Open tools
Open share menu
Vuosikertomus 2013

GRI-indeksi

GRI G4 -sisältöindeksi

Tunnus

GRI:n

sisältö

Sijainti

Puutteet

Lisätiedot

Varmen-

nus

Global

Compact

Yleinen sisältö

 

Strategia ja analyysi

         

G4-1

Toimitusjohtajan katsaus

Pääjohtajan katsaus

       

G4-2

Keskeiset vaikutukset, riskit ja mahdollisuudet

Kaupan toimintaympäristön trendejä,

Arvonluonnin kuvaus

Kuuntelemme sidosryhmiämme,

Vastuullisuus-

ohjelma

       
 

Organisaation taustakuvaus

         

G4-3

Raportoivan organisaation nimi

Kesko lyhyesti

       

G4-4

Tärkeimmät tavaramerkit/brändit sekä tuotteet ja palvelut

Kesko lyhyesti,

Toimialat lyhyesti

       

G4-5

Organisaation pääkonttorin sijainti

Kesko lyhyesti

       

G4-6

Toimintamaiden lukumäärä ja maat, joissa organisaatio toimii tai jotka ovat merkittäviä raportissa kuvattujen olennaisten yritysvastuun näkökohtien osalta

Kesko lyhyesti

       

G4-7

Organisaation omistusrakenne ja yhtiömuoto

Kesko lyhyesti,

Vaikutus yhteiskuntaan

       

G4-8

Markkina-alueet

Kesko lyhyesti

       

G4-9

Raportoivan organisaation koko

Kesko lyhyesti

       

G4-10

Henkilöstön määrä työsuhteen ja työsopimuksen mukaan, alueellisesti ja sukupuolen mukaan jaoteltuna

Sosiaaliset vaikutukset - Henkilöstö

Sukupuolen mukaista

jaottelua ei ole esitetty.

Tieto ei ole saatavissa.

Tavoitteena raportoida tieto 2016−2018.

Keskon henkilöstössä ei ole itsenäisiä yrittäjiä eikä toimittajien työvoima tai vuokratyövoima suorita merkittävää osaa työstä. Henkilöstömäärään ei liity merkittävää kausivaihtelua.

Kyllä

x

G4-11

Kollektiivisesti neuvoteltujen työehtosopimusten piiriin kuuluva henkilöstö

Sosiaaliset vaikutukset - Ihmisoikeudet

   

Kyllä

x

G4-12

Organisaation toimitusketju

Kaupan toimintaympäristön trendejä,

Ostokäytännöt

       

G4-13

Merkittävät muutokset organisaation koossa, rakenteessa, omistusrakenteessa tai toimitusketjussa raportointijaksolla

Ei merkittäviä muutoksia

raportointikaudella.

       

G4-14

Varovaisuuden periaatteen soveltaminen

Kaupan toimintaympäristön trendejä - Toimintaympäristöön liittyviä mahdollisuuksia ja riskejä

       

G4-15

Organisaation hyväksymät tai edistämät ulkopuolisten toimijoiden periaatteet tai aloitteet

Vastuullisuuden johtaminen päivittäisessä toiminnassa,

Vastuullisuuden seuranta ja ohjaus


       

G4-16

Jäsenyydet järjestöissä ja edunvalvontaorganisaatioissa

Toiminta järjestöissä

       
 

Tunnistetut olennaiset näkökohdat ja laskentarajat

         

G4-17

Konsernin laskentaraja

Tunnistetut olennaiset

yhteiskuntavastuun

näkökohdat

       

G4-18

Raportin sisällön määrittely

Tunnistetut olennaiset

yhteiskuntavastuun

näkökohdat

       

G4-19

Olennaiset näkökohdat

Tunnistetut olennaiset

yhteiskuntavastuun

näkökohdat,

Vastuullisuuden

seuranta ja ohjaus

       

G4-20

Olennaisia näkökohtia koskevat laskentarajat organisaation sisällä

Tunnistetut olennaiset

yhteiskuntavastuun

näkökohdat

       

G4-21

Olennaisia näkökohtia koskevat laskentarajat organisaation ulkopuolella

Tunnistetut olennaiset

yhteiskuntavastuun

näkökohdat

       

G4-22

Muutokset aiemmin raportoiduissa tiedoissa

Muutokset raportoitu

kyseisten tunnuslukujen

yhteydessä.

