Open tools
Open share menu
Vuosikertomus 2013

Vastuullisuuden johtaminen päivittäisessä toiminnassa

Keskon yhteiskuntavastuutyö on jokapäiväistä tekemistä.

Yhteiskuntavastuutyö perustuu Keskon arvoihin ja visioon. Vastuullisuustyötä ohjaavat Keskon yleiset yhteiskuntavastuun periaatteet, Vastuulliset toimintatapamme -ohjeisto ja Keskon ostotoiminnan periaatteet.

 

Arvot

 • Ylitämme asiakkaamme odotukset
 • Olemme alamme paras
 • Luomme hyvän työyhteisön
 • Kannamme yhteiskunnallisen vastuumme
 
Vastuullisuuden yleiset toimintaperiaatteet

Keskon konsernijohtoryhmä on hyväksynyt konsernin yleiset yhteiskuntavastuun periaatteet. Niissä on määritetty taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun peruslupaukset.

Periaatteisiin on kirjattu myös Keskon sitoumukset kansainvälisiin julistuksiin ja sopimuksiin. Näistä keskeisimmät ovat:

 • YK:n ihmisoikeuksien julistus ja lapsen oikeuksia koskeva yleissopimus
 • ILO:n sopimus työelämän perusoikeuksista
 • OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yrityksille
 • Kansainvälisen Kauppakamarin Kestävän kehityksen peruskirja ja lahjonnan ja korruption vastaiset ohjeet
 • YK:n Global Compact -aloite
 • Business Social Compliance Initiativen (BSCI) toimintaperiaatteet

Kesko on huomioinut ISO 26000 -standardin lähdedokumenttina, joka tarjoaa opastusta yhteiskuntavastuuseen.

Raportointiperiaatteina Kesko noudattaa GRI (Global Reporting Initiative) G4 -ohjeistusta sekä IIRC:n (International Integrated Reporting Council) Framework -ohjeistusta.


 

Kesko on mukana YK:n Global Compact -aloitteessa ja on kaikissa toimintamaissaan sitoutunut noudattamaan kymmentä yleisesti hyväksyttyä ihmisoikeuksia, työelämää, ympäristöä ja korruptionvastaista toimintaa koskevaa periaatetta.

Mikko Helander
pääjohtaja

 

Vastuullisuuden organisointi Keskossa

Keskