Open tools
Open share menu
Vuosikertomus 2013

Tietoa sijoittajille

Yhtiökokous

Kesko Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 13.4.2015 klo 13.00 alkaen Helsingin Messukeskuksen Kokoustamossa, Messuaukio 1, Helsinki (Kokoustamon sisäänkäynti). Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jakaminen alkavat klo 12.00.

Yhtiökokoukseen on oikeus osallistua osakkeenomistajalla, joka on 30.3.2015 (yhtiökokouksen täsmäytyspäivä) merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään Kesko Oyj:n osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua kokoukseen, on ilmoittauduttava viimeistään 8.4.2015 klo 16.00 joko

a) internet-sivujen kautta osoitteessa http://www.kesko.fi/yhtiokokous noudattaen siellä annettuja oh­jeita

b) sähköpostitse osoitteeseen keskoyhtiokokous (at) kesko.fi

c) puhelimitse numeroon 01053 23211 (maanantaista perjantaihin klo 9-16)

d) telefaksilla numeroon 01053 23421, tai

e) kirjeitse osoitteella Kesko Oyj/Konsernin lakiasiat, Satamakatu 3, 00016 Kesko.

Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomista­jaa. Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yh­teydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomista­jaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä edellä mainittuun osoitteeseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osak­keiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 30.3.2015. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomis­taja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osa­kasluetteloon viimeistään 8.4.2015 klo 10 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkei­den osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuuden­hoitajaltaan osakasluetteloon rekisteröitymistä, valtakirjan antamista ja yhtiökokoukseen osallistumista koskevat ohjeet. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallin­tarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

Yhtiökokouksesta, siihen osallistumisesta ja päätöksenteosta kerrotaan tarkemmin Keskon yhtiökokoussivustolla.

Yhtiökokouksen päätökset julkistetaan viipymättä yhtiökokouksen jälkeen pörssitiedotteella.

Osinkoehdotus

Hallitus on päättänyt ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2014 vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 1,50 euroa osakkeelta. Ehdotettu osinko on 154,7 % osakekohtaisesta tuloksesta ja 91,1 % osakekohtaisesta tuloksesta ilman kertaluonteisia eriä. Viiden edellisen vuoden aikana osinkoa on jaettu keskimäärin 78,9 % osakekohtaisesta tuloksesta ilman kertaluonteisia eriä. Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 15.4.2015 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Kesko Oyj:n osakasluetteloon. Rekisteröintikäytäntö vaatii kaksi pankkipäivää, joten osingon saajana on yhtiökokouspäivän 13.4.2015 päättyessä osakkeen omistava henkilö. Yhtiökokouspäivänä tehdyissä osakekaupoissa osingon saa siis osakkeiden ostaja. Osingonmaksu alkaa hallituksen ehdotuksen mukaan 22.4.2015.

Osinkopolitiikka

Kesko Oyj:n osinkopolitiikan mukaan Kesko Oyj jakaa osinkona vähintään 50 % osakekohtaisesta tuloksesta ilman kertaluonteisia eriä yhtiön rahoituksellinen asema ja toimintastrategia kuitenkin huomioon ottaen.

Lue lisää: Keskon taloudelliset tavoitteet

Perustietoja osakkeista 31.12.2014

A-osake

  • tunnus: KESAV (OMX)
  • ISIN-koodi: FI0009007900
  • äänimäärä/osake: 10 ääntä
  • osakemäärä: 31 737 007 kpl
  • markkina-arvo: 906 milj. euroa

B-osake

  • tunnus: KESBV (OMX)
  • ISIN-koodi: FI0009000202
  • äänimäärä/osake: 1 ääni
  • osakemäärä: 68 282 745 kpl
  • markkina-arvo: 2 031 milj. euroa

Molempien osakesarjojen pörssierä: 1 osake.
Osakepääoma yhteensä: 197 282 584 euroa.
Osakkeiden lukumäärä yhteensä: 100 019 752 kpl.
Kaikkien osakkeiden tuottama äänimäärä yhteensä: 385 652 815.
Koko osakekannan markkina-arvo: 2 937 milj. euroa.

Osakkeenomistajat

Euroclear Finland Oy:n pitämän Kesko Oyj:n osakasluettelon mukaan osakkeenomistajia oli vuoden 2014 lopussa 39 869 (vuoden 2013 lopussa 42 809). Hallintarekisteröityjen osakkeiden kokonaislukumäärä oli 27 043 245 ja osuus osakkeista 27,04 % (vuoden 2013 lopussa vastaavasti 24 178 324 ja 24,22 %). Näiden osakkeiden tuottama äänimäärä oli 32 512 014 eli 8,43 % koko äänimäärästä (vuoden 2013 lopussa vastaavasti 27 839 614 eli 7,22 %).

Lue lisää: Suurimmat osakkeenomistajat

Osakkeenomistajien osoitteenmuutokset

Osakkeenomistajien osoitteenmuutokset pyydämme ystävällisesti ilmoittamaan siihen pankkiin, pankkiiriliikkeeseen tai muuhun tilinhoitajayhteisöön, joka hoitaa osakkeenomistajan arvo-osuustiliä.

