Open tools
Open share menu
Vuosikertomus 2013

GRI-raportin kuvaus

Raportoinnissa sovelletaan GRI G4 -ohjeistoa

Kesko on raportoinut vastuullisesta toiminnastaan Global Reporting Initiativen (GRI:n) laatiman kestävän kehityksen raportointiohjeiston mukaisesti vuosittain vuodesta 2000 lähtien. Keskon integroidun vuosiraportin Vastuullisuus lukuina -osio noudattaa GRI G4 -ohjeistoa ja kattaa taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun keskeisimmät osa-alueet. Sovellamme toiminnassamme AA1000 AccountAbility Principles -periaatteita (sidosryhmien osallistaminen, olennaisten näkökohtien määrittäminen ja sidosryhmien odotuksiin vastaaminen). Olemme jakaneet GRI-raportin kolmeen osaan: vastuullisuuden johtaminen, GRI-indeksi ja tunnusluvut. Raportointikielet ovat suomi ja englanti, ja raportti julkaistaan ainoastaan verkossa.
Kesko soveltaa tässä raportissa GRI-ohjeiston peruslaajuutta (Core). Raportissa esitetään kuitenkin GRI G4 -ohjeiston mukainen yleinen perussisältö (General Standard Disclosures) Core-vaihtoehtoa huomattavasti laajemmin. Erityinen perussisältö (Specific Standard Disclosures) eli johtamiskäytäntöjen kuvaus ja tunnusluvut on esitetty Keskolle olennaisten näkökohtien osalta. Tunnuslukuja esitetään kuitenkin huomattavasti Core-vaihtoehtoa laajemmin. Raportin sisällön vertailu GRI G4 -ohjeistoon on esitetty GRI-indeksissä.

Raportoinnin varmennus

Keskon suomenkielisessä integroidussa vuosiraportissa 2014 esitetyt GRI G4 -indeksissä varmennetuiksi merkityt vastuullisuustiedot sekä muut vuosiraportissa esitetyt varmennettaviksi sovitut vastuullisuustiedot raportointikaudelta 2014 on varmentanut riippumaton kolmas osapuoli, PricewaterhouseCoopers Oy. Englanninkielisille vastuullisuustiedoille on tehty vastaavuustarkistus. Varmennuksen kohteena on lisäksi AA1000 AccountAbility Principles -periaatteiden soveltaminen Keskossa. PricewaterhouseCoopers Oy:n johtopäätökset, havainnot ja suositukset on esitetty varmennusraportissa. Toimeksiannon varmennuksesta antaa Kesko Oyj:n toimiva johto.

Global Compact -raportointi

Raportissa on kuvaus Global Compact -aloitteen kymmenen periaatteen toteutumisesta Keskon toiminnassa. GRI-indeksissä on kerrottu, mitä tunnuslukuja on käytetty mittaamaan ihmisoikeuksien, työelämän oikeuksien ja ympäristöperiaatteiden sekä korruptionvastaisten periaatteiden toteutumista.

Raportoinnin sidosryhmät

Keskon raportointi on kattavaa, ja useat sidosryhmät käyttävät raporttia tietolähteenään arvioidessaan Keskon tuloksia vastuullisuuden eri osa-alueilla. Raportin tärkeimmät kohderyhmät ovat sijoittajat, omistajat, analyytikot ja reittaajat sekä yhteiskunta (media, viranomaiset, kansalais- ja muut järjestöt sekä ammattiyhdistykset). Haluamme huomioida raportissa myös muut Keskon tärkeät sidosryhmät: kauppiaat, henkilökunta, potentiaaliset työntekijät, tavarantoimittajat ja palveluntuottajat sekä asiakkaat.

Raportointijakso ja yhteystiedot

Tämä raportti kertoo vuoden 2014 vastuullisuustyön edistymisestä ja tuloksista. Se sisältää joitakin tietoja tammi−maaliskuulta 2015. Vuoden 2013 raportti julkaistiin huhtikuussa 2014, ja vuoden 2015 raportti julkaistaan keväällä 2016. Raportin aiheisiin liittyviä lisätietoja voi kysyä Keskon yhteyshenkilöiltä.