Open tools
Open share menu
Vuosikertomus 2013

Tuotevastuu

Asiakkaiden terveys ja turvallisuus

PR1 Tuotteiden ja palveluiden terveys- ja turvallisuusvaikutusten arviointi, PR2 Tuotteiden terveys- ja turvallisuusvaatimusten rikkomukset

Tuotteiden terveys- ja turvallisuusvaikutusten arviointi sisältyy Ruokakeskon tuotetutkimuksen toimintaan. Vuonna 2014 tuotetutkimus auditoi 26 tavarantoimittajaa (2013: 20), joista suomalaisia oli 14 (2013: 11). Auditoidut yritykset olivat Ruokakeskon omien merkkien valmistajia, ja auditointi tapahtui Ruokakeskon oman auditointiohjeistuksen mukaisesti.

Tuotenäytteitä tutkittiin 8 864 kappaletta (2013: 9 460). Näytteet liittyivät pääasiassa omien merkkien tuotekehitykseen. Omavalvontanäytteitä tutkittiin 1 779 kappaletta (2013: 1 625).

Omien merkkituotteiden kehityksessä kiinnitetään Ruokakeskon strategian mukaisesti erityistä huomiota tuotteiden terveellisyyteen. Viime vuosien aikana on vähennetty sokeria, tyydyttynyttä rasvaa ja suolaa sellaisista Pirkka-tuotteista, jotka sisältävät niitä runsaasti.  Näin on tehty lähes 160 Pirkka-tuotteessa. Tämä ns. reformulointityö saatiin päätökseen vuoden 2013 aikana. Uusissa Pirkka-tuotteissa terveellisyyskriteerit huomioidaan jo tuotekehitysvaiheessa.

Tuotetutkimus vastaa myös tuotteiden takaisinvedoista, joita vuonna 2014 oli 125 kappaletta (2013: 127). Näistä Ruokakeskon omia merkkejä oli 24 (2013: 35), ja muissa tapauksissa tuotetutkimus avusti tuotteiden valmistajia takaisinvedossa. Julkisia takaisinvetoja, jolloin tuotevialla tai -virheellä voi olla terveydellisiä vaikutuksia, ei Ruokakeskon omien merkkituotteiden osalta ollut vuoden 2014 aikana (2013: 6).

Marraskuussa 2014 julkisuuteen nousi keskustelu eurooppalaisen sianlihan MRSA-ongelmasta (ns. sairaalabakteeri). Myös yhdestä erästä K-Menu-pekonikuutioita löytyi MRSA-bakteereita. Erä vedettiin välittömästi pois myynnistä. Ruokakeskon tuotetutkimusyksikkö otti MRSA-seurannan osaksi omavalvontaohjelmaansa.

Vuoden 2014 aikana ei ollut tuotteen terveellisyyteen tai turvallisuuteen liittyviä oikeustoimia tai sakkoja.

Tuoteinformaatio

PR3 Tuotteisiin ja palveluihin liittyvä tuoteinformaatio, sekä PR4 Tuoteinformaatioon ja tuotemerkintöihin liittyvien määräysten ja vapaaehtoisten periaatteiden rikkomukset

Kesko noudattaa omien merkkituotteidensa ja maahantuomiensa tuotteiden pakkausmerkinnöissä EU:n ja Suomen lainsäädäntöä.

Elintarvikkeiden pakkausmerkintöjä säätävän elintarviketietoasetuksen EU 1169/2011 siirtymäaika päättyi joulukuussa 2014. Kolmen vuoden siirtymäajan puitteissa Ruokakesko päivitti noin 2 500 oman merkkituotteensa merkinnät vastaamaan asetuksen vaatimuksia. Muutostyö jatkuu vielä kevääseen 2015, jolloin päättyy elintarviketietoasetusta täydentävän, tiettyjen lihojen alkuperämerkintöjä säätävän asetuksen EU 1337/2013 siirtymäaika.

Lakisääteisten pakkausmerkintöjen lisäksi tuotteisiin voidaan liittää vapaaehtoisia merkintöjä, jotka kertovat tuotteen vastuullisuudesta. Näihin merkintöihin voidaan lukea muun muassa luomu- ja ympäristömerkinnät sekä sosiaalisesta vastuullisuudesta kertovat merkinnät. Merkintöjä on käsitelty Vastuullisuuden seuranta ja ohjaus -osiossa kohdassa Vastuullinen hankinta ja myynti. Merkittyjen tuotteiden valikoimasta on kerrottu Liiketoimintakatsaus-osiossa.

Kaikkiin kotimaisiin Pirkka-tuotteisiin on merkitty valmistajan nimi ja paikkakunta. Ulkomaisiin Pirkka-tuotteisiin merkitään valmistusmaa. Lihan alkuperämaa on merkitty ainesosalistaan sellaisissa Pirkka-tuotteissa, joissa liha on yksi pääraaka-aineista. Kaikissa K-citymarketin, Anttilan ja Rautakeskon omissa merkkituotteissa on valikoiman päivittyessä alkuperämaamerkinnät.


