Open tools
Open share menu
Vuosikertomus 2013
Valikko
 

Liite 33. Lähipiiritapahtumat

Konsernin lähipiiriin kuuluvat konsernin johtohenkilöt (hallitus, pääjohtaja ja konsernijohtoryhmä), heidän määräysvallassaan olevat yhtiöt, tytäryhtiöt, osakkuus- ja yhteisyritykset sekä Keskon Eläkekassa. Tytäryhtiöt sekä osakkuus- ja yhteisyritykset on lueteltu erillisessä liitteessä (liite 36).

 

Lähipiiritapahtumina on esitetty sellaiset liiketoimet lähipiirin kanssa, jotka eivät eliminoidu konsernitilinpäätöksessä.

 

Keskon hallituksen jäseniä toimii K-kauppiaina. Konserniyhtiöt myyvät tavaroita ja palveluita heidän määräysvallassaan oleville yrityksille. Tavaroiden ja palvelujen myynnit lähipiirille ovat toteutuneet yleisillä markkinaehdoilla ja perustuvat markkinahintoihin.

 

Pääomaosuusmenetelmällä yhdistellyllä yhteisyrityksellä, Kruunuvuoren Satama Oy:llä on kiinteistöjä, jotka on vuokrattu konsernin käyttöön. Vähittäiskaupan Takaus Oy ja Vähittäiskaupan Tilipalvelu Oy myyvät palvelujaan Keskon ja K-kauppiaiden vähittäiskauppayrityksille. Muut osakkuusyritykset ovat lähinnä liikekiinteistöyhtiöitä, jotka ovat vuokranneet omistamiaan kiinteistöjä Kesko-konsernin käyttöön. Osakkuusyritykset, jotka ovat keskinäisiä kiinteistöyhtiöitä, on yhdistelty konsernitilinpäätökseen omistusosuuden mukaisesti.

 

Keskon Eläkekassa on itsenäinen juridinen yksikkö, joka hallinnoi pääosaa konsernin Suomen henkilöstön vapaaehtoisiin eläkkeisiin liittyvistä eläkevaroista. Eläkevaroihin sisältyy Kesko Oyj:n osakkeita 14,6 milj. euron arvosta (13,0 milj. euroa). Eläkekassan omistamia kiinteistöjä on vuokrattu Kesko-konsernille.

 

Tilikausilla 2014 ja 2013 Kesko-konserni ei maksanut Eläkekassalle kannatusmaksuja.

 

Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat:

 

Tuloslaskelma
 

Osakkuus- ja

   
 

yhteisyritykset

Hallitus ja johto

Eläkekassa

Milj. €

2014

2013

2014

2013

2014

2013

Tavaroiden myynti

0,0

0,0

75,6

79,2

   

Palveluiden myynti

2,6

3,0

0,2

0,0

0,4

0,4

Tavaroiden ostot

   

-18,2

-15,4

   

Palvelujen ostot

-2,7

-3,4

0,0

0,0

   

Liiketoiminnan tuotot

0,6

0,8

11,8

11,8

0,0

0,1

Liiketoiminnan kulut

-17,7

-17,5

0,0

0,0

-13,0

-12,8

             
             

Tilikauden 2013 aikana konserni myi Porvoon maatalouskaupan liiketoiminnan Kesko Oyj:n hallituksessa olevan kauppiasjäsenen määräysvallassa olevalle yritykselle. Kauppahinta oli 0,4 milj. euroa.

 

Tase
 

Osakkuus- ja

   
 

yhteisyritykset

Hallitus ja johto

Eläkekassa

Milj. €

2014

2013

2014

2013

2014

2013

Lyhytaikaiset saamiset

0,2

0,1

6,2

5,9

 

0,0

Pitkäaikaiset saamiset

1,5

1,5

       

Lyhytaikaiset velat

17,6

16,1

2,0

2,9

0,4

0,3

             
             

Keskon myynnistä hallituksen jäsenten määräysvallassa oleville yrityksille syntyneet saamiset olivat tilinpäätöspäivänä 6,2 milj. euroa (5,9 milj. euroa). Saamisten vakuutena on Keskon osakkuusyhtiön Vähittäiskaupan Takaus Oy:n antama tililuottovakuus, jonka enimmäismäärä on aina rajoitettu Vähittäiskaupan Takauksen K-kauppiasyritykseltä ja -yrittäjältä saaman vastavakuuden realisointiarvoon. Vastavakuuden arvo oli tilikauden päättyessä 4,6 milj. euroa (4,3 milj. euroa).

