Open tools
Open share menu
Vuosikertomus 2013
Valikko

Liite 17. Eläkesaamiset

 

Konsernilla on useita eläkejärjestelyjä eri toimintamaissa. Suomessa henkilökunnan lakisääteinen eläketurva on järjestetty  työeläkevakuutusyhtiöiden kautta ja vapaaehtoinen lisäeläketurva pääosin Keskon Eläkekassan kautta. Työeläkevakuutusyhtiössä hoidettu lakisääteinen eläketurva on maksuperusteinen eläkejärjestely.  Keskon Eläkekassan myöntämä lisäeläketurva on etuuspohjainen eläkejärjestely.

 

Ulkomaisista tytäryhtiöistä Norjassa on eläkejärjestely, joka luokitellaan etuuspohjaiseksi eläkejärjestelyksi. Norjan etuuspohjaiseen järjestelyyn liittyvän nettovelan määrä 31.12.2014 oli 0,6 milj. euroa (0,4 milj. euroa). Norjan etuuspohjaista eläkejärjestelyä ei ole sisällytetty alla oleviin taulukoihin, koska sen vaikutus konsernin lukuihin on merkityksetön. Muissa ulkomaissa tytäryhtiöissä olevat eläkejärjestelyt hoidetaan paikallisten määräysten ja käytännön mukaan ja ne ovat maksuperusteisia eläkejärjestelyitä.

 

Keskon Eläkekassa

Keskon Eläkekassa on osakkaidensa oma eläkelaitos, joka tarjoaa lisäeläketurvan niille toimintapiiriin kuuluville työntekijöille, jotka ovat jäseninä Eläkekassan A-osastossa. A-osasto on suljettu 9.5.1998. Kassan sääntöjen mukaisten ehtojen täyttyessä jäsenille myönnetään vanhuuseläke 60−65 vuoden ikäisenä. Kassan myöntämän eläkkeen määrä on kassan sääntöjen perusteella lasketun henkilön eläkepalkkaan perustuvan eläkkeen ja lakisääteisen eläketurvan erotus. Yksittäisen kassan jäsenen eläkkeen määrään vaikuttavat yksilöllisesti lasketun eläkepalkan lisäksi henkilön jäsenyysaika Eläkekassassa. Eläkekassaan kuului vuoden 2014 lopussa 2 591 jäsentä, joista aktiiveja oli 486 ja eläkkeen saajia 2 105. Kesko-konsernin osuus Eläkekassan velvoitteesta on 97,1 % (97,2 %). Liitetiedoissa on esitetty Kesko-konsernin osuus Eläkekassasta lukuun ottamatta varojen jakautumista omaisuusrymittäin ja velvoitteen maturiteettijakaumaa.

 

Eläkekassan toimintaa säätelee kassan sääntöjen lisäksi vakuutuskassalaki, lain nojalla annetut asetukset sekä viranomaisohjeet, ja kassan toimintaa valvoo Finanssivalvonta. Säädökset sisältävät määräyksiä mm. eläkevelvoitteen laskentaan ja velvoitteen kattamiseen liittyen. Eläkevelvoitteen tulee olla täysimääräisesti katettu järjestelyyn kuuluvilla varoilla, tilapäistä katevajausta sallitaan vain poikkeuksellisesti. Lisäksi säädökset sisältävät yksityiskohtaisia määräyksiä eläkevelvoitteen katteena olevan omaisuuden katekelpoisuudesta ja sijoitusriskien hajauttamisesta.

 

Kesko-konserni ennakoi, että se ei maksa kannatusmaksua Eläkekassalle vuoden 2015 aikana.

 

Taseen etuuspohjainen eläkesaaminen määräytyy Keskon Eläkekassan osalta seuraavasti:

 

Milj. €

 

2014

2013

Etuuspohjaisen velvoitteen nykyarvo

 

-289,3

-247,5

Järjestelyn varojen käypä arvo

 

436,5

417,7

Nettomääräinen saaminen taseessa

 

147,2

170,2

       

Taseen nettomääräisen saamisen muutos:

     

Tilikauden alussa

 

170,2

153,8

Tuloslaskelmaan kirjatut tuotot/kulut

 

1,9

2,6

Uudelleenarvostus

 

-24,6

14,6

Suoritukset järjestelyyn ja järjestelyn kulut

 

-0,2

-0,9

Tilikauden lopussa

 

147,2

170,2

       
 

Etuuspohjaisen

Järjestelyn

 
 

 velvoitteen

 varojen

 

Milj. €

nykyarvo

käypä arvo

Yhteensä

01.01.2014

-247,5

417,7

170,2

Tilikauden työsuoritukseen perustuva meno

-4,3

 

-4,3

Korkomeno/-tuotto

-8,6

14,7

6,1

 

-12,9

14,7

1,9

Uudelleenarvostus

     

Varojen tuotto

 

19,2

19,2

Demograafiset muutokset

     

Rahoitusolettamamuutokset

-48,4

 

-48,4

Kokemusperäiset muutokset

4,5

 

4,5

 

-43,9

19,2

-24,6

Suoritukset järjestelyyn ja järjestelyn kulut

 

-0,2

-0,2

Maksetut etuudet

14,9

-14,9

0,0

31.12.2014

-289,3

436,5

147,2

       
 

Etuuspohjaisen

Järjestelyn

 
 

 velvoitteen

 varojen

 

Milj. €

nykyarvo

käypä arvo

Yhteensä

01.01.2013

-243,1

397,0

153,9

Tilikauden työsuoritukseen perustuva meno

-2,9

 

-2,9

Korkomeno/-tuotto

-8,5

14,0

5,5

                                                                                                                   

-11,4

14,0

2,6

Uudelleenarvostus

     

Varojen tuotto

 

22,4

22,4

Demograafiset muutokset

-5,5

 

-5,5

Rahoitusolettamamuutokset

     

Kokemusperäiset muutokset

-2,4

 

-2,4

 

-7,8

22,4

14,6

Suoritukset järjestelyyn ja järjestelyn kulut

0,0

-0,9

-0,9

Maksetut etuudet

14,8

-14,8

0,0

31.12.2013

-247,5

417,7

170,2

       

Järjestelyyn kuuluvien varojen jakautuminen omaisuusryhmittäin 2014

   

Milj. €

Noteeratut

Noteeraamattomat

Yhteensä

Eurooppa

     

Oman pääoman ehtoiset instrumentit

90,5

33,5

124,0

Vieraan pääoman ehtoiset instrumentit

23,7

27,2

50,9

Sijoitusrahastot

14,3

19,1

33,4

Kiinteistöt

-

181,1

181,1

       

Yhdysvallat

     

Oman pääoman ehtoiset instrumentit

11,2

-

11,2

Sijoitusrahastot

26,6

-

26,6

       

Muut maat

     

Sijoitusrahastot

21,7

-

21,7

Yhteensä

188,0

260,9

448,9

       

Järjestelyyn kuuluvien varojen jakautuminen omaisuusryhmittäin 2013

   

Milj. €

Noteeratut

Noteeraamattomat

Yhteensä

Eurooppa

     

Oman pääoman ehtoiset instrumentit

89,7

38,9

128,6

Vieraan pääoman ehtoiset instrumentit

6,9

38,7

45,6

Sijoitusrahastot

12,5

16,6

29,1

Kiinteistöt

-

179,0

179,0

       

Yhdysvallat

     

Oman pääoman ehtoiset instrumentit

10,8

-

10,8

Sijoitusrahastot

16,3

-

16,3

       

Muut maat

     

Sijoitusrahastot

19,9

-

19,9

Yhteensä

156,1

273,2

429,3

       
   

2014

2013

Käypään arvoon sisältyy Kesko Oyj:n osakkeita

 

14,6

13,0

Käypään arvoon sisältyy Kesko-konsernin vuokraamia kiinteistöjä

 

181,1

179,0

       

Keskeiset vakuutusmatemaattiset oletukset:

 

2014

2013

Diskonttauskorko

 

2,30 %

3,60 %

Palkankorotusoletus

 

2,50 %

2,50 %

Inflaatio

 

2,00 %

2,00 %

Eläkkeiden odotettu kasvu

 

2,10 %

2,10 %

Odotettu keskimääräinen jäljellä oleva työssäoloaika

 

11

12

       
       

Eläkevelvoitteiden painotettu keskimääräinen voimassaoloaika ja diskonttaamattomien eläkevelvoitteiden oletettu maturiteettijakauma

   

2014

2013

Eläkevelvoitteiden painotettu keskimääräinen voimassaoloaika, vuotta

15

13

       

Diskonttaamattomien eläkevelvoitteiden oletettu maturiteettianalyysi, milj. €

   

Alle 1 vuosi

 

15,5

15,7

1−10 vuotta

 

126,6

128,3

10−20 vuotta

 

122,7

125,7

20−30 vuotta

 

88,2

91,7

Yli 30 vuotta

 

84,2

88,3

Yhteensä

 

437,3

449,7

       
       

Eläkejärjestelyyn liittyvät riskit

 

Varoihin liittyvät riskit

Eläkekassan sijoitusomaisuus sisältää kiinteistöjä, osakkeita ja osakerahastoja, pääomarahastoja sekä pitkäaikaisia ja lyhytaikaisia korkosijoituksia. Eläkekassan sijoituspolitiikassa määritellään omaisuuslajikohtaiset sijoitusrajoitteet sekä sallitut sijoituskohteet. Eläkekassan hallituksen vuosittain vahvistama sijoitussuunnitelma sisältää sijoitusallokaatio- ja tuottotavoitteet aina vuodeksi eteenpäin. Sijoitustoiminnan tavoitteena on huolehtia sijoitusten tuotosta ja rahaksi muutettavuudesta turvaavasti sekä sijoitusten asianmukaisesta monipuolisuudesta ja hajauttamisesta.  Vuositasolla tavoitteena on ylittää Eläkekassan vastuumenot ja hoitokulut, jolloin osakkailta ei tarvitse periä kannatusmaksua. Pitkän aikavälin sijoitustoiminnan tuottotavoite on 6,3 %. Sijoitustoiminnan riskejä hallitaan seuraamalla jatkuvasti markkinatilanteen kehitystä, ja aina tarvittaessa analysoimalla sijoituskohteiden tuotto- ja riskipotentiaalin riittävyyttä. Tuotot verrattuna valittuihin vertailuindekseihin ja sijoitusten jakauma raportoidaan kuukausittain. Sijoitustoiminnan toteutunut tuotto oli 8,6 % vuonna 2014.

 

Mikäli sijoitusomaisuuden tuotto alittaa etuuspohjaisen eläkevelvoitteen nykyarvon laskennassa käytetyn diskonttauskoron, voi eläkejärjestelyyn syntyä alijäämä. Omaisuuden hajauttamisella pyritään pienentämään tätä riskiä vaihtelevissa taloudellisissa olosuhteissa. Mikäli eläkejärjestelyyn syntyy alijäämää siten, ettei eläkevelvoite ole täysimääräisesti katettu, on Eläkekassan osakkailla velvollisuus maksaa kassaan kannatusmaksua vastuun kattamiseksi. IAS 19 -standardin mukaan laskettuna eläkejärjestelyyn kuuluvien varojen arvo ylitti velvoitteen määrän 147,2 milj. eurolla 31.12.2014. Eläkekassaa koskevat paikalliset säännöt voivat johtaa kannatusmaksuvelvollisuuden syntymiseen myös tilanteissa, joissa IAS 19 velvoite on täysin katettu. Tällöin perityn kannatusmaksun määrä kasvattaa IAS 19 eläkesaamisen määrää.

Velvoitteeseen liittyvät riskit

Etuuspohjaisen eläkevelvoitteen määrään vaikuttavat yleisen korkotason lisäksi lakisääteisen eläketurvan muutokset, tulevat palkankorotukset, eläkkeiden indeksikorotukset sekä muutokset odotettavissa olevassa eliniässä. Eläkekassan sääntöjen mukainen kassan jäsenelle annettu eläkelupaus on sidottu eläkepalkan määrään ja se on elinikäinen etuus. Eläkkeensaajan kokonaiseläkkeen määrä koostuu lakisääteisestä eläkkeestä ja kassan tarjoamasta lisäeläkkeestä. Palkankorotukset kasvattavat tulevan eläkkeen määrää. Muutokset lakisääteisessä eläketurvassa, kuten eläkeiäin nosto tai eläketurvan heikennys, jotka kompensoidaan eläkkeen saajalle lisäeläkkeessä ja siten muutokset kasvattaisivat etuuspohjaista eläkevelvoitetta. Tulevien eläkkeiden määrää tarkistetaan eläkejärjestelyn ehtojen mukaan vuosittain indeksikorotuksella. Odotettavissa olevan eliniän pidentyminen kasvattaa eläkevelvoitteen määrää.

 

Yleisen korkotason ja korkealaatuisten joukkovelkakirjalainojen markkinatuoton muutokset vaikuttavat etuuspohjaisen eläkevelvoitteen nykyarvon määrään. Korkotason laskiessa etuuspohjaisen eläkevelvoitteen nykyarvon määrä kasvaa. Koska eläkekassan sijoitusomaisuus sijoitetaan ja tuottotavoitteet asetetaan pitkällä aikavälillä, ei sijoitusten vuosituoton muutos välttämättä korreloi lyhyellä aikavälillä etuuspohjaisen eläkevelvoitteen diskonttokoron muutoksen kanssa.

 

Herkkyysanalyysi

Seuraavassa taulukossa on esitetty etuuspohjaisen eläkevelvoitteen herkkyys keskeisissä oletuksissa tapahtuville muutoksille.

 

Oletuksen

Vaikutus etuuspohjaisen eläkevelvoitteen määrään

Vakuutusmatemaattinen oletus

muutos

Lisäys

Vähennys

2014

     

Diskonttauskorko

0,50 %

-6,90 %

7,80 %

Palkankorotusoletus

0,50 %

1,40 %

-1,40 %

Eläkkeiden odotettu kasvu

0,50 %

6,00 %

-5,40 %

       

2013

     

Diskonttauskorko

0,50 %

-6,10 %

6,90 %

Palkankorotusoletus

0,50 %

1,30 %

-1,20 %

Eläkkeiden odotettu kasvu

0,50 %

5,30 %

-4,90 %

       
       

Herkkyysananalyysin vaikutukset on laskettu niin, että oletuksen muutoksen vaikutusta laskettaessa on kaikkien muiden oletusten oletettu pysyvän ennallaan. Käytännössä tämä ei ole todennäköistä, ja joissakin oletuksissa tapahtuvat muutokset saattavat korreloida keskenään. Etuuspohjaisen velvoitteen herkkyysanalyysi on laskettu käyttäen samaa menetelmää kuin on käytetty taseeseen merkittävää eläkevelvoitetta laskettaessa.