Open tools
Open share menu
Vuosikertomus 2013

Konsernitase


Milj. €

Liite

31.12.2014

%

31.12.2013

%

        

VARAT

       

Pitkäaikaiset varat

       

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

  

11

1 624,1

 

1 651,4

 

Aineettomat hyödykkeet

  

12

177,9

 

189,1

 

Osuudet pääomaosuusmenetelmällä yhdistellyissä sijoituksissa

 

13

35

92,2

 

87,5

 

Myytävissä olevat rahoitusvarat

 

23

32

13,1

 

16,9

 

Pitkäaikaiset saamiset

14

15

23

7,1

 

12,5

 

Laskennalliset verosaamiset

  

16

4,2

 

3,0

 

Eläkesaamiset

  

17

147,2

 

170,2

 

Pitkäaikaiset varat yhteensä

   

2 065,9

49,2

2 130,5

48,8

        

Lyhytaikaiset varat

      

 

Vaihto-omaisuus

  

18

776,4

 

797,5

 

Korolliset saamiset

 

19

23

11,0

 

11,8

 

Myyntisaamiset

19

23

32

584,2

 

616,7

 

Tuloverosaamiset

 

19

23

24,3

 

2,2

 

Muut korottomat saamiset

 

19

23

137,3

 

121,6

 

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat

  

32

219,3

 

170,7

 

Myytävissä olevat rahoitusvarat

 

20

32

271,7

 

398,4

 

Rahavarat

   

107,0

 

111,8

 

Lyhytaikaiset varat yhteensä

   

2 131,2

50,8

2 230,6

51,1

Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät

  

21

0,5

0,0

0,5

0,0

Varat yhteensä

   

4 197,7

100,0

4 361,7

100,0

  

Milj. €

Liite

31.12.2014

%

31.12.2013

%

        

OMA PÄÄOMA JA VELAT

       

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

       

Osakepääoma

  

22

197,3

 

197,3

 

Ylikurssirahasto

  

22

197,8

 

197,8

 

Muut rahastot

  

22

265,5

 

263,4

 

Muuntoerot

  

22

-37,9

 

-13,3

 

Arvonmuutosrahasto

  

22

-0,9

 

1,2

 

Kertyneet voittovarat

   

1 562,1

 

1 632,9

 
    

2 183,9

52,0

2 279,4

52,3

        

Määräysvallattomien omistajien osuus

   

81,6

1,9

73,1

1,7

Oma pääoma yhteensä

   

2 265,5

54,0

2 352,5

53,9

        

Pitkäaikaiset velat

       

Korolliset pitkäaikaiset velat

23

24

32

319,3

 

355,1

 

Korottomat pitkäaikaiset velat

 

23

32

10,5

 

9,9

 

Laskennalliset verovelat

  

16

67,4

 

68,1

 

Eläkevelvoitteet

  

17

2,0

 

1,8

 

Varaukset

  

25

26,7

 

17,4

 

Pitkäaikaiset velat yhteensä

   

425,9

10,1

452,3

10,4

        

Lyhytaikaiset velat

       

Lyhytaikaiset korolliset velat

  

23

179,6

 

199,3

 

Ostovelat

 

23

26

794,6

 

825,4

 

Muut korottomat velat

 

23

26

217,9

 

234,9

 

Tuloverovelat

 

23

26

9,2

 

10,7

 

Siirtovelat

 

23

26

262,9

 

248,9

 

Varaukset

  

25

42,1

 

37,7

 

Lyhytaikaiset velat yhteensä

   

1 506,3

35,9

1 556,9

35,7

        

Velat yhteensä

   

1 932,2

46,0

2 009,2

46,1

        

Oma pääoma ja velat yhteensä

   

4 197,7

100,0

4 361,7

100,0