 

Muihin lyhytaikaisiin velkoihin sisältyy mm. ketjuhyvitysvelkoja Keskon hallituksen jäsenten määräysvallassa oleville yrityksille. Ketjuhyvitystä maksetaan jälkikäteen toteutuneiden vuosiostojen ja toiminnan laatuun liittyvien kriteerien perusteella.

 

Kesko-konsernin yhteisyritys Kruunuvuoren Satama Oy:llä ja sen tytäryhtiöllä on ulkopuolisten rahoittajien myöntämiä lainoja, joiden vakuutena on kiinnitykset yhtiöiden omistamiin kiinteistöihin. Kesko on antanut täytetakauksen Kruunuvuoren Satama Oy:n tytäryhtiön 65 milj. euron suuruisen rahalaitoslainan vakuudeksi.

 

Lisäksi Keskolla on pitkäaikaista saamista kiinteistöosakkuusyhtiöltä 1,5 milj. euroa.

Johdon työsuhde-etuudet

 

Ylin johto koostuu hallituksesta ja konsernijohtoryhmästä. Heidän työsuorituksistaan saama kompensaatio koostuu seuraavista eristä:

 

Rahapalkat, palkkiot ja luontoisedut

1 000 €

       

2014

2013

Matti Halmesmäki

pääjohtaja

 

1 281,3

1 282,6

Konsernijohtoryhmä

muut jäsenet

 

2 251,4

2 113,8

             

Esa Kiiskinen

hallituksen puheenjohtaja

 

85,5

87,5

Seppo Paatelainen

hallituksen varapuheenjohtaja

 

58,0

60,0

Ilpo Kokkila

hallituksen jäsen

 

42,5

44,0

Tomi Korpisaari

hallituksen jäsen

 

41,0

42,5

Maarit Näkyvä

hallituksen jäsen

 

46,0

47,5

Toni Pokela

hallituksen jäsen

 

41,0

42,5

Virpi Tuunainen

hallituksen jäsen

 

43,5

44,0

Yhteensä

       

3 890,2

3 764,4

             
             

31.12.2014 pääjohtajan tehtävät jättäneen Matti Halmesmäen kanssa solmitussa toimitusjohtajasopimuksen päättämissopimuksessa on sovittu, että hänelle vuodelta 2014 maksettava tulospalkkio on yhteensä 576 000 euroa. Vuodelta 2015 maksettavaksi kannustin- ja tulospalkkioksi on päättämissopimuksessa sovittu yhteensä 288 000 euroa.

 

Eläke-etuudet

Pääjohtajan ja muiden konsernijohtoryhmän jäsenten lakisääteinen eläketurva on hoidettu eläkevakuutusyhtiössä. Pääjohtaja ja viisi konsernijohtoryhmän jäsentä ovat Keskon Eläkekassan vuonna 1998 suljetun A-osaston jäseniä ja heidän lisäeläkkeensä määräytyvät sen sääntöjen ja heidän kunkin johtajasopimuksen mukaisesti. Heidän eläkkeensä on etuusperusteinen. Pääjohtajan lisäeläkejärjestelystä ei aiheutunut rahavirtapohjaisia kannatusmaksuja tilikausilla 2014 tai 2013. Suoriteperusteinen IFRS-eläkemeno oli ylikatteesta johtuen 0,1 milj. euroa positiivinen. Pääjohtajan lakisääteisestä eläketurvasta aiheutunut eläkemeno oli 0,2 milj. euroa.

