Open tools
Open share menu
Vuosikertomus 2013

Tunnuslukujen laskentakaavat


Kannattavuus

 
  

Oman pääoman tuotto, %

(Voitto/tappio ennen veroja − Tuloverot) x 100

 

Oma pääoma

  

Oman pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, %

(Voitto/tappio oikaistuna kertaluonteisilla erillä ennen veroja − Tuloverot oikaistuna kertaluonteisten erien verovaikutuksella) x 100

 

Oma pääoma

  

Sidotun pääoman tuotto, %

Liikevoitto x 100

 

(Pitkäaikaiset varat + Vaihto-omaisuus + Saamiset + Muut lyhytaikaiset varat − Korottomat velat) keskimäärin 12 kuukaudelta

  

Sidotun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, %

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä x 100

 

(Pitkäaikaiset varat + Vaihto-omaisuus + Saamiset + Muut lyhytaikaiset varat − Korottomat velat) keskimäärin 12 kuukaudelta

  

Käyttökate

Liikevoitto + Poistot + Arvonalentumiset

  

Rahoitus ja taloudellinen asema

 
  

Omavaraisuusaste, %

Oma pääoma x 100

 

(Taseen loppusumma − Saadut ennakot)

  

Nettovelkaantumisaste, %

Korolliset nettovelat x 100

 

Oma pääoma

  

Korolliset nettovelat

Korolliset velat − Rahamarkkinasijoitukset − Rahavarat

  
  

Korolliset nettovelat/käyttökate

Korolliset nettovelat

 

Käyttökate

  

Osakekohtaiset tunnusluvut

 
  

Tulos/osake, laimennettu

Tulos − Määräysvallattomien omistajien osuus

 

Keskimääräinen laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden lukumäärä

  

Tulos/osake, laimentamaton

Tulos − Määräysvallattomien omistajien osuus

 

Keskimääräinen osakkeiden lukumäärä

Tulos/osake ilman kertaluonteisia eriä, laimentamaton

Tulos oikaistuna kertaluonteisilla erillä − Määräysvallattomien omistajien osuus

 

Keskimääräinen osakkeiden lukumäärä

  

Oma pääoma/osake

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma

 

Osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä

  

Osinko tuloksesta, %

(Osinko/osake) x 100

 

(Tulos/osake)

  

Hinta/voitto-suhde (P/E)

Tilinpäätöspäivän osakekurssi

 

(Tulos/osake)

  

Efektiivinen osinkotuotto-%

(Osinko/osake) x 100

 

Tilinpäätöspäivän osakekurssi

  

Osakekannan markkina-arvo

Tilinpäätöspäivän osakekurssi x Osakkeiden lukumäärä

  

Liiketoiminnan rahavirta/

Liiketoiminnan rahavirta

osake

Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä

  

A-osakkeen ja B-osakkeen tuotto

Osakkeen kurssimuutos + Osinkotuotot vuosituottona