Open tools
Open share menu
Vuosikertomus 2013

Ihmisoikeudet

Syrjinnän kielto

HR3 Syrjintätapausten lukumäärä ja toteutetut toimenpiteet

Vuoden 2014 aikana Suomen tuomioistuimissa oli vireillä yksi tapaus, jossa Kesko-konserniin kuuluvalta yhtiöltä vaadittiin hyvitystä väitetyn syrjinnän perusteella. Asian oikeuskäsittely jatkuu vuonna 2015.

Järjestäytymisvapaus

HR4 Toiminnot ja tavarantoimittajat, joiden osalta järjestäytymisvapaus ja kollektiivinen neuvotteluoikeus on uhattuna

Kesko-konsernin Suomessa työskentelevästä henkilökunnasta 41,8 % (2013: 41,4 %) oli järjestäytynyt ammattiliittoihin, pääasiassa Palvelualan Ammattiliitto PAMiin. Tilastossa ovat mukana ne työntekijät, joiden ay-jäsenmaksu pidätetään palkasta.

Norjassa järjestäytymisaste oli 25,7 % (2013: 22,1 %). Muissa toimintamaissa järjestäytymisestä ei ole tilastoja. Baltian maissa Keskon tytäryhtiöissä on työpaikkakomiteoita, joissa on sekä johdon että työntekijöiden edustus.

Kansallinen konserniyhteistyökokous järjestetään kahdesti vuodessa. Kansainvälinen konsernitason eurooppalainen yhteistyökokous (European Works Council, EWC) kokoontuu kerran vuodessa.

Ruotsissa ja Norjassa koko henkilöstö ja Suomessa noin 83 % (2013: 84 %) henkilöstöstä on työehtosopimusten piirissä. Baltian maissa ja Venäjällä ei toistaiseksi ole tehty sitovia, koko toimialan kattavia työehtosopimuksia.

Riskimaatavarantoimittajien työntekijöiden järjestäytymisen valvonta ja korjaustoimenpiteet sisältyvät SA8000- ja BSCI-auditointeihin.

Ihmisoikeusarvioinnit

HR9 Toiminnot, joissa on toteutettu ihmisoikeusarviointi, HR10 Tavarantoimittajat, jotka on arvioitu ihmisoikeuskriteerein, HR11 Merkittävät negatiiviset ihmisoikeusvaikutukset toimitusketjussa ja toteutetut toimenpiteet

Kesko aloitti vuonna 2014 ihmisoikeuksiin liittyvän vaikutusarvioinnin YK:n Yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien ohjaavien periaatteiden (UN Guiding Principles on Business and Human Rights) suuntaviivojen mukaisesti.

Kesko osallistui myös työ- ja elinkeinoministeriön ja ulkoasiainministeriön osana YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien ohjaavien periaatteiden kansallista toimeenpanoa järjestämiin vähittäiskaupan pyöreän pöydän keskusteluihin, joihin osallistui yrityksiä sekä työmarkkina- ja kansalaisjärjestöjä. Keskusteluilla pyrittiin rakentamaan vuoropuhelua eri sidosryhmien kesken sekä tuomaan esiin, mitkä ovat kullekin toimialalle olennaiset riskit ja mikä on riittävää riskienhallintaa sekä huolellisuusperiaatteen noudattamista. Pyöreän pöydän keskustelut jatkuvat vuonna 2015.

Riskimaatavarantoimittajia arvioidaan pääasiassa BSCI-auditoinneilla. Keskon BSCI-tulokset eri osa-alueilla vuonna 2014 on esitetty diagrammina kohdassa Toimittajien työolojen arviointi. Korjaustoimenpiteet ja niiden seuranta sisältyvät auditointiprosessiin.


Toimittajien työolojen arviointi

LA14 Prosenttiosuus uusista tavarantoimittajista, jotka on arvioitu työoloihin liittyvien kriteerien mukaisesti, LA15 Merkittävät nykyiset ja mahdolliset negatiiviset työoloihin liittyvät vaikutukset toimitusketjussa ja toteutetut toimenpiteet
SA8000-sertifioinnit ja BSCI-auditoinnit

Kesko käyttää riskimaatavarantoimittajien arvioinnissa pääasiassa BSCI-auditointia ja SA8000-standardia. Kesko hyväksyy myös muut sosiaalisen vastuun järjestelmät, jos niiden kriteerit vastaavat BSCI-auditoinnin kriteerejä ja auditoinnin on suorittanut riippumaton osapuoli. Näitä järjestelmiä on listattu Vastuullisuuden seuranta ja ohjaus -osiossa kohdassa Vastuullinen hankinta ja myynti. Keskon merkittävimmät riskituontimaat on esitetty alla olevassa taulukossa.