 

Osakepalkkiot

Konsernijohtoryhmän jäsenille on myönnetty seuraavat osakepalkkiot: vuoden 2011 ohjelma 22 213 osaketta (enimmäismäärä oli 51 300 osaketta), vuoden 2012 ohjelma 15 113 osaketta (enimmäismäärä oli 56 600 osaketta) ja vuoden 2013 osalta 13 500 (enimmäismäärä oli 67 500). Vuoden 2014 ohjelman enimmäismäärä on 69 000.  Lisäksi rahana on maksettu palkkiosta aiheutuneet verot ja veronluonteiset maksut.

             
Irtisanomisen yhteydessä suoritettavat etuudet

Pääjohtajalla ja muilla konsernijohtoryhmän jäsenillä on yhtiön irtisanoessa oikeus irtisanomisajan rahapalkkaan ja luontoisetuihin sekä erilliseen kertakaikkiseen irtisanomiskorvaukseen, joka määräytyy johtajan irtisanomiskuukauden rahapalkan ja luontoisetujen perusteella. Irtisanomiskorvaus samoin kuin annetut optio-oikeudet tai niiden perusteella saadut tulot eivät ole osa johtajan palkkaa eikä niitä oteta huomioon irtisanomisajan palkan, irtisanomiskorvauksen tai eläkkeelle siirryttäessä eläkepalkan määrittämisessä. Johtajan itse irtisanoutuessa hän on oikeutettu ainoastaan irtisanomisajan palkkaan luontoisetuineen. Toimisuhteen päättyessä eläkkeelle siirtymiseen johtaja saa sopimuksensa mukaista eläkettä, ei muita korvauksia.

 

Osakeomistukset

Pääjohtajalla oli 31.12.2014 Kesko Oyj:n B-osakkeita 20 601 kappaletta, mitkä edustavat 0,02 % yhtiön kaikista osakkeista ja 0,01 % kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Konsernijohtoryhmällä mukaan lukien pääjohtaja oli 31.12.2014 Kesko Oyj:n B-osakkeita 79 672 kappaletta, mitkä edustavat 0,08 % yhtiön kaikista osakkeista ja 0,02 % kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä.

 

Mikko Helander pääjohtaja 1.1.2015 alkaen

Kesko Oyj:n hallitus päätti 16.12.2014 luovuttaa 8 791 yhtiön hallussa olevaa omaa B-osaketta yhtiön pääjohtajana 1.1.2015 aloittaneelle Mikko Helanderille.Osakkeiden luovutus toteutui 17.12.2014. Osakkeiden luovutus perustui Mikko Helanderin kanssa solmittuun toimitusjohtajasopimukseen ja luovutetut osakkeet ovat osa sovittua kokonaiskompensaatiota kattaen hänen Keskoa edeltäneen palvelussuhteensa palkkioita. Luovutus on vastikkeeton ja sen tarkoitus on Keskossa käytössä olevan osakepalkkiojärjestelmän tavoin edistää Keskon liiketoimintaa ja lisätä Keskon arvoa yhdistämällä osakkeenomistajien ja osakkeiden saajan tavoitteet. Luovutettuihin osakkeisiin liittyy 1.10.2016 saakka voimassa oleva sitouttamisjakso, jonka aikana osakkeita ei saa luovuttaa. Luovutettujen osakkeiden arvo niiden antamishetkellä 17.12.2014 oli 260 741,06 euroa. Lisäksi rahana on maksettu osakkeiden luovutuksesta aiheutuneet verot ja muut osakkeiden saajan maksettavaksi tulevat lakisääteiset maksut, yhteensä 419 394,80 euroa. Mikko Helanderin vanhuuseläkeiäksi on sovittu 63 vuotta ja vanhuuseläkkeen suuruudeksi 60 prosenttia työeläkelain (TyEL) mukaisesta eläkkeen perusteena olevasta työansiosta. Eläkepalkkaa määritettäessä otetaan huomioon hänen kiinteä rahapalkkansa, tulospalkkiot ja luontoisedut viimeiseltä 10 vuodelta. Lisäeläke on etuusperusteinen ja eläkevastuun määrä 31.12.2014 oli 52 461 euroa.