Open tools
Open share menu
Vuosikertomus 2013

Liite 16. Oma pääoma


  

Osake-

Ylikurssi-

Käyttö-

 

Kertyneet

Oma pääoma

Milj. €

pääoma

rahasto

rahasto

SVOP

voittovarat

yhteensä

Oma pääoma 1.1.2013

197,3

197,5

243,4

1,1

896,7

1 536,0

Lisäys

   

19,6

0,0

19,6

Osingonjako

    

-117,9

-117,9

Omat osakkeet

    

1,5

1,5

Siirto lahjoitusvaroihin

    

-0,2

-0,2

Tilikauden tulos

    

174,7

174,7

Oma pääoma 31.12.2013

197,3

197,5

243,4

20,6

954,8

1 613,6

Lisäys

   

2,1

 

2,1

Osingonjako

    

-138,5

-138,5

Omat osakkeet

    

-14,4

-14,4

Siirto lahjoitusvaroihin

    

-0,2

-0,2

Tilikauden tulos

    

16,3

16,3

Oma pääoma 31.12.2014

197,3

197,5

243,4

22,8

818,0

1 478,9

        

Tilikauden aikana B-osakkeiden lukumäärää on lisätty kolme kertaa vuoden 2007 optio-ohjelmaan perustuvilla optio-oikeuksilla tehtyjä osakemerkintöjä vastaavasti. Lisäykset on tehty 10.2.2014 (85 067 B-osaketta, 1 041 220 euroa), 30.4.2014 (62 778 B-osaketta, 682 342 euroa) ja 4.6.2014 (39 214 B-osaketta, 425 080 euroa). Merkityt osakkeet on otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin päälistalle yhdessä vanhojen B-osakkeiden kanssa 11.2.2014, 2.5.2014 ja 5.6.2014. Yhtiön osakkeista yhteensä saamat merkintähinnat, yhteensä 2 148 642 euroa, on kirjattu yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.


Laskelma voitonjakokelpoisista varoista

    

2014

2013

Muut rahastot

    

266,2

264,0

Edellisten tilikausien voitto

    

801,7

780,1

Tilikauden voitto

    

16,3

174,7

Yhteensä

    

1 084,2

1 218,8

        
        

Emoyhtiön osakepääoman jakautuminen

     

Kpl

A-osakkeet

     

31 737 007

B-osakkeet

     

68 282 745

Yhteensä

     

100 019 752

        

Osakkeiden äänimäärät

     

Ääniä

A-osake

     

10

B-osake

     

1

        
Hallituksen valtuudet hankkia ja luovuttaa omia osakkeita

Hallituksella on varsinaisen yhtiökokouksen 16.4.2012 antama, 30.6.2015 asti voimassa oleva valtuutus antaa enintään 20 000 000 uutta B-osaketta. Hallituksella oli myös varsinaisen yhtiökokouksen 8.4.2011 antama valtuutus päättää enintään 500 000 yhtiön oman B-osakkeen hankkimisesta. Valtuutus käytettiin täysimääräisesti tilikauden aikana. Lisäksi hallituksella on varsinaisen yhtiökokouksen 8.4.2013 antama valtuutus päättää enintään 1 000 000 hallussa olevan oman B-osakkeen luovuttamisesta. Valtuutus päättyy 30.6.2017.