Taloudelliset julkaisut

Keskon vuoden 2014 integroitu vuosiraportti on julkaistu sähköisenä suomeksi ja englanniksi osoitteessa kesko2014.kesko.fi. Raportti sisältää liiketoimintakatsauksen, Keskon hallituksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2014, vastuullisuuden tunnusluvut (GRI), selvityksen Keskon hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) sekä palkka- ja palkkioselvityksen. Raportin painettu tiivistelmä ja tulostettu tilinpäätös jaetaan yhtiökokouksessa. Painotuotteita voi tilata osoitteesta IR (at) kesko.fi .

Tilinpäätöstiedote ja kolme osavuosikatsausta ovat luettavissa yhtiön internet-sivuilta. Sähköpostitse lähetettäviä Keskon pörssi- ja lehdistötiedotteita voi tilata osoitteessa www.kesko.fi/media/tiedotetilaukset/.

Lue lisää: Vuosiraportit 

Viestintä

Viestintäpolitiikka- ja periaatteet

Keskon viestinnän tehtävänä on edistää konsernin ja yhteistyökumppaneiden liiketoimintaa välittämällä oma-aloitteisesti sidosryhmille oikeaa tietoa konsernin tavoitteista ja toiminnasta. Keskon viestinnän yleisiä periaatteita ovat luotettavuus, avoimuus ja nopeus. Yhtiön toiminnan kannalta luottamuksellisia tai keskeneräisiä liiketoimia ja kilpailijoiden asioita ei kommentoida.

Viestinnän ensisijaisena tavoitteena on kertoa, mitä lisäarvoa Kesko ja sen yhteistyökumppanit tuottavat kuluttajille ja muille asiakkaille.

Viestinnän yhteyshenkilöt

Yhteiskuntavastuu, viestintä ja sidosryhmäsuhteet
Johtaja Lauri Peltola
Puhelin 01053 22400

Viestintäjohtaja Merja Haverinen
Puhelin 01053 22764

Vastuullisuusjohtaja Matti Kalervo
Puhelin 01053 22536

Sähköposti: viestinta (at) kesko.fi

Sijoittajaviestintäpolitiikka- ja periaatteet (Investor relations)

Kesko tuottaa sijoittajasuhdestrategiansa mukaisesti markkinoille jatkuvasti oikeaa ja ajan tasalla olevaa tietoa Kesko Oyj:n osakkeiden hinnanmuodostuksen perustaksi. Tavoitteena on parantaa Keskon toiminnan tunnettuutta, lisätä sijoitusinformaation avoimuutta ja siten Keskon kiinnostavuutta sijoituskohteena.

Kesko noudattaa sijoittajaviestinnässään tasapuolisuuden periaatetta ja julkaisee kaiken sijoittajatiedon internet-sivuillaan suomeksi ja englanniksi.

Kesko järjestää analyytikoille ja medialle tiedotustilaisuuksia tulosjulkistusten ja merkittävien uutisointien yhteydessä sekä taustatietotilaisuuksia analyytikoille ja institutionaalisille sijoittajille (Capital Markets Day) eri teemoista kerran vuodessa.

Kesko noudattaa vähintään kolmen viikon hiljaista jaksoa ennen tulostiedotteidensa julkistamista. Muina aikoina analyytikoiden ja sijoittajien kyselyihin vastataan puhelimitse, sähköpostilla ja järjestämällä tapaamisia.

Sijoittajaviestinnän yhteyshenkilöt

Talous- ja rahoitusjohtaja, CFO Jukka Erlund
Puhelin 01053 22113

Sijoittajasuhdepäällikkö Riikka Toivonen
Puhelin 01053 23495

Sähköposti: IR (at) kesko.fi


Keskoa analysoivat pankkiiriliikkeet:

Carnegie Investment Bank Ab,

Finland Branch, Helsinki

Iiris Theman

Puhelin (09) 6187 1241

etunimi.sukunimi (at) carnegie.fi

Inderes Oy, Helsinki

Sauli Vilén

Puhelin 044 0258 908

etunimi.sukunimi (at) inderes.com


Danske Markets Equities, Helsinki

Kalle Karppinen

Puhelin 010 236 4794

etunimi.sukunimi (at) danskebank.com


Nordea Markets, Helsinki

Rauli Juva

Puhelin (09) 1655 9944

etunimi.sukunimi (at) nordea.com


Evli Pankki Oyj, Helsinki

Mika Karppinen

Puhelin (09) 476 690

etunimi.sukunimi (at) evli.com


Pohjola Pankki Oyj, Helsinki

Niclas Catani

Puhelin 01025 28780

etunimi.sukunimi (at) pohjola.fi


Handelsbanken Capital Markets, Helsinki               

Robin Santavirta

Puhelin 01044 42483

rosa09 (at) handelsbanken.se 


SEB Enskilda, Helsinki

Jutta Rahikainen

Puhelin (09) 6162 8713

etunimi.sukunimi (at) seb.fi