       

G4-23

Merkittävät muutokset raportin laajuudessa ja näkökohtien laskentarajoissa

Ei merkittäviä muutoksia.

       
 

Sidosryhmävuorovaikutus

         

G4-24

Luettelo organisaation sidosryhmistä

Kuuntelemme sidosryhmiämme

       

G4-25

Sidosryhmien määrittely- ja valintaperusteet

Kuuntelemme sidosryhmiämme

       

G4-26

Sidosryhmätoiminnan periaatteet

Kuuntelemme sidosryhmiämme

       

G4-27

Sidosryhmien esille nostamat tärkeimmät asiat ja huolenaiheet

Kuuntelemme sidosryhmiämme,

sidosryhmäpuheen-

vuorot,

Tuotevastuu – Markki-

nointiviestintä

 

       
 

Raportin kuvaus

         

G4-28

Raportointijakso

GRI-raportin kuvaus

       

G4-29

Edellisen raportin päiväys

GRI-raportin kuvaus

       

G4-30

Raportin julkaisutiheys

GRI-raportin kuvaus

       

G4-31

Yhteystiedot, josta voi tilata raportin ja kysyä siihen liittyviä lisätietoja

Yhteystiedot

       

G4-32

GRI-sisältövertailu

GRI G4-sisältöindeksi, GRI-raportin kuvaus

   

Kyllä

 

G4-33

Lähestymistapa ulkoiseen varmennukseen

GRI-raportin kuvaus,

Riippumaton varmennusraportti

       
 

Hallinto

         
 

Hallintorakenne ja kokoonpano

         

G4-34

Hallintorakenne ja valiokunnat

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 2014


       

G4-35

Vastuunjako

Vastuullisuuden johtaminen päivittäisessä toiminnassa

       

G4-36

Vastuuhenkilöt

Talous- ja rahoitusjohtaja,

yhteiskuntavastuusta, viestinnästä ja sidosryhmä-

suhteista vastaava johtaja

       

G4-37

Sidosryhmien konsultointi

Kuuntelemme sidosryhmiämme,

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 2014

       

G4-38

Hallituksen kokoonpano

Hallitus,

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 2014

       

G4-39

Hallituksen puheenjohtajan asema

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 2014

       

G4-40

Hallituksen valinta

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 2014,

Vastuullisuuden johtaminen päivittäisessä toiminnassa

       

G4-41

Eturistiriitojen välttäminen

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 2014

 

Kesko noudattaa

Suomen listayhtiöiden

hallinnointi-

koodia.

   
 

Hallituksen rooli organisaation tarkoituksen, arvojen ja strategian määrittelyssä

         

G4-42

Hallituksen rooli organisaation tarkoituksen, arvojen ja strategian määrittelyssä

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 2014, Vastuullisuuden johtaminen päivittäisessä toiminnassa

       
 

Hallituksen pätevyyden ja suorituksen arviointi

         

G4-44

Hallituksen suorituksen arviointi

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 2014

Raportoitu ainoastaan hallituksen itsearviointi.