Tuotteen virheellisestä pakkausmerkinnästä johtuvia takaisinvetoja oli vuoden aikana 40 (2013: 27), joista 11 (2013: 6) oli Ruokakeskon omia merkkejä.

PR5 Asiakastyytyväisyystutkimusten tulokset

Keskon ketjujen tunnettuutta ja niihin liittyviä mielikuvia seurataan säännöllisesti kuluttajille suunnatuilla bränditutkimuksilla kaikilla tavara-aloilla. Samoin toimitaan K-Plussa-kanta-asiakasjärjestelmän ja päivittäistavarakaupan omien merkkituotteiden kanssa. Ruokakaupassa ja rautakaupassa mitataan myös kauppatason asiakastyytyväisyyttä asiakastyytyväisyystutkimuksilla ja mystery shopping -menetelmällä.

Asiakaspalautetta voi antaa ketjujen eri asiakaspalautekanavien kautta ja konsernitasolla Keskon nettisivujen kautta. Kaikkien palautekanavien kautta tuleviin yhteydenottoihin vastataan. Tuotetutkimuksen ylläpitämään Ruokakeskon kuluttajapalveluun tuli vuoden aikana 20 911 yhteydenottoa (2013: 23 074). Noin 80 % palautteista oli tuotereklamaatioita.

Markkinointiviestintä

PR6 Kiellettyjen ja kiistanalaisten tuotteiden myynti

Vuoden 2014 aikana Keskon sidosryhmät nostivat esiin useisiin tuotteisiin ja niiden tuotanto-olosuhteisiin liittyviä kysymyksiä ja huolenaiheita.

Finnwatch julkaisi tammikuussa 2014 seurantaraportin kaupan omista merkeistä. Raportista kävi ilmi, että thaimaalaisilla ananasmehu- ja tonnikalatehtailla vuonna 2013 esiin tulleisiin epäkohtiin ei kaikilta osin ollut tullut parannusta. Tutkimuksessa selvisi myös epäkohtia uudella ananasmehutehtaalla. Tehtaalla tehtiin BSCI-auditointi maaliskuun lopussa 2014. Auditointitulokset tukivat osittain Finnwatchin tutkimuksen löydöksiä.

Ruokakesko lisäsi vuonna 2013 hankintasopimuksiin kohdan ainesosien vastuullisuuden varmentamisesta. Vuoden 2014 alusta lähtien kaikki Keskon yhtiöt ovat lisänneet BSCI Code of Conductin kaikkien hankintasopimusten liitteeksi.

Kesko on myös toiminut aktiivisesti yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa Thaimaassa pyrkien parantamaan olosuhteita hankintaketjuissa. Esimerkkejä yhteistyöstä ovat osallistuminen ILO:n Good Labour Practices –ohjelman ostajien yhteistyöryhmään (GLP buyer reference group) sekä vuoden 2015 alussa aloitettu tutkimusyhteistyö lastenoikeusjärjestö Planin kanssa.

Eettisen kaupan puolesta ry (Eetti ry) julkaisi syksyllä 2014 selvityksen suomalaisten vaatealan yritysten vastuullisuudesta. Selvitys keskittyi erityisesti elämiseen riittävän palkan maksamiseen tavarantoimittajien tehtailla. Lue lisää sidosryhmäpuheenvuorosta. Kesko sai kiitosta monitorointityöstä sekä siitä, että on aloittanut ihmisoikeusvaikutusten arvioinnin YK:n ohjaavien periaatteiden mukaisesti.

Israelin siirtokunnissa tuotettuja tuotteita koskeva keskustelu jatkui. Ruokakesko on linjannut ja informoinut tavarantoimittajiaan, ettei se hyväksy Israelin siirtokunnista tulevia hedelmiä ja vihanneksia valikoimiinsa. Kaupassa ja tuotteissa käy ilmi tuotteen alkuperämaa. Muiden toimialojen tuonti Israelista on vähäistä. Myös nämä toimialat keskustelevat aktiivisesti tuotteiden alkuperästä tavarantoimittajien kanssa.

Eurooppalainen kaakao- ja suklaateollisuus on kaivannut pitkään kansainvälistä standardia auttamaan kaakaon vastuullisuuden ja jäljitettävyyden varmistamisessa. Kansainvälinen standardisoimisjärjestö ISO (International Organization for Standardization) ja eurooppalainen CEN (European Committee for Standardization) päättivät lokakuussa 2014 aloittaa kaakaon vastuullisuusstandardin laadinnan. Standardin valmistumisen tavoiteaikataulu on kolme vuotta. Suomen Standardisoimisliittoon SFS ry:hyn on perustettu seurantaryhmä vaikuttamaan laadittavan standardin sisältöön. Keskon edustaja on seurantaryhmän jäsen. Lue lisää Keskon nettisivuilta.

