Open tools
Open share menu
Vuosikertomus 2013
Valikko

Liite 12. Aineettomat hyödykkeet

 

2014

     

Muut

   
       

Tavara-

aineettomat

Ennakko-

Yhteensä

Milj. €

 

Liikearvo

merkit

hyödykkeet

maksut

2014

Hankintameno

           

Hankintameno 1.1.2014

 

148,7

75,6

198,1

22,2

444,6

Muuntoerot

 

-3,1

-2,7

-4,7

 

-10,6

Lisäykset

     

23,6

9,3

32,8

Vähennykset

 

-0,4

 

-25,8

-1,8

-28,0

Siirrot erien välillä

     

22,0

-18,1

3,9

Hankintameno 31.12.2014

 

145,2

72,9

213,2

11,5

442,7

               

Kertyneet poistot ja arvonalennukset

           

Kertyneet poistot ja arvonalennukset 1.1.2014

 

-108,1

-8,4

-139,1

 

-255,5

Muuntoerot

 

3,4

0,6

3,4

 

7,5

Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot

 

0,4

 

26,9

 

27,3

Tilikauden poisto ja arvonalennukset

     

-44,1

 

-44,1

Kertyneet poistot ja arvonalennukset 31.12.2014

 

-104,2

-7,8

-152,9

 

-264,8

               

Kirjanpitoarvo 1.1.2014

 

40,7

67,2

59,0

22,2

189,1

               

Kirjanpitoarvo 31.12.2014

 

41,0

65,1

60,4

11,5

177,9

               

2013

     

Muut

   
       

Tavara-

aineettomat

Ennakko-

Yhteensä

Milj. €

 

Liikearvo

merkit

hyödykkeet

maksut

2013

Hankintameno

           

Hankintameno 1.1.2013

 

154,9

80,7

193,2

9,9

438,6

Muuntoerot

 

-6,1

-5,1

-5,6

 

-16,8

Lisäykset

     

8,4

14,6

23,0

Vähennykset

     

-2,2

 

-2,2

Siirrot erien välillä

     

4,3

-2,3

2,0

Hankintameno 31.12.2013

 

148,7

75,6

198,1

22,2

444,6

               

Kertyneet poistot ja arvonalennukset

           

Kertyneet poistot ja arvonalennukset 1.1.2013

 

-114,3

-9,6

-122,6

 

-246,6

Muuntoerot

 

6,2

1,2

4,5

 

11,9

Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot

     

0,7

 

0,8

Tilikauden poisto ja arvonalennukset

     

-21,6

 

-21,6

Kertyneet poistot ja arvonalennukset 31.12.2013

 

-108,1

-8,4

-139,1

 

-255,5

               

Kirjanpitoarvo 1.1.2013

 

40,5

71,1

70,6

9,9

192,1

               

Kirjanpitoarvo 31.12.2013

 

40,7

67,2

59,0

22,2

189,1

               
               

Muut aineettomat hyödykkeet sisältää muita pitkävaikutteisia menoja, joista 34,1 milj. euroa (30,1 milj. euroa) on ohjelmistoja ja lisenssejä.

 

Liikearvot ja aineettomat oikeudet segmenteittäin
       

Diskonttaus-

   

Diskonttaus-

       

korko

   

korko

   

Tavaramerkit*

Liikearvo

(WACC)**

Tavaramerkit*

Liikearvo

(WACC)**

Milj. €

2014

2014

2014

2013

2013

2013

Rautakauppa

           
 

Byggmakker, Norja

26,0

 

6,0 %

28,1

 

7,0 %

 

Rautakesko, Viro

 

1,1

7,0 %

 

1,1

8,0 %

 

Senukai, Liettua

 

17,2

8,0 %

 

17,2

10,0 %

 

K-rauta Rus, Venäjä

 

14,5

14,0 %

 

14,2

13,0 %

Käyttötavarakauppa

           
 

Indoor, Suomi

39,1

4,1

6,0 %

39,1

4,1

6,0 %

Auto- ja konekauppa

           
 

 Konekauppa

 

3,8

6,0 %

 

3,8

7,0 %

Muut

 

0,2

   

0,2

 

Yhteensä

65,1

41,0

 

67,2

40,7

 

* aineettomat hyödykkeet, joilla on rajoittamaton taloudellinen vaikutusaika

 

** verojen jälkeen, korkoa käytetty arvonalentumistestauksessa

 
               
               

Rahavirtaa tuottavat yksiköt on määritelty raportoitavia segmenttejä alhaisemmalle tasolle. Yksiköt on määritelty ketju-/maatasolle ja ne ovat pääsääntöisesti juridisia yhtiöitä.