     
 

Hallituksen rooli riskien hallinnassa

         

G4-45

Hallituksen rooli riskien tunnistamisessa ja hallinnassa

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 2014


       

G4-46

Riskienhallinnan tehokkuuden arviointi

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 2014

       

G4-47

Riskiarviointien frekvenssi

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 2014

       
 

Hallituksen rooli yritysvastuuraportoinnissa

         

G4-48

Yritysvastuuraportin hyväksyminen

Vastuullisuuden johtaminen päivittäisessä toiminnassa

       
 

Hallituksen rooli taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun suorituksen arvioinnissa

         

G4-49

Epäkohtien kommunikointi

Kuuntelemme sidosryhmiämme,

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 2014

       
 

Palkitseminen ja kannusteet

         

G4-51

Hallituksen ja ylimmän johdon palkitseminen

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 2014,

Palkka- ja palkkioselvitys 2014

       
 

Liiketoiminnan eettisyys

         

G4-56

Arvot ja liiketoimintaperiaatteet

Vastuullisuuden johtaminen

päivittäisessä toiminnassa,

Vastuullisuuden seuranta

ja ohjaus - Vastuullinen toimija

     

x

G4-58

Epäiltyjen väärinkäytösten ilmoittaminen

Vastuullisuuden seuranta

ja ohjaus - Vastuullinen toimija

     

x

Erityinen sisältö

Erityinen sisältö raportoidaan olennaisiksi tunnistettujen näkökohtien osalta.

         
 

Johtamistavan kuvaus

         
 

Johtamistavan kuvaukset (DMA)

Vastuulli-

suuden seu-

ranta ja ohjaus,

Vastuullisuus-

ohjelma,

Vastuullisuuden johtaminen päivittäisessä toiminnassa
       
 

Taloudelliset vaikutukset

         
 

Taloudelliset tulokset

         

G4-EC1

Suoran taloudellisen lisäarvon tuottaminen ja jakautuminen

Taloudelliset vaikutukset –

Taloudelliset tulokset


   

Kyllä

 

G4-EC2

Ilmastonmuutoksen aiheuttamat taloudelliset vaikutukset sekä muut riskit ja mahdollisuudet liittyen organisaation toimintaan

Taloudelliset vaikutukset –

Taloudelliset tulokset

Rahamääräisiä arvioita tai toteutumia ei ole raportoitu.

   

x

G4-EC3

Organisaation eläkesitoumusten kattavuus

Taloudelliset vaikutukset –

Taloudelliset tulokset

   

Kyllä

 

G4-EC4

Valtiolta saadut avustukset

Taloudelliset vaikutukset –

Taloudelliset tulokset,

Osakeomistuksen jakautuminen

   

Kyllä

 
 

Välilliset taloudelliset vaikutukset

         

G4-EC7

Infrastruktuuri-investointien ja yleishyödyllisten palvelujen tuen kehitys ja vaikutukset

Taloudelliset vaikutukset –

Välilliset

taloudelliset

vaikutukset

       

G4-EC8

Merkittävät epäsuorat taloudelliset vaikutukset ja niiden laajuus

Taloudelliset vaikutukset –

Välilliset

taloudelliset

vaikutukset

   

Kyllä

 
 

Ostokäytännöt

         

G4-EC9

Paikallisten ostojen osuus merkittävissä toimipaikoissa

Taloudelliset vaikutukset –

Ostokäytännöt

   

Kyllä

 
 

Ympäristövaikutukset

         
 

Energia

         

G4-EN3

Organisaation oma energiankulutus

Ympäristövaiku-

tukset – Energia

   

Kyllä

x

G4-EN4

Organisaation ulkopuolinen energiankulutus

Ympäristövaiku-

tukset – Energia

Organisaation ulkopuolisesta

energiankulutuksesta kerätään

ainoastaan rajoitetusti tietoja

EN17 / Scope 3 -tarkastelua varten.

   

x

G4-EN5

Energiaintensiteetti

Ympäristövaiku-

tukset – Energia

   

Kyllä

x

G4-EN6

Energiankulutuksen vähentäminen

Ympäristövaiku-

tukset - Energia

   

Kyllä

x

G4-EN7

Vähennykset tuotteiden ja palveluiden energiatarpeessa

Ympäristövaiku-

tukset – Energia

Numeerista tietoa tuotteiden ja palveluiden energiatarpeesta ei ole raportoitu. Myytyjen ajoneuvojen osalta raportoidaan keskimääräiset CO2-päästöt.

