Open tools
Open share menu
Vuosikertomus 2013
Valikko

Liite 31. Rahavirtalaskelmaan liittyvät liitetiedot


Investoinnit ja rahoitustapahtumat, joihin ei liity rahan liikettä


Milj. €

2014

2013

Käyttöomaisuushankinnat yhteensä,

194,0

171,5

joista kassastamaksuilla rahoitetut

193,6

174,4

Maksut aikaisempien tilikausien investoinneista

-4,0

-4,2

Investoinnit asiakkaille vuokrattuihin hyödykkeisiin

0,0

-6,0

Rahoitusleasingillä tai muulla velalla rahoitetut investoinnit

4,4

7,3

    

Liiketoiminnan rahavirtojen oikaisut


Milj. €

2014

2013

Oikaistaan tuloslaskelman erät, joihin ei liity maksutapahtumaa ja erät, jotka esitetään muualla rahavirtalaskelmassa:

  
 

Varausten muutos

15,5

-4,9

 

Osuudet pääomaosuusmenetelmällä yhdistellyistä sijoituksista

0,2

0,3

 

Arvonalentumiset

44,4

1,4

 

Luottotappiot

6,0

7,0

 

Kertaluonteiset käyttöomaisuuden myyntivoitot

-4,1

-10,9

 

Kertaluonteiset käyttöomaisuuden myyntitappiot

0,3

0,6

 

Osakepalkkiokulut

0,3

0,5

 

Etuuspohjaiset eläkkeet

-1,4

-2,3

 

Muut

2,0

16,5

Yhteensä

63,3

8,2

    

Liiketoiminnan rahavirtojen oikaisujen ryhmä Muut sisältää ostojen ja myyntien toteutumattomien kurssivoittojen ja -tappioiden oikaisun sekä muiden ei-maksuperusteisten erien oikaisun.


Rahavirtalaskelman rahavarat


Milj. €

2014

2013

Myytävissä olevat rahoitusvarat (maturiteetti alle 3 kk)

206,3

341,3

Rahavarat

107,0

111,8

Yhteensä

313,3

453,0

    

Rahavirtalaskelmassa rahavaroina käsitellään taseen rahavarojen lisäksi myytävissä olevista rahoitusvaroista ne erät, jotka erääntyvät alle kolmen kuukauden kuluessa hankinta-ajankohdasta lukien.