Open tools
Open share menu
Vuosikertomus 2013
Valikko

Liite 30. Osakeperusteiset maksut

 

Osakepalkkiojärjestelmä

Keskolla on kaksi yhtiön hallituksen päättämää konsernin johtoon kuuluville ja nimetyille muille avainhenkilöille suunnattua osakepalkkiojärjestelmää, järjestelmä 2011−2013 ja järjestelmä 2014−2016. Kussakin osakepalkkiojärjestelmässä voidaan antaa kolmen vuoden aikana yhteensä enintään 600 000 yhtiön hallussa olevaa omaa B-osaketta.

 

Kummassakin osakepalkkiojärjestelmässä on kolme ansaintajaksoa: kalenterivuodet 2011, 2012 ja 2013 sekä 2014, 2015 ja 2016. Keskon hallitus päättää kunkin ansaintajakson ansaintakriteerit, kohderyhmän ja osakepalkkion enimmäismäärät erikseen palkitsemisvaliokunnan esityksestä. Ansaintakriteerien täyttymisen perusteella annettavien Keskon B-osakkeiden lopulliset määrät hallitus päättää ansaintajaksoa seuraavan vuoden alussa. Ansaintajaksojen 2011, 2012, 2013 ja 2014 kriteerit olivat yhtä suurin painotuksin Kesko-konsernin verottoman myynnin kehitysprosentti, Keskon laimentamaton osakekohtainen tulos (EPS) ilman kertaluonteisia eriä ja se, kuinka paljon Keskon B-osakkeen kokonaistuotto ylittää OMX Helsinki Benchmark Cap -tuottoindeksin.

 

Ansaintajaksolta mahdollisesti maksettava palkkio maksetaan Keskon B-osakkeina. Lisäksi maksetaan enintään osakkeiden arvon suuruinen rahaosuus, jolla katetaan palkkiosta aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja.

 

Palkkiona annettaviin osakkeisiin liittyy kutakin ansaintajaksoa seuraavan kolmen kalenterivuoden mittainen sitouttamisjakso, jonka aikana osakkeita ei saa pantata tai luovuttaa, mutta jonka aikana henkilöllä on osakkeisiin liittyvät muut oikeudet. Jos henkilön työ- tai toimisuhde päättyy ennen sitouttamisjakson päättymistä, hänen on pääsääntöisesti palautettava luovutusrajoituksen alaiset osakkeet vastikkeetta Keskolle tai sen määräämälle. Hallitus voi yksittäistapauksessa päättää, että henkilö saa pitää palautusvelvollisuuden kohteena olevat osakkeet tai osan niistä. Jos saaja siirtyy eläkkeelle sitouttamisjakson aikana, saajalla on oikeus pitää jo saamansa osakkeet ja muut arvopaperit.

 

Ansaintajakson 2013 perusteella luovutettiin 31.12.2014 päättyneellä tilikaudella 50 520 osaketta. Ansaintajakson 2012 perusteella luovutettiin 31.12.2013 päättyneellä tilikaudella 66 331 osaketta. Ansaintajakson 2011 perusteella luovutettiin 31.12.2012 päättyneellä tilikaudella 92 751 osaketta.

 

Osakepalkkiojärjestelmän kirjanpitokirjauksissa käytetyt olettamukset on kerrottu seuraavissa taulukoissa.
 

 
 

Osakepalkkion myöntämispäivät ja käyvät arvot, ansaintajakso 2011

       

Myöntämispäivät

 

16.02.2011

27.04.2011

16.05.2011

Osakepalkkion käypä arvo myöntämishetkellä, euroa

 

31,70

32,25

32,20

Osakekurssi myöntämishetkellä, euroa

 

32,40

32,25

32,20

Osakepalkkiojärjestelmän kesto

       

Ansaintajakson alkamispäivä

     

01.01.2011

Ansaintajakson päättymispäivä

     

31.12.2011

Sitouttamisjakson päättymispäivä

     

31.12.2014

           

Osakepalkkion myöntämispäivät ja käyvät arvot, ansaintajakso 2012

       

Myöntämispäivät

 