   

x

 

Vesi

         

G4-EN8

Kokonaisvedenotto vesilähteittäin

Ympäristövaikutukset – Vesi

   

Kyllä

x

G4-EN9

Vesilähteet, joihin organisaation vedenotolla on merkittävä vaikutus

Ympäristövaikutukset – Vesi

     

x

G4-EN10

Kierrätetyn ja uudelleenkäytetyn veden osuus ja kokonaismäärä

Ympäristövaikutukset – Vesi

     

x

 

Luonnon monimuotoisuus

         

G4-EN11

Omistetut , vuokratut tai hallinnoidut toimipaikat, jotka sijaitsevat luonnonsuojelualueilla tai luonnon monimuotoisuuden kannalta rikkailla alueilla tai niiden läheisyydessä


Ympäristövaiku-

tukset – Luonnon

monimuotoisuus

     

x

G4-EN12

Organisaation toiminnan, tuotteiden ja palvelujen vaikutus luonnon monimuotoisuuteen luonnonsuojelualueilla tai luonnon monimuotoisuuden kannalta rikkailla alueilla

Ympäristövaiku-

tukset – Luonnon

monimuotoisuus

     

x

G4-EN13

Suojellut ja kunnostetut elinympäristöt

Ympäristövaiku-

tukset – Luonnon

monimuotoisuus

   

Kyllä

x

G4-EN14

IUCN:n uhanalaisten lajien listalla tai kansallisilla suojeltavien lajien listoilla olevien lajien määrä organisaation vaikutuspiirissä olevilla alueilla jaoteltuna sukupuuttoonkuolemisriskin mukaan

Ympäristövaiku-

tukset – Luonnon

monimuotoisuus

     

x

 

Päästöt

         

G4-EN15

Suorat kasvihuonekaasujen päästöt (Scope 1)

Ympäristövaiku-

tukset – Päästöt

   

Kyllä

x

G4-EN16

Epäsuorat kasvihuonekaasujen päästöt (Scope 2)

Ympäristövaiku-

tukset – Päästöt

   

Kyllä

x

G4-EN17

Muut epäsuorat kasvihuonekaasujen päästöt (Scope 3)

Ympäristövaiku-

tukset – Päästöt

   

Kyllä

x

G4-EN18

Kasvihuonekaasujen pääästöintensiteetti

Ympäristövaiku-

tukset – Päästöt

   

Kyllä

x

G4-EN19

Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen

Ympäristövaiku-

tukset – Päästöt

Tarkastelua ei ole tehty CO₂-ekvivalenttitonneina.

 

Kyllä

x

G4-EN20

Otsonikatoa aiheuttavien aineiden päästöt

Ympäristövaiku-

tukset – Päästöt

Tarkastelua ei ole tehty CFC-11-ekvivalenttitonneina.

 

Kyllä

x

G4-EN21

Typenoksidien (NO), rikkioksidien (SO) päästöt sekä muut merkittävät päästöt ilmaan

Ympäristövaiku-

tukset – Päästöt

   

Kyllä

x

 

Jätevedet ja jätteet

         

G4-EN22

Päästöt vesistöön jaoteltuna päästölajeittain ja kohteen mukaan

Ympäristövaiku-

tukset –

Jätevedet

ja jätteet

 

Keskon toiminnasta syntyvä

jätevesi menee kunnalliseen

viemäriverkostoon.

Keskon toiminnasta ei synny

GRI-ohjeistuksen tarkoittamia

päästöjä vesistöön.