Ruokakesko liittyi keväällä 2014 WWF:n soijasitoumukseen, jonka tarkoituksena on vähentää soijan tuotannon ympäristövaikutuksia tuottajamaissa Etelä-Amerikassa. Ruokakesko suosittaa omien merkkituotteiden valmistajille vastuullisen soijan käyttöä.

Ulkomailta Suomeen saapuvien metsämarjanpoimijoiden työoloista ja mahdollisuudesta riittäviin tuloihin Suomessa työskennellessään keskusteltiin erityisesti marjasesongin kuluessa.  Luonnontuoteteollisuusyhdistykseen kuuluvat marjayritykset ovat kehittäneet avuksi itsesääntelymekanismin, jolla turvataan marjojen saatavuus jalostukseen ja huolehditaan poimijoista vastuullisesti. Itsesääntelymekanismi koostuu periaatteista, joita metsämarjanpoimijoita kutsuvat yritykset sitoutuvat noudattamaan. Yritys neuvoo poimijoita yleisistä säännöistä ja kertoo marjasatoennusteista, poiminta-alueista ja majoitusvaihtoehdoista.

Ruokakesko suositteli jo keväällä 2012 tavarantoimittajilleen Elintarviketeollisuusliiton ja ulkoasiainministeriön silloin antamien marjanpoimintaohjeiden noudattamista. Vuonna 2014 kaikki Ruokakeskon metsämarjojen toimittajat olivat sitoutuneet noudattamaan itsesääntelymekanismin mukaisia metsämarjanpoiminnan periaatteita. Lue lisää Keskon nettisivuilta.

Joulukuussa 2014 työ- ja elinkeinoministeriö ja ulkoministeriö allekirjoittivat metsämarjanpoimintaa koskevan aiesopimuksen useiden marjateollisuuden yritysten kanssa. Sopimus on jatkoa aiemmille kehittämistoimille. Sopimus astui voimaan heti, joten se vaikuttaa jo vuoden 2015 poimintakauteen.

Maa- ja metsätalousministeriön asettaman kansallisen lohistrategiatyöryhmän työ valmistui marraskuussa 2013. Keskon edustaja oli mukana työryhmässä. Lohistrategian tavoitteena on tukea Itämeren lohen luonnonkannan vahvistumista siten, että samalla turvataan myös ammatti- ja vapaa-ajankalastuksen sekä kalastusmatkailuelinkeinon edellytykset. Työryhmä sitoutui kohentamaan lohi- ja meritaimenkantoja vuoteen 2020 asti ulottuvilla toimenpiteillä. Strategian julkaisu keväällä 2014 herätti keskustelua toimenpiteiden riittävyydestä. Valtioneuvosto hyväksyi strategian lokakuussa 2014. Helmikuussa 2015 maa- ja metsätalousministeriö päätti asettaa työryhmän seuraamaan lohi- ja meritaimenstrategian sekä kalatiestrategian toteutusta. Keskon edustaja on mukana työryhmässä.

K-ryhmän kala- ja äyriäisvalikoiman muodostamista ohjaavat WWF:n kalaopas sekä kansallisen lohistrategiatyöryhmän mietintö. Ruokakeskon valikoimissa ei ole WWF:n kalaoppaan punaisella liikennevalolla merkittyjä lajeja; poikkeuksena Itämeren villilohi, jonka osalta noudatetaan kansallisen lohistrategian mukaisesti EU:n määrittämiä kiintiöitä.

PR7 Markkinointiviestintään liittyvien lakien, säännösten ja vapaaehtoisten periaatteiden rikkomukset

Keskossa seurataan jatkuvasti markkinointiviestintään liittyviä lainsäädännön muutoksia ja viranomaissuosituksia ja tiedotetaan niistä eri yksiköiden markkinointivastaavia. Mainonnan eettisen neuvoston käsiteltävänä ei ollut vuonna 2014 yhtään Keskon tai sen tytäryhtiön mainosta, eikä vuoden aikana ollut lainsäädännön tai vapaaehtoisten periaatteiden rikkomuksia. Sponsorointia ohjaavat Keskon sponsorointiperiaatteet.

Asiakkaiden yksityisyyden suoja

PR8 Asiakkaiden yksityisyyden suojan rikkomiseen ja asiakastietojen hävittämiseen liittyvät valitukset

Vuonna 2014 K-Plus Oy:ssä ei havaittu yhtään tietovuotoa tai muuta henkilötietojen loukkausta. Yhtiölle ei tullut myöskään valituksia asiakkailta tai tietosuojaviranomaisilta.

Määräystenmukaisuus

PR9 Tuotteisiin ja palveluihin liittyvän lainsäädännön ja säädösten rikkomisesta aiheutuneet sakot

Ei sakkoja vuoden 2014 aikana.