Open tools
Open share menu
Vuosikertomus 2013
Valikko

Liite 2. Segmentti-informaatio

 

Konsernin raportoitavat segmentit muodostuvat konsernin toimialoista, jotka ovat ruokakauppa, käyttötavarakauppa, rautakauppa sekä auto- ja konekauppa. 1.1.2015 segmentit muodotustuvat toimialoista, jotka ovat päivittäistavarakauppa, rauta- ja erikoiskauppa sekä auto- ja konekauppa.

 

Segmentti-informaatio raportoidaan ylimmälle operatiiviselle päätöksentekijälle toimitettavan sisäisen raportoinnin kanssa yhdenmukaisella tavalla. Ylimpänä operatiivisena päätöksentekijänä, joka vastaa resurssien kohdistamisesta toimintasegmenteille, toimii konsernijohtoryhmä. Raportoitavien toimintasegmenttien liikevaihto muodostuu ruokakaupasta, käyttötavarakaupasta, rautakaupasta sekä auto- ja konekaupasta. Segmenttien välinen myynti tapahtuu markkinahintaan.

 

Konsernijohtoryhmä arvioi segmenttien tulosta liikevoiton, kertaluonteisilla erillä oikaistun liikevoiton ja sidotun pääoman tuoton perusteella. Poikkeukselliset, tavanomaiseen liiketoimintaan kuulumattomat tapahtumat käsitellään kertaluonteisina erinä ja ne on kohdistettu segmenteille. Konsernissa luokitellaan kertaluonteisiksi eriksi kiinteistöjen, osakkeiden ja liiketoimintojen myynneistä syntyneet myyntivoitot ja -tappiot, arvonalennukset sekä merkittävät liiketoimintojen lopettamiskulut ja uudelleenjärjestelyt. Myyntivoitot on esitetty tuloslaskelmassa liiketoiminnan muissa tuotoissa ja myyntitappiot liiketoiminnan muissa kuluissa. Muilta osin johtoryhmän tulosseuranta vastaa kaikilta osin IFRS-raportointia. Rahoitustuottoja ja -kuluja ei kohdisteta segmenteille, sillä konsernirahoitus hallinnoi konsernin rahavaroja. Konsernin sisäisinä kauppoina tehtyjen valuuttatermiinien käypien arvojen muutokset raportoidaan osana liiketoiminnan muita tuottoja ja kuluja niiltä osin, kun ne suojaavat segmenttien valuuttariskiä.

 

Segmentin sidotun pääoman varat ja velat ovat sellaisia liiketoiminnan eriä, jotka voidaan perustellusti kohdistaa segmenteille. Sidotun pääoman varat sisältävät aineelliset ja aineettomat käyttöomaisuushyödykkeet, osuudet pääomaosuusmenetelmällä yhdistellyissä sijoituksissa ja muut sijoitukset, eläkesaamiset, vaihto-omaisuuden, myyntisaamiset ja muut korottomat saamiset, korolliset saamiset sekä myytävänä olevat omaisuuserät. Sidotun pääoman velat sisältävät ostovelat, muut korottomat velat ja varaukset. Konsernin kiinteistövarat ja niistä aiheutuvat tuotot ja kulut on kohdistettu segmenteille.

 

Sidottuun pääomaan eivät sisälly laskennalliset verosaamiset ja -velat, käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat valuuttatermiinien taseeseen merkittyä käypää arvoa lukuun ottamatta, myytävissä olevat rahoitusvarat, rahavarat eivätkä korolliset velat.

 

Ruokakauppa

Ruokakauppa käsittää päivittäistavaroiden tukkukaupan ja yritysasiakaskaupan Suomessa ja päivittäistavarakaupan Venäjällä. Suomessa Ruokakesko harjoittaa liiketoimintaa K-kauppias-liiketoimintamallilla ja Venäjällä Ruokakesko toimii itse vähittäiskauppiaana. Suomessa vähittäiskaupassa on noin 900 K-kauppias-liiketoimintamallilla toimivaa K-ruokakauppaa, joista muodostuvat ruokakaupan vähittäiskauppaketjut K-citymarket, K-supermarket, K-market ja K-extra. Ruokakesko johtaa kaupoista muodostuvien ketjujen toimintaa. Ketjutoiminnalla varmistetaan parempi kilpailukyky ja K-kauppiaille vahvat edellytykset tavaroiden hankintaan, valikoiman muodostamiseen, markkinointiin ja hintakilpailuun. Ruokakeskon tytäryhtiö Kespro Oy harjoittaa hotelli-, ravintola- ja catering -toimialan (HoReCa) päivittäistavaroiden tukkukauppaa Suomessa.