 

x

G4-EN23

Jätteiden kokonaismäärä jaoteltuna jätelajeittain ja käsittelytavan mukaisesti

Ympäristövaiku-

tukset –

Jätevedet

ja jätteet

   

Kyllä

x

G4-EN24

Merkittävien vuotojen määrä ja suuruus

Ympäristövaiku-

tukset –

Jätevedet

ja jätteet

   

Kyllä

x

 

Tuotteet ja palvelut

         

G4-EN27

Tuotteiden ja palveluiden ympäristövaikutusten vähentämistoimenpiteiden laajuus

Tuotteen tie, Vastuullisuusohjelma

 

 

 

GRI-indikaattori ei sovellu

Keskon toimintaan.

Keskolle olennaisia tietoja on

esitetty liiketoimintakatsauksessa ja vastuullisuusohjelmassa.


   

G4-EN28

Kierrätettyjen tuotteiden ja pakkausmateriaalien suhteellinen osuus myydyistä tuotteista tuoteryhmittäin

Tuotteen tie,

Ympäristövaikutukset - Jätevedet ja jätteet

 

 

 

GRI-indikaattori ei sovellu

Keskon toimintaan.

Keskolle olennaisia tietoja

esitetty liiketoimintakatsauksessa ja kohdassa EN23.

   
 

Toimittajien ympäristöarvioinnit

         

G4-EN32

Prosenttiosuus uusista toimittajista, jotka on arvioitu ympäristökriteerien mukaisesti

 

Tieto ei ole saatavissa.

Tavoitteena

raportoida tieto 2016–2018.

   

x

 

Sosiaaliset vaikutukset

         
 

Henkilöstö ja työolosuhteet

         
 

Työllistäminen

         

G4-LA1

Uuden palkatun henkilöstön kokonaismäärä ja osuus sekä henkilöstön vaihtuvuus jaoteltuna ikäryhmittäin, sukupuolen mukaan ja alueittain

Sosiaaliset vaikutukset – Henkilöstö

Uutta palkattua henkilöstöä ei ole raportoitu ikäryhmittäin.

Lähtövaihtuvuutta ei ole raportoitu ikäryhmittäin ja sukupuolen mukaan.

Tieto ei ole saatavissa.

Tavoitteena

raportoida tieto 2016–2018.

 

Kyllä

x

G4-LA2

Kokoaikaisen henkilöstön henkilöstöetuudet, joita ei tarjota määräaikaiselle tai osa-aikaiselle henkilöstölle merkittävissä toimipaikoissa

Sosiaaliset vaikutukset – Henkilöstö

Lakisääteisen tason

ylittäviä etuja ei ole

raportoitu yksityis-

kohtaisesti.

Vaihtelevat käytännöt

eri toimintamaissa.

     
 

Henkilöstön ja työnantajan väliset suhteet

         

G4-LA4

Uudelleenjärjestelytilanteissa noudatettava vähimmäisilmoitusaika ja sen sisältyminen kollektiivisiin työehtosopimuksiin

Sosiaaliset vaikutukset – Henkilöstö

Lakiin perustuvat

järjestelyt. Laki ei

määritä vähimmäis-

ilmoitusaikoja

GRI:n vaatimalla

tarkkuudella.

   

x

 

Työterveys ja -turvallisuus

         

G4-LA5

Osuus kokonaistyövoimasta, joka on edustettuna virallisissa henkilöstön ja johdon yhteisissä työterveyttä ja -turvallisuutta valvovissa ja neuvoa-antavissa toimikunnissa

Sosiaaliset vaikutukset – Henkilöstö

Työntekijöiden prosenttiosuutta ei ole raportoitu.

Tieto ei saatavissa. Tavoitteena raportoida tieto 2016.

     

G4-LA6

Tapaturmatyypit, tapaturmataajuus, ammattitautitaajuus, menetetyt työpäivät, poissaolot ja työhön liittyvät kuolemantapaukset jaoteluna alueittain ja sukupuolen mukaan

Sosiaaliset vaikutukset – Henkilöstö

Raportointi ei kata toimittajia.

Ei raportoitu sukupuolen mukaan. Tieto ei saatavissa.

Tavoitteena raportoida 2016–2018.