Omat osakkeet

Hallitus on yhtiökokouksen valtuuttamana hankkinut tilikaudella 2011 yhteensä 700 000 omaa B-osaketta (hankintahinta 23,7 milj. euroa) ja tilikaudella 2014 yhteensä 500 000 omaa B-osaketta (hankintahinta 16,1 milj. euroa). Osakkeista maksetut kokonaishinnat on vähennetty omaan pääomaan sisältyvistä voittovaroista. Osakkeet ovat yhtiön hallussa omina osakkeina ja yhtiön hallituksella on oikeus luovuttaa niitä. Hallitus on jakanut omien osakkeiden osakeantivaltuutuksien ja Keskon osakepalkkiojärjestelmien ansaintajakson 2011 ansaintakriteerien täyttymisen perusteella yhteensä 92 751, ansaintajakson 2012 ansaintakriteerien täyttymisen perusteella yhteensä 66 331 ja ansaintajakson 2013 täyttymisen perusteella yhteensä 50 520 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta ansaintajaksojen kohderyhmään kuuluneille. Lisäksi yhtiön pääjohtajana 1.1.2015 aloittaneelle Mikko Helanderille on joulukuussa 2014 luovutettu 8 791 yhtiön hallussa olevaa osaketta. Asiasta on kerrottu pörssitiedotteilla 12.4.2012, 5.4.2013, 24.3.2014, 25.3.2014 ja 16.12.2014. Ansaintajaksojen jälkeen yhtiölle on palautunut yhteensä 5 642 jo jaettua osaketta osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti. Tilikauden päättyessä yhtiön hallussa oli 995 315 omaa B-osaketta (548 984 B-osaketta). Näiden osakkeiden hankintameno 31,5 milj. euroa (17,8 milj. euroa) on vähennetty omaan pääoman sisältyvistä voittovaroista.


Optiot

Osana johdon kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää konsernilla on ollut osakeoptiojärjestelyjä. Optio-oikeus antoi oikeuden merkitä Kesko Oyj:n B-osakkeen optioehtojen mukaan määräytyvään hintaan ja optioehdoissa määrättynä aikana. Optio-oikeudet menetettiin henkilön lähtiessä yrityksestä ennen optioihin liittyvän sitouttavan ajan päättymistä, ellei hallitus yksittäistapauksessa päättänyt, että optio-oikeuden saaja sai pitää tarjoamisvelvollisuuden kohteena olevat optio-oikeutensa tai osan niistä.


Vuoden 2007 optio-ohjelma

Varsinainen yhtiökokous päätti 26.3.2007 antaa vastikkeetta yhteensä 3 000 000 optio-oikeutta Kesko-konsernin johtoon kuuluville ja muille avainhenkilöille sekä Kesko Oyj:n kokonaan omistamalle tytäryhtölle. Optio-oikeuksien antamiselle oli yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska optio-oikeudet oli tarkoitettu osaksi Keskon osakepohjaista kannustinjärjestelmää. Yksi optio-oikeus oikeutti merkitsemään yhden uuden Kesko Oyj:n B-osakkeen. Lisäksi ohjelmaan liittyi Keskon hallituksen optionsaajille asettama velvoite hankkia 25 %:lla optio-oikeuksista saaduista myyntituloista yhtiön osakkeita pysyväisluonteiseen omistukseen. Optio-oikeudet oli merkitty tunnuksilla 2007A, 2007B ja 2007C siten, että kussakin merkityssä erässä oli 1 000 000 optio-oikeutta. Optio-ohjelma päättyi tilikaudella 2014.


Osakkeiden merkintäajat optio-oikeudella olivat:

 

- 2007A  1.4.2010−30.4.2012 (merkintäaika rauennut)

  
 

- 2007B  1.4.2011−30.4.2013 (merkintäaika rauennut)

  
 

- 2007C  1.4.2012−30.4.2014 (merkintäaika rauennut)

  

Osakkeen alkuperäinen merkintähinta optio-oikeudella 2007A oli Kesko Oyj:n B-osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä ajanjaksolla 1.4.−30.4.2007 (45,82 euroa), optio-oikeudella 2007B ajanjaksolla 1.4.−30.4.2008 (26,57 euroa) ja optio-oikeudella 2007C ajanjaksolla 1.4.−30.4.2009 (16,84 euroa). Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintähintoja alennettiin merkintähinnan määräytymisjakson alkamisen jälkeen ja ennen osakemerkintää päätettävien voiton- ja muun varojenjakojen määrällä kunkin varojenjaon täsmäytyspäivänä. Vuoden 2013 osingonjaon jälkeen B-osakkeen merkintähinta optio-oikeudella 2007C oli 10,84 euroa.