 

Taloudellinen vaikutusaika on arvioitu rajoittamattomaksi aineettomiin hyödykkeisiin sisältyvien tavaramerkkien (brändit) osalta, koska niiden on arvioitu vaikuttavan rahavirtojen kerryttämiseen määrittelemättömän ajan. Arvio perustuu siihen, että ei ole ennakoitavissa rajaa sille ajanjaksolle, jona aikana nämä tavaramerkit kerryttävät rahavirtaa konsernille. Tavaramerkit sisältyvät yrityshankintojen yhteydessä hankittuihin omaisuuseriin.

 

Aineettomat hyödykkeet, joilla on rajoittamaton taloudellinen vaikutusaika, testataan vuosittain mahdollisen arvonalentumisen varalta ja aina, kun on viitteitä arvonalentumisesta.

 

Liikearvojen ja aineettomien hyödykkeiden arvonalennustestaus

Rahavirtaa tuottavan yksikön liiketoiminnasta kerrytettävissä oleva rahamäärä perustuu arvonalennustestauksessa käyttöarvolaskelmiin. Näissä laskelmissa ennakoidut rahavirrat perustuvat johdon hyväksymiin taloudellisiin suunnitelmiin, jotka kattavat kolmen vuoden ajanjakson. Suunnitelmien tärkeimmät olettamukset ovat kokonaismarkkinoiden kasvu- ja kannattavuuskehitys, kauppapaikkaverkoston muutokset, tuote- ja palveluvalikoima, hinnoittelu sekä liiketoiminnan kustannusten kehitys. Tämän ajanjakson jälkeiset rahavirrat on arvioitu 1,0−3,5 %:n (1,5−3,5 %) kasvuennusteen mukaan maakohtaiset erot huomioiden.

 

Diskonttauskorkona on käytetty segmenteittäin ja maittain määritettyä pääoman tuottovaatimusta (WACC) verojen jälkeen, jota oikaistaan testauksen yhteydessä verovaikutuksella. Tuottovaatimuksen laskentakomponentit ovat riskitön tuottoprosentti, markkinariskipreemio, toimialakohtainen betakerroin, tavoitepääomarakenne, vieraan pääoman kustannus sekä maariskit. Diskonttauskorot laskivat edellisvuoteen verrattuna kaikissa muissa rahavirtaa tuottavissa yksiköissä paitsi Suomen käyttötavarakaupassa ja Venäjän rautakaupassa. Muutokset johtuivat pääosin yleisen korkotason laskusta sekä muutoksista maariskeissä.

Arvonalentumistappiot

Tilikausien 2014 ja 2013 aikana liikearvoihin ja aineettomiin oikeuksiin ei ole kohdistunut arvonalennuksia.

 

Herkkyysanalyysi

Keskeiset muuttujat arvonalennustestauksessa ovat käyttökateprosentti ja diskonttauskorko.

 

Diskonttauskoron yhden prosenttiyksikön nousu ei aiheuttaisi missään rahavirtaa tuottavassa yksikössä arvonalentumistilannetta.

 

Kaikkein herkin oletuksissa tapahtuville muutoksille on rautakaupan Norjan Byggmakker-liiketoimintaan liittyvä tuotemerkki. Yli 0,4 %-yksikön aleneminen sen käyttökatteen residuaalissa aiheuttaisi arvonalennustilanteen. Arvioitaessa muita rahavirtaa tuottavia yksiköitä johdon arvioiden mukaan minkään keskeisen muuttujan ennakoitavissa oleva muutos ei johtaisi tilanteeseen, jossa yksikön kerrytettävissä oleva rahamäärä alittaisi sen kirjanpitoarvon.