 

Kyllä

 
 

Koulutus

         

G4-LA9

Keskimääräiset koulutustunnit vuodessa henkilöä kohden jaoteltuna sukupuolen mukaan ja henkilöstöryhmittäin

Sosiaaliset vaikutukset – Henkilöstö

Ei raportoitu sukupuolen

mukaan ja henkilöstö-

ryhmittäin.

Tieto ei ole saatavissa.

 

Kyllä

x

G4-LA10

Osaamisen kehittämiseen ja elinikäiseen oppimiseen liittyvät ohjelmat, jotka tukevat henkilöstön jatkuvaa työllisyyttä ja antavat tukea työsuhteen päättymistilanteissa

Sosiaaliset vaikutukset – Henkilöstö

   

Kyllä

 

G4-LA11

Säännöllisten suoritusarviointien ja kehityskeskustelujen piirissä olevan henkilöstön osuus

Sosiaaliset vaikutukset – Henkilöstö

Ei raportoitu sukupuolen

mukaan ja henkilöstö-

ryhmittäin.

Tieto ei ole saatavissa.

 

Kyllä

x

 

Monimuotoisuus ja tasavertaiset mahdollisuudet

         

G4-LA12

Organisaation hallintoelinten kokoonpano ja henkilöstön jakauma henkilöstöryhmittäin jaoteltuna sukupuolen, ikäryhmän, vähemmistöryhmän ja muiden monimuotoisuuteen liittyvien tekijöiden mukaisesti

Sosiaaliset vaikutukset – Henkilöstö

Ei raportoitu ikäryhmän eikä vähemmistöryhmän mukaan.

Tieto ei ole saatavissa/olennainen.

Tavoitteena raportoida ikäryhmätieto 2016–2018.

 

Kyllä

x

 

Tasa-arvoinen palkitseminen

         

G4-LA13

Naisten ja miesten peruspalkkojen ja palkitsemisen suhde henkilöstöryhmittäin merkittävissä toimipaikoissa

Sosiaaliset vaikutukset – Henkilöstö

Miesten ja naisten

peruspalkkojen

suhdetta ei ole raportoitu.

Tieto ei ole saatavissa.

Tavoitteena raportoida tieto 2016–2018.

   

x

 

Toimittajien työolojen arviointi

         

G4-LA14

Prosenttiosuus uusista toimittajista, jotka on arvioitu työoloihin liittyvien kriteerien mukaisesti

Sosiaaliset vaikutukset – Ihmisoikeudet

Arvioitujen toimittajien prosenttiosuutta ei ole erikseen raportoitu uusista toimittajista, vaan

kaikista riskimaatoimitta-

jista.

 

Kyllä

 

G4-LA15

Merkittävät nykyiset ja mahdolliset negatiiviset työoloihin liittyvät vaikutukset toimitusketjussa ja toteutetut toimenpiteet

Sosiaaliset vaikutukset – Ihmisoikeudet

   

Kyllä

 
 

Työoloihin liittyvien epäkohtien valitusmekanismit

         

G4-LA16

Työoloihin liittyvän valitusmekanismin kautta rekisteröityjen, käsiteltyjen ja ratkaistujen epäkohtien lukumäärä

 

Näkökohta tunnistettu

olennaiseksi. Tieto ei saatavissa. Tavoitteena raportoida tieto 2018–2020.

     
 

Ihmisoikeudet

         
 

Syrjinnän kielto

         

G4-HR3

Syrjintätapausten lukumäärä ja niihin liittyvät korjaavat toimenpiteet

Sosiaaliset vaikutukset – Ihmisoikeudet

   

Kyllä

x

 

Yhdistymisen vapaus ja työehtosopimusoikeudet

         

G4-HR4

Toiminnot ja toimittajat, joiden osalta yhdistymisen vapautta ja oikeutta kollektiivisesti neuvoteltuihin työehtosopimuksiin on rikottu tai sen on tunnistettu olevan vaarassa olla toteutumatta, ja näiden oikeuksien tukemiseksi toteutetut toimenpiteet

Sosiaaliset vaikutukset – Ihmisoikeudet,

Vastuullisuuden seuranta ja ohjaus,

Tuotteen tie

 

 

Keskossa ei ole tunnistettu toimintoja, joissa yhdistymisen vapautta ja oikeutta kollektiivisesti neuvoteltuihin työehtosopimuksiin olisi rikottu tai sen olisi tunnistettu olevan vaarassa olla toteutumatta.

