yhtenä keskeisenä maantieteellisenä kasvualueena on Venäjä. Venäjän 140 milj. kuluttajaa tarjoavat noin 247 mrd. euron ruokakauppamarkkinat, noin 16 mrd. euron rautakauppamarkkinat sekä noin 7 mrd. euron urheilukauppamarkkinat. Keskipitkällä aikavälillä kulutuskysynnälle luovat vahvan pohjan Venäjän iso keskiluokka ja alhainen työttömyys, joka oli vuoden 2014 lopussa noin 5 %. Venäjän kansantalouden kehitys oli vuonna 2014 edellisiä vuosia hitaampaa ja bruttokansantuotteen reaalikasvu oli 0,4 %. Venäjän lähiajan talousnäkymät pysyvät heikkoina. Keskon liikevaihto Venäjällä oli vuonna 2014 yhteensä 368 milj. euroa, joka oli 4 % konsernin liikevaihdosta.


Taloudelliset tavoitteet

Keskon 5.2.2009 julkistetut taloudelliset tavoitteet:

 

 

Tavoitteet

Tavoitetaso

Toteutuma 2013

Toteutuma 2014

Liikevaihdon kasvu

Markkinoita nopeampi kasvu

Toteutunut**: Suomessa huonekalukaupassa ja autokaupassa

Toteutunut**: Rautakaupassa Suomessa, Virossa ja Venäjällä, Suomessa autokaupassa ja maatalouskaupassa.

Oman pääoman tuotto*

12 %

7,7 %

7,6 %

Sidotun pääoman tuotto*

14 %

9,8 %

9,9 %

Korolliset nettovelat/käyttökate

< 3

-0,3

-0,3

Omavaraisuusaste

40-50 %

54,5 %

54,5 %

* ilman kertaluonteisia eriä

 

** Keskon oma arvio

 
       
       
Vastuullinen toiminta

Vastuullisuus on jokapäiväistä työtä Keskossa ja K-kaupoissa. Se on olennaista myös kannattavan kasvun saavuttamiseksi ja luottamuksen rakentamiseksi Keskon, K-kauppojen, asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden välille.

Vastuullisuustyömme pohjana ovat Vastuulliset toimintatapamme -ohjeistus ja vastuullisuusohjelmamme. Vastuullisuusohjelman keskeisiä, strategisia tavoitteita ovat kaikessa toiminnassa:

  • vastuullisiin toimintatapoihin sitoutuminen
  • yhteiskunnallisen ja yhteisöllisen vastuullisuuden rakentaminen
  • työyhteisöstä huolehtiminen
  • luotettavien sähköisten palvelujen tarjoaminen
  • hankinnan vastuullisuus ja tuoteturvallisuus
  • asiakkaiden hyvinvointia edistävien palvelujen tarjoaminen
  • ilmastonmuutoksen hillintä.

 

Keskon
vastuullisuusohjelma

 

Vastuullinen toimija

Sitoudumme vastuullisiin toimintatapoihin ja tuotamme
yhdessä taloudellista lisäarvoa

Yhteisön hyväksi

Rakennamme yhdessä parempaa yhteiskuntaa

Työyhteisö

Teemme ja tarjoamme laadukasta työtä

 

Vastuullinen hankinta ja myynti

Hankimme ja myymme vastuullisesti ja tuemme asiakasta kestävissä valinnoissa

Hyvinvointia asiakkaille

Tarjoamme asiakkaan hyvinvointia edistäviä palveluita

Ilmastonmuutoksen hillintä

Hillitsemme yhdessä ilmastonmuutosta ja edistämme luonnonvarojen kestävää käyttöä

 

Vastuullisuusohjelman tavoitteita ja tuloksia esitellään tarkemmin Vastuullisuus lukuina -osiossa.