02.02.2012

20.02.2012

22.03.2012

Osakepalkkion käypä arvo myöntämishetkellä, euroa

 

23,76

25,04

23,44

Osakekurssi myöntämishetkellä, euroa

 

24,96

26,24

24,64

Osakepalkkiojärjestelmän kesto

       

Ansaintajakson alkamispäivä

     

01.01.2012

Ansaintajakson päättymispäivä

     

31.12.2012

Sitouttamisjakson päättymispäivä

     

31.12.2015

           

Osakepalkkion myöntämispäivät ja käyvät arvot, ansaintajakso 2013

       

Myöntämispäivät

     

05.02.2013

Osakepalkkion käypä arvo myöntämishetkellä, euroa

     

23,30

Osakekurssi myöntämishetkellä, euroa

     

24,50

Osakepalkkiojärjestelmän kesto

       

Ansaintajakson alkamispäivä

     

01.01.2013

Ansaintajakson päättymispäivä

     

31.12.2013

Sitouttamisjakson päättymispäivä

     

31.12.2016

           

Osakepalkkion myöntämispäivät ja käyvät arvot, ansaintajakso 2014

       

Myöntämispäivät

     

03.02.2014

Osakepalkkion käypä arvo myöntämishetkellä, euroa

     

25,66

Osakekurssi myöntämishetkellä, euroa

     

27,06

Osakepalkkiojärjestelmän kesto

       

Ansaintajakson alkamispäivä

     

01.01.2014

Ansaintajakson päättymispäivä

     

31.12.2014

Sitouttamisjakson päättymispäivä

     

31.12.2017

           
           
   

Ansainta-

Ansainta-

Ansainta-

Ansainta-

   

jakso

jakso

jakso

jakso

Osakepalkkion käyvän arvon laskennassa käytetyt olettamukset

2014

2013

2012

2011

Myönnettyjen osakepalkkioiden määrä, enimmäismäärä, kpl

278 400

263 600

257 400

239 000

Muutokset myönnettyjen osakkeiden määrään, kpl

-2 000

-9 500

-6 575

-13 242

Toteutunut osakepalkkion määrä, kpl

-

50 520

66 331

92 751

         

Ohjelman piiriin kuuluvien henkilöiden lukumäärä kauden lopussa

157

142

131

114

Osakekurssi tilinpäätöspäivänä, euroa

30,18

26,80

24,77

25,96

Ansaintakriteerien toteumaolettama, %

43,4

20,0

30,0

53,3

Arvio palautuvien osakepalkkioiden määrästä ennen sitouttamisjakson päättymistä, %

5,0

5,0

5,0

5,0

           
           

Tilikaudella 2014 edellä mainittujen osakepalkkio-ohjelmien vaikutus konsernin tulokseen oli -5,9 milj. euroa (-2,8 milj. euroa).

 

Tilikausilla 2015−2017 realisoituvan kulukirjauksen arvioidaan 31.12.2014 olevan yhteensä 3,6 milj. euroa. Todellinen määrä voi poiketa arvioidusta.

 

Optiot

Osana johdon kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää konsernilla on ollut osakeoptiojärjestelyjä. Optio-oikeus antoi oikeuden merkitä Kesko Oyj:n B-osakkeita optioehtojen mukaan määräytyvään hintaan ja optioehdoissa määrättynä aikana. Optio-oikeudet menetettiin henkilön lähtiessä yrityksestä ennen optioihin liittyvän sitouttavan ajan päättymistä, ellei hallitus yksittäistapauksessa päättänyt, että optio-oikeuden saaja sai pitää optio-oikeutensa tai osan niistä.