Kyllä

x

 

Ihmisoikeusarvioinnit

         

G4-HR9

Lukumäärä ja prosenttiosuus toiminnoista, joissa on toteutettu ihmisoikeuksien läpikäynti tai vaikutusarviointi

Sosiaaliset vaikutukset – Ihmisoikeudet

Ei raportoitu maittain.

Tieto ei ole saatavissa.

Tavoitteena raportoida tieto 2016.


   

x

 

Toimittajien ihmisoikeusarvioinnit

         

G4-HR10

Prosenttiosuus uusista toimittajista, jotka on arvioitu ihmisoikeuksiin liittyvien kriteerien mukaisesti

Sosiaaliset vaikutukset – Ihmisoikeudet

Arvioitujen toimittajien prosenttiosuutta ei ole erikseen raportoitu uusista toimittajista, vaan

kaikista riskimaatoimitta-

jista.

 

Kyllä

x

G4-HR11

Merkittävät nykyiset ja mahdolliset negatiiviset ihmisoikeuksiin liittyvät vaikutukset toimitusketjussa ja toteutetut toimenpiteet

Sosiaaliset vaikutukset – Ihmisoikeudet

   

Kyllä

x

 

Ihmisoikeuksiin liittyvien epäkohtien valitusmekanismit

         

G4-HR12

Ihmisoikeuksiin liittyvän valitusmekanismin kautta rekisteröityjen, käsiteltyjen ja ratkaistujen epäkohtien lukumäärä

 

Näkökohta tunnistettu olennaiseksi.

Tieto ei saatavissa. Raportointia kehi-

tetään BSCI:n valitusmekanismin

kehittämisen aikataulussa.

   

x

 

Yhteiskunta

         
 

Korruptionvastaisuus

         

G4-SO3

Lahjontaan liittyvän riskiarvioinnin läpikäyneiden liiketoimintayksiköiden lukumäärä ja prosenttiosuus sekä tunnistetut merkittävät riskit

Sosiaaliset vaikutukset – Yhteiskunta

 

Arviointien määrää ja prosenttiosuuksia ei ole raportoitu. Korruptioon liittyviä riskejä ei ole yksityiskohtaisesti eritelty.

Korruptioon liittyviä riskejä

käsitellään osana Keskon riskienhallintaa.

Keskeisiä riskejä tunnistetaan ja

arvioidaan säännöllisesti vuoden aikana.

 

x

G4-SO4

Korruptionvastaisiin politiikkoihin ja menettelytapoihin liittyvä kommunikointi ja koulutus

Sosiaaliset vaikutukset – Yhteiskunta

Prosenttiosuuksia ei ole raportoitu.

Tieto ei ole saatavissa.

   

x

G4-SO5

Vahvistetut lahjontatapaukset ja niihin liittyvät toimenpiteet

Sosiaaliset vaikutukset – Yhteiskunta

   

Kyllä

x

 

Poliittinen vaikuttaminen

         

G4-SO6

Poliittisten tukien kokonaisarvo jaoteltuna maittain ja edunsaajittain

Sosiaaliset vaikutukset – Yhteiskunta

Ei raportoitu maittain ja edunsaajittain.

