Open tools
Open share menu
Vuosikertomus 2013

Konsernin rahavirtalaskelma


Milj. €

Liite

 

1.1.–31.12.2014

1.1.–31.12.2013

Liiketoiminnan rahavirta

    

Tulos ennen veroja

  

145,0

242,3

Oikaisut

    
 

Suunnitelman mukaiset poistot

  

150,7

151,6

 

Rahoitustuotot ja -kulut

  

6,1

5,8

 

Muut oikaisut

31

 

63,3

8,2

    

220,1

165,6

Käyttöpääoman muutos

    
 

Lyhytaikaisten korottomien saamisten lisäys (-)/vähennys (+)

  

31,7

89,1

 

Vaihto-omaisuuden lisäys (-)/vähennys (+)

  

-6,9

2,9

 

Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+)/vähennys (-)

  

-20,9

-1,3

    

3,9

90,7

      

Maksetut korot ja muut rahoituskulut

  

-16,1

-21,8

Saadut korot

  

13,0

14,5

Saadut osingot

  

0,1

0,1

Maksetut verot

  

-61,6

-77,5

Liiketoiminnan nettorahavirta

  

304,4

413,8

      

Investointien rahavirta

    

Osakkuusyrityksen hankinta

  

0,0

-0,1

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin

  

-193,6

-173,2

Investoinnit myytävissä oleviin rahoitusvaroihin

  

0,0

-0,7

Tytäryrityksen myynti vähennettynä luovutushetken rahavaroilla

  

0,3

-

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot

  

10,8

21,8

Pitkäaikaisten lainasaamisten lisäys (-)/vähennys (+)

  

0,3

0,2

Investointien nettorahavirta

  

-182,1

-152,0

      

Rahoituksen rahavirta

    

Korollisten velkojen lisäys (+)/vähennys (-)

  

-44,8

-46,8

Rahoitusleasingvelkojen maksut

  

-1,0

-0,5

Korollisten saamisten lisäys (-)/vähennys (+)

  

-0,5

77,6

Maksetut osingot

  

-143,4

-122,4

Osakeannista saadut maksut

  

2,1

19,6

Omien osakkeiden hankinta

  

-16,1

-

Lyhytaikaisten rahamarkkinasijoitusten lisäys (-)/vähennys (+)

  

-56,8

-90,6

Muut erät

  

6,8

4,6

Rahoituksen nettorahavirta

  

-253,6

-158,6

      

Rahavarojen ja lyhytaikaisten myytävissä olevien rahoitusvarojen muutos

  

-131,3

103,2

      

Rahavarat ja lyhytaikaiset myytävissä olevat rahoitusvarat 1.1.

31

 

453,0

351,9

Muuntoero-oikaisu ja arvonmuutos

  

-8,4

-2,1

Rahavarat ja lyhytaikaiset myytävissä olevat rahoitusvarat 31.12.

31

 

313,3

453,0