Vuoden 2015 alussa Keskon riskimaatavarantoimittajista

  • 14 oli SA8000-sertifioitu (vuoden 2014 alussa: 15)
  • 284 oli BSCI-auditointien piirissä (vuoden 2014 alussa: 254)

Vuoden 2014 aikana tavarantoimittajien tehtaille tai viljelmille tehtiin

  • 88 täyttä BSCI-auditointia (2013: 81)
  • 74 BSCI-uudelleenauditointia (2013: 25)
  • 39 monitorointikäyntiä (2013: 53)

Osa Keskon tavarantoimittajista on itse jäsenenä BSCI:ssa ja edistää auditointeja omassa toimitusketjussaan. Keskon periaatteena on tehdä yhteistyötä vain sellaisten tavarantoimittajien kanssa, jotka ovat jo sosiaalisen vastuun auditointien piirissä tai käynnistävät prosessin yhteistyön alkaessa.

Keskon tavarantoimittajien tehtaiden BSCI-auditointien tulokset vuodelta 2014 esitellään alla. Eniten puutteita esiintyy työaikasäännösten noudattamisessa, palkkauksessa sekä työterveys- ja -turvallisuuskysymyksissä. Monitorointityöstä Kiinassa ja Intiassa saadut kokemukset ovat samansuuntaisia. Korjaustoimenpiteet ja niiden seuranta sisältyvät auditointi- ja monitorointiprosessiin.

Jos tavarantoimittaja sitoutuu auditointiraportissa määriteltyjen epäkohtien korjaamiseen, Kesko ei lopeta yhteistyötä tavarantoimittajan kanssa.  Vuonna 2014 ei päätetty yhteistyötä yhdenkään tavarantoimittajan kanssa auditoinnin perusteella.

Reilun kaupan tuotteet

Ruokakeskolla on laaja yhteistyösopimus Reilu kauppa ry:n kanssa ja lisenssi Pirkka-sarjan Reilun kaupan tuotteille. Reilun kaupan tuotteiden valikoimia kauppatasolla määrittelevät K-ruokakaupan ketjukonseptit.

  • Vuoden 2014 aikana Ruokakeskon valikoimissa oli yli 230 Reilun kaupan tuotetta, joista Pirkka-tuotteita oli 44 (2013: 35).
  • Reilu kauppa ry:n tilastojen mukaan Ruokakeskolla oli yhteensä 166 (2013: 175) Reilun kaupan tavarantoimittajaa.
  • Ruokakeskon myymistä tuotteista kertyi sosiaalisiin kehityshankkeisiin tarkoitettua Reilun kaupan lisää yli 360 000 euroa.

Vuoden 2013 luvussa ovat mukana vain vuoden lopussa valikoimissa olleet Pirkka Reilun kaupan tuotteet, ja vuoden 2014 luvussa koko vuoden 2014 aikana valikoimissa olleet Pirkka Reilun kaupan tuotteet.

Jos otetaan huomioon SA8000- ja Reilu kauppa -sertifioinnit sekä BSCI-auditoinnit, lähes 90 prosentilla Keskon suorista riskimaatavarantoimittajista vähintään yksi tehtaista tai viljelmistä on sosiaalisten arviointien piirissä. Muiden hyväksyttyjen järjestelmien huomioiminen lisää kattavuutta entisestään.


Keskon oma suora tuonti riskimaista, 10 suurinta tuontimaata 2014¹

 

Maa

   

Tuonnin arvo, milj.€

Kiina

   

74,0

Intia

   

13,7

Turkki

   

9,0

Vietnam

   

8,5

Thaimaa

   

6,6

Bangladesh

   

4,5

Brasilia

   

2,7

Indonesia

   

1,4

Argentiina

   

1,3

Filippiinit

   

1,2

       

¹ Luvuissa vain Keslogin huolitsema suora tuonti, ei VV-Auton tuontia