 

Kyllä

x

 

Kilpailun rajoitukset

         

G4-SO7

Kilpailuoikeudellisten säännösten rikkomiseen, kartelleihin ja määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön liittyvien oikeustoimien lukumäärä ja oikeuden päätökset

Sosiaaliset vaikutukset – Yhteiskunta

   

Kyllä

 
 

Määräystenmukaisuus

         

G4-SO8

Merkittävien lainsäädännön ja säännösten rikkomiseen liittyvien sakkojen rahamääräinen arvo määrä sekä ei-rahallisten sanktioiden lukumäärä

Sosiaaliset vaikutukset – Yhteiskunta

   

Kyllä

 
 

Yhteiskunnallisiin vaikutuksiin liittyvien epäkohtien valitusmekanismit

         

G4-SO11

Yhteiskunnallisiin vaikutuksiin liittyvän valitusmekanismin kautta rekisteröityjen, käsiteltyjen ja ratkaistujen epäkohtien lukumäärä

 

Näkökohta tunnistettu olennaiseksi.

Seuraamme raportointikäytännön

kehittymistä.


     
 

Tuotevastuu

         
 

Asiakkaiden terveys ja turvallisuus

         

G4-PR1

Prosenttiosuus merkittävistä tuotteista ja palveluista, joiden terveys- ja turvallisuusvaikutusten parantaminen on arvioitu

Sosiaaliset vaikutukset – Tuotevastuu

Prosenttiosuuksia ei ole raportoitu.

Tieto ei ole saatavissa.

 

Kyllä

 

G4-PR2

Tuotteiden elinkaarenaikaisiin terveys- ja turvallisuusvaikutuksiin liittyvien määräysten ja vapaaehtoisten periaatteiden rikkomusten lukumäärä jaoteltuna lopputulosten mukaan

Sosiaaliset vaikutukset – Tuotevastuu

   

Kyllä

 
 

Tuote- ja palvelutiedot

         

G4-PR3

Organisaation tuotteiden ja palvelujen pakollisen tuoteinformaation ja -merkintöjen tyypit sekä prosenttiosuus tärkeimmistä tuotteista ja palveluista, joita nämä vaatimukset koskevat

Sosiaaliset vaikutukset – Tuotevastuu

Prosenttiosuuksia ei ole raportoitu.

Tieto ei ole saatavissa.

 

Kyllä

 

G4-PR4

Tuote- ja palveluinformaatioon ja -merkintöihin liittyvien määräysten ja vapaaehtoisten periaatteiden rikkomusten lukumäärä jaoteltuna lopputulosten mukaan

Sosiaaliset vaikutukset – Tuotevastuu

   

Kyllä

 

G4-PR5

Asiakastyytyväisyystutkimusten tulokset

Sosiaaliset vaikutukset – Tuotevastuu

Asiakastyytyväisyys-

tutkimusten tuloksia

ei ole raportoitu.

Tuloksia ei ole

saatavissa konserni-

tasoisina.

 

Kyllä

 
 

Markkinointiviestintä

         

G4-PR6

Kiellettyjen tai kiistanalaisten tuotteiden myynti

Sosiaaliset vaikutukset – Tuotevastuu

   

Kyllä

 

G4-PR7

Markkinointiviestintään, mainontaan ja sponsorointiin liittyvien määräysten ja vapaaehtoisten periaatteiden rikkomusten lukumäärä jaoteltuna lopputulosten mukaan

Sosiaaliset vaikutukset – Tuotevastuu

   

Kyllä

 
 

Asiakkaiden yksityisyyden suoja

         

G4-PR8

Asiakkaiden yksityisyyden suojan rikkomiseen ja asiakastietojen häviämiseen liittyvien vahvistettujen valitusten lukumäärä

Sosiaaliset vaikutukset – Tuotevastuu

   

Kyllä

 
 

Määräystenmukaisuus

         

G4-PR9

Tuotteiden ja palveluiden käyttöön liittyvän lainsäädännön ja säännösten rikkomisesta aiheutuneiden merkittävien sakkojen rahamääräinen arvo

Sosiaaliset vaikutukset – Tuotevastuu

   

Kyllä