Vuoden 2007 optio-ohjelma

Varsinainen yhtiökokous päätti 26.3.2007 antaa vastikkeetta yhteensä 3 000 000 optio-oikeutta Kesko-konsernin johtoon kuuluville ja muille avainhenkilöille sekä Kesko Oyj:n kokonaan omistamalle tytäryhtiölle. Optio-oikeuksien antamiselle oli yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska optio-oikeudet oli tarkoitettu osaksi Keskon osakepohjaista kannustinjärjestelmää. Kukin optio-oikeus oikeutti merkitsemään yhden uuden Kesko Oyj:n B-osakkeen. Lisäksi ohjelmaan liittyi Keskon hallituksen optionsaajille asettama velvoite hankkia 25 %:lla optio-oikeuksista saaduista myyntituloista yhtiön osakkeita pysyväisluonteiseen omistukseen. Optio-oikeudet merkittiin tunnuksilla 2007A, 2007B ja 2007C siten, että kussakin merkityssä erässä oli 1 000 000 optio-oikeutta. Optio-ohjelma päättyi tilikaudella 2014.

 

Osakkeiden merkintäajat optio-oikeudella olivat:

 

- 2007A  1.4.2010−30.4.2012 (merkintäaika rauennut)

       
 

- 2007B  1.4.2011−30.4.2013 (merkintäaika rauennut)

       
 

- 2007C  1.4.2012−30.4.2014 (merkintäaika rauennut)

       
           
           

Osakkeen alkuperäinen merkintähinta optio-oikeudella 2007A oli Kesko Oyj:n B-osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä ajanjaksolla 1.4.−30.4.2007 (45,82 euroa), optio-oikeudella 2007B ajanjaksolla 1.4.30.4.2008 (26,57 euroa) ja optio-oikeudella 2007C ajanjaksolla 1.4.−30.4.2009 (16,84 euroa). Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintähintoja alennettiin merkintähinnan määräytymisjakson alkamisen jälkeen ja ennen osakemerkintää päätettävien voiton- ja muun varojenjakojen määrällä kunkin varojenjaon täsmäytyspäivänä. Vuoden 2013 osingonjaon jälkeen B-osakkeen merkintähinta optio-oikeudella 2007C oli 10,84 euroa.

 

Optio-oikeudet tilikaudella 1.1.−31.12.2014

 

Järjestelyjen keskeiset ehdot

   

OPTIO-OIKEUDET 2007

 

Liikkeeseenlasku pvm

   

     26.03.2007

 

Instrumentti

   

optio-oikeus

 

Kohderyhmä

   

johto, muut avainhenkilöt

         

2007C

 

Optioita alun perin, kpl

     

1 000 000

 

Merkittäviä osakkeita per optio, kpl

     

1

 

Alkuperäinen merkintähinta

     

16,84 €

 

Osinko-oikaisu

     

Kyllä

 

Merkintähinta 31.12.2011

     

14,64 €

 

Merkintähinta 31.12.2012

     

13,44 €

 

Merkintähinta 31.12.2013

     

12,24 €

 

Myöntämispäivän käypä arvo

       
 

27.5.2009: 2007C

     

20,12 €

 

13.9.2010: 2007C

     

32,57 €

 

Vapautuminen, pvm

     

01.04.2012

 

Raukeaminen, pvm

     

rauennut

           
Muutokset optioiden määrissä ja vastaavat merkintähinnat 
     

Painotettu

 

Painotettu

     

keskim.

 

keskim.

     

merkintä-

 

merkintä-

     

hinta

 

hinta

   

2014

2014

2013

2013

Ulkona olevat optiot tilikauden alussa

193 559

12,24 €

655 032

12,24 €

Optioita varastossa tilikauden alussa

284 300

12,24 €

284 300

12,24 €

Tilikauden aikana toteutetut optiot

187 059

10,84 €

461 473

-

Tilikauden aikana rauenneet optiot

290 800

-

-

-

Ulkona olevat optiot tilikauden lopussa

0

-

193 559

12,24 €

Toteutettavissa olevat optiot tilikauden lopussa

0

-

477 859

12,24 €

           

Merkitsemispäivän vaihdolla painotettu keskikurssi

30,60 €

 

24,45 €

 
           

Keskon B-osakkeen hinta myöntämisvuoden lopussa

       

2009

23,08 €

 

23,08 €

 

2010

34,93 €

 

34,93 €

 
           
           

Tilikaudella 2014 tai 2013 optioilla ei ollut vaikutusta konsernin tuloslaskelmaan.