 

Käyttötavarakauppa

Käyttötavarakauppaan kuuluvat  K-citymarketin käyttötavara, Anttila ja Kodin Ykkönen, Intersport ja Budget Sport, Asko ja Sotka, Musta Pörssi sekä Kookenkä. Noin 400 myymälän lisäksi ketjut palvelevat myös verkossa. Intersport harjoittaa urheiluvälinekauppaa Suomessa ja Venäjällä. Keskon käyttötavarakauppa tarjoaa asiakkaalle pukeutumiseen, kotiin, urheiluun, vapaa-aikaan, kodintekniikkaan, viihteeseen sekä sisustamiseen ja huonekaluihin liittyviä tuotteita ja palveluita.

Rautakauppa

Rautakauppa käsittää Rautakeskon rauta- ja maatalouskaupan tukku- ja yritysasiakaskaupan Suomessa sekä rautakaupan Ruotsissa, Norjassa, Baltiassa, Venäjällä ja Valko-Venäjällä. Rautakesko vastaa ketjujen konsepteista, markkinoinnista, hankinta- ja logistiikkapalveluista ja kauppapaikkaverkostosta kaikissa toimintamaissa sekä kauppiasresursseista Suomessa. Rautakesko toimii itse vähittäiskauppiaana Ruotsissa, Norjassa, Baltiassa, Venäjällä ja Valko-Venäjällä. Vähittäiskauppaketjut ovat K-rauta, Rautia, K-maatalous, Byggmakker (Norja), Senukai (Liettua) ja OMA (Valko-Venäjä). Rautakeskon rauta- ja sisustuskaupat palvelevat sekä kuluttaja- että ammattiasiakkaita.

 

Auto- ja konekauppa

Auto- ja konekauppa käsittää VV-Auton ja Konekeskon liiketoiminnot. VV-Auto toimii Volkswagen-, Audi- ja Seat-henkilöautojen sekä Volkswagen-hyötyautojen maahantuojana ja markkinoijana Suomessa. VV-Auto harjoittaa myös autojen vähittäiskauppaa ja tarjoaa jälkimarkkinointipalveluja  omissa vähittäiskauppaliikkeissään. Konekesko on maarakennus-, ympäristö- ja maatalouskoneiden, kuorma- ja linja-autojen sekä vapaa-ajankoneiden maahantuontiin ja kauppaan erikoistunut palveluyritys. Se toimii Suomessa ja Baltiassa.

 

Yhteiset toiminnot

Yhteiset toiminnot sisältävät konsernille yhteisiä tukitoimintoja.

 

Segmentti-informaatio 2014

 

Tulos
   

Käyttö-

 

Auto- ja

     
 

Ruoka-

tavara-

Rauta-

kone-

Yhteiset

Elimi-

 

Milj. €

kauppa

kauppa

kauppa

kauppa

toiminnot

noinnit

Yhteensä

Segmentin liikevaihto

4 316,3

1 316,2

2 598,2

1 011,4

122,9

 

9 365,0

josta sisäistä

-172,7

-14,9

0,6

-0,7

-106,6

 

-294,4

Liikevaihto konsernin ulkopuolelta

4 143,6

1 301,3

2 598,7

1 010,7

16,3

 

9 070,6

               

Segmentin muut tuotot

626,2

68,2

119,1

6,0

8,3

 

827,8

josta sisäistä

-84,8

-7,9

-6,9

-0,2

1,3

 

-98,4

Liiketoiminnan muut tuotot konsernin ulkopuolelta

541,4

60,3

112,2

5,8

9,6

0,0

729,3

               

Poistot

-61,6

-29,0

-43,6

-10,7

-5,9

0,0

-150,7

Arvonalentumiset

-4,3

-17,2

-1,9

-

-21,0

 

-44,4

Liikevoitto

196,0

-85,0

52,4

29,4

-41,7

0,2

151,4

               

Kertaluonteiset erät

-6,5

-47,6

-5,3

-0,2

-21,8

 

-81,3

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä

202,4

-37,4

57,7

29,6

-19,9

0,2

232,6

               

Rahoitustuotot ja -kulut

           

-6,1

Osuudet pääomaosuusmenetelmällä yhdistellyistä sijoituksista

           

-0,2

Tulos ennen veroja

           

145,0

               
               
Varat ja velat
   

Käyttö-

 

Auto- ja

     
 

Ruoka-

tavara-

Rauta-

kone-

Yhteiset

Elimi-

 

