Open tools
Open share menu
Vuosikertomus 2013
Valikko

Liite 10. Osakekohtainen tulos


Laimentamaton osakekohtainen tulos lasketaan jakamalla emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden voitto tilikauden aikana ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotetulla keskiarvolla. Laimennusvaikutuksella oikaistua osakekohtaista tulosta laskettaessa osakkeiden lukumäärän painotetussa keskiarvossa otetaan huomioon kaikkien laimentavien potentiaalisten osakkeiden osakkeiksi muuttamisesta johtuva laimentava vaikutus. Konsernilla on ollut 30.4.2014 asti laimentavana osakkeiden määrää lisäävänä instrumenttina osakeoptioita. Osakeoptioilla oli laimentava vaikutus, kun osakeoptioiden merkintähinta oli alempi kuin osakkeen käypä arvo. Laimennusvaikutukseksi tuli se määrä osakkeita, jotka jouduttiin laskemaan liikkeelle vastikkeettomana, koska optioiden käytöstä saatavilla varoilla konserni ei voinut laskea liikkeelle samaa määrää osakkeita käypään arvoon. Osakkeen käypä arvo perustui osakkeiden tilikauden keskimääräiseen hintaan.


 

2014

2013

Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos, milj. €

96,0

173,1

   

Osakkeiden lukumäärä

  

Ulkona olevien osakkeiden painotettu keskiarvo

99 054 293

98 719 435

Liikkeeseen laskettujen optioiden vaikutus

106 375

416 470

Laimennettu ulkona olevien osakkeiden painotettu keskiarvo

99 160 668

99 135 905

   

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos

  

Laimentamaton €

0,97

1,75

Laimennusvaikutuksella oikaistu €

0,97

1,75