Open tools
Open share menu
Vuosikertomus 2013
Valikko

Liite 7. Rahoitustuotot ja -kulut


Milj. €

2014

2013

Korkotuotot ja muut rahoitustuotot

  

Korkotuotot lainoista ja muista saamisista

5,4

11,8

Korkotuotot käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista rahoitusvaroista

1,4

0,9

Korkotuotot myytävissä olevista rahoitusvaroista

6,9

7,5

Myyntivoitot myytävissä olevista rahoitusvaroista

0,1

0,0

Muut rahoitustuotot

0,0

0,0

Korkotuotot ja muut rahoitustuotot yhteensä

13,8

20,3

   

Korkokulut ja muut rahoituskulut

  

Korkokulut jaksotettuun hankintamenoon kirjatuista rahoitusveloista

-14,2

-18,5

Myyntitappiot myytävissä olevista rahoitusvaroista

-0,4

-0,5

Muut rahoituskulut

-1,0

-1,5

Korkokulut ja muut rahoituskulut yhteensä

-15,6

-20,4

   

Valuuttakurssierot

  

Kurssierot ja käypien arvojen muutokset johdannaisista, valuuttamääräisistä lainoista, joihin ei sovelleta suojauslaskentaa ja pankkitileistä

-4,4

-5,7

Valuuttakurssierot yhteensä

-4,4

-5,7

   

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä

-6,1

-5,8

   

Korkokuluihin sisältyy rahoitusleasingsopimuksista tilikauden kuluksi kirjattuja korkoja 0,3 milj. euroa (2,7 milj. euroa). Korkotuottoihin sisältyy rahoitusleasingsopimuksista tilikauden tuotoiksi kirjattuja korkoja 0,2 milj. euroa (2,4 milj. euroa).


USD-määräisen Private Placement -luottojärjestelyn realisoituneiden korkojohdannaisten suojaustulos kirjataan nettona korkokuluihin yhdessä lainan korkojen kanssa.


Tuloslaskelmaan kirjatut valuuttakurssierot


Milj. €

2014

2013

Myynti

-0,1

-0,1

Muut tuotot

15,2

2,1

Ostot

-1,6

-1,1

Muut kulut

-2,8

-2,0

Rahoitustuotot ja -kulut

-4,4

-5,7

Yhteensä

6,3

-6,7