Milj. €

kauppa

kauppa

kauppa

kauppa

toiminnot

noinnit

Yhteensä

Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet

836,5

276,5

533,8

92,7

59,9

2,7

1 802,1

Osuudet pääomaosuusmenetelmällä yhdistellyissä sijoituksissa ja muut sijoitukset

4,7

0,1

0,1

0,0

101,1

-0,6

105,3

Eläkesaamiset

31,4

9,2

10,6

5,6

90,4

-

147,2

Vaihto-omaisuus

107,4

226,9

256,1

186,9

-

-1,0

776,4

Myyntisaamiset

287,0

79,6

177,1

54,4

13,5

-27,4

584,2

Muut korottomat saamiset

50,6

27,1

51,6

4,6

57,8

-29,1

162,6

Korolliset saamiset

9,0

1,5

2,0

0,1

4,9

-0,4

17,0

Myytävänä olevat omaisuuserät

       

0,5

 

0,5

Sidottuun pääomaan sisältyvät varat

1 326,7

620,8

1 031,3

344,5

328,1

-55,8

3 595,4

               

Kohdistamattomat erät

             

Laskennalliset verosaamiset

           

4,2

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat

           

219,3

Myytävissä olevat rahoitusvarat

           

271,7

Rahavarat

           

107,0

Varat yhteensä

1 326,7

620,8

1 031,3

344,5

328,1

-55,8

4 197,7

               

Ostovelat

405,2

107,8

244,0

53,7

4,7

-20,8

794,6

Muut korottomat velat

150,7

141,5

101,1

81,6

56,6

-29,0

502,5

Varaukset

9,0

22,2

5,9

31,5

0,2

 

68,8

Sidottuun pääomaan sisältyvät velat

564,9

271,5

351,0

166,8

61,5

-49,8

1 365,9

               

Kohdistamattomat erät

             

Korolliset velat

           

498,9

Laskennalliset verovelat

           

67,4

Velat yhteensä

564,9

271,5

351,0

166,8

61,5

-49,8

1 932,2

               

Sidottu pääoma yhteensä 31.12.

761,8

349,3

680,2

177,7

266,6

-6,0

2 229,5

Sidottu pääoma keskimäärin

772,1

395,2

716,0

161,7

313,9

-4,6

2 354,2

               

Sidotun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, %

26,2

-9,5

8,1

18,3

   

9,9

               

Investoinnit

91,4

17,4

60,0

14,3

12,2

-1,2

194,0

               

Henkilöstön lukumäärä 31.12.

3 833

7 817

10 375

1 241

528

 

23 794

Henkilökunta keskimäärin

3 444

5 480

9 357

1 244

451

 

19 976

               
               

Segmentti-informaatio 2013

 

Tulos
   

Käyttö-

 

Auto- ja

     
 

Ruoka-

tavara-

Rauta-

kone-

Yhteiset

Elimi-

 

Milj. €

kauppa

kauppa

kauppa

kauppa

toiminnot

noinnit

Yhteensä

Segmentin liikevaihto

4 386,9

1 456,5

2 607,5

1 037,2

123,9

 

9 612,0

josta sisäistä

-172,0

-17,1

0,7

-1,0

-107,4

 

-296,8

Liikevaihto konsernin ulkopuolelta

4 214,9

1 439,4

2 608,2

1 036,2

16,5

 

9 315,2

               

Segmentin muut tuotot

630,1

76,8

110,1

5,9

6,5

 

829,4

josta sisäistä

-83,2

-6,8

-4,8

-0,1

0,4

-0,4

-95,1

Liiketoiminnan muut tuotot konsernin ulkopuolelta

546,8

70,0

105,3

5,7

6,9

-0,4

734,3

               

Poistot

-62,6

-26,7

-46,3

-11,5

-4,5

0,0

-151,6

Arvonalentumiset

   

-1,4

     

-1,4

Liikevoitto

208,0

-2,1

24,8

33,9

-15,1

-1,2

248,4

               

Kertaluonteiset erät

4,8

6,2

-0,9

-

0,4

-1,0

9,6

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä

203,3

-8,3

25,7

33,9

-15,5

-0,3

238,8

               

Rahoitustuotot ja -kulut

           

-5,8

Osuudet pääomaosuusmenetelmällä yhdistellyistä sijoituksista

           

-0,3

Tulos ennen veroja

           

242,3

               
               
Varat ja velat
   

Käyttö-

 

Auto- ja

     
 

Ruoka-

tavara-

Rauta-

kone-

Yhteiset

Elimi-

 

Milj. €

kauppa

kauppa

kauppa

kauppa

toiminnot

noinnit

Yhteensä

Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet

813,4

306,2

544,0

97,2

77,5

2,2

1 840,4

Osuudet pääomaosuusmenetelmällä yhdistellyissä sijoituksissa ja muut sijoitukset

4,6

0,1

0,3

0,0

100,1

-0,6

104,4

Eläkesaamiset

31,7

8,9

10,7

5,5

113,3

 

170,2

Vaihto-omaisuus

106,6

241,4

262,5

188,0

-

-1,1

797,5

Myyntisaamiset

309,8

99,0

175,4

56,8

13,4

-37,6

616,7

Muut korottomat saamiset

53,5

28,3

48,9

4,9

38,3

-49,3

124,7

Korolliset saamiset

16,1

2,2

2,6

0,1

3,0

-0,7

23,3

Myytävänä olevat omaisuuserät

       

0,5

 

0,5

Sidottuun pääomaan sisältyvät varat

1 335,9

686,1

1 044,5

352,5

346,1

-87,2

3 677,9

               

Kohdistamattomat erät

             

Laskennalliset verosaamiset

           

3,0

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat

           

170,7

Myytävissä olevat rahoitusvarat

           

398,4

Rahavarat

           

111,8

Varat yhteensä

1 335,9

686,1

1 044,5

352,5

346,1

-87,2

4 361,7

               

Ostovelat

423,9

131,0

245,1

53,3

4,3

-32,1

825,4

Muut korottomat velat

148,9

188,7

92,0

87,7

40,7

-51,9

506,2

Varaukset

8,7

9,7

7,5

29,2

0,0

 

55,1

Sidottuun pääomaan sisältyvät velat

581,5

329,4

344,6

170,2

45,0

-84,0

1 386,7

               

Kohdistamattomat erät

             

Korolliset velat

           

554,4

Laskennalliset verovelat

           

68,1

Velat yhteensä

581,5

329,4

344,6

170,2

45,0

-84,0

2 009,2

               

Sidottu pääoma yhteensä 31.12.

754,4

356,7

699,9

182,3

301,1

-3,2

2 291,1

Sidottu pääoma keskimäärin

821,0

445,3

732,2

161,0

286,3

-8,2

2 437,6

               

Sidotun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, %

24,8

-1,9

3,5

21,1

   

9,8

               

Investoinnit

91,6

23,1

37,8

15,1

4,5

-0,6

171,5

               

Henkilöstön lukumäärä 31.12.

3 570

8 483

10 066

1 261

483

 

23 863

Henkilökunta  keskimäärin

3 143

5 751

8 910

1 252

433

 

19 489

               
               

Konserninlaajuiset tiedot

Konserni toimii Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Venäjällä ja Valko-Venäjällä. Ruokakauppa ja käyttötavarakauppa toimivat lähinnä Suomessa ja Venäjällä, auto- ja konekauppa Suomessa ja Baltiassa sekä rautakauppa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Baltiassa, Venäjällä ja Valko-Venäjällä.

 

Liikevaihto, varat, investoinnit ja henkilöstö on esitetty sijainnin mukaan jaoteltuna.

 

2014

   

Muut

 

Venäjä ja

   
     

Pohjois-

Baltian

Valko-

Elimi-

 

Milj. €

 

Suomi

maat

maat

Venäjä

noinnit

Yhteensä

Liikevaihto

 

7 416,8

625,1

552,8

493,4

-17,5

9 070,6

Varat

 

2 726,4

212,4

219,8

436,8

 

3 595,4

Investoinnit

 

115,5

6,4

6,2

65,9

 

194,0

Henkilöstö keskimäärin

 

9 580

1 124

4 468

4 804

 

19 976

               

2013

   

Muut

 

Venäjä ja

   
     

Pohjois-

Baltian

Valko-

Elimi-

 

Milj. €

 

Suomi

maat

maat

Venäjä

noinnit

Yhteensä

Liikevaihto

 

7 678,4

675,5

511,9

467,9

-18,5

9 315,2

Varat

 

2 802,7

236,6

204,9

433,7

 

3 677,9

Investoinnit

 

100,7

2,6

4,3

63,9

 

171,5

Henkilöstö keskimäärin

 

9 805

1 153

4 206

4 325

 

19 489

               
               

Liikevaihto muodostuu lähes kokonaisuudessaan tavaroiden myynnistä. Palvelujen myynnin määrä on vähäinen.

 

Kesko-konsernilla ei ole yksittäisiä asiakkaita, joilta saadun tuoton määrä ylittäisi 10 % koko Kesko-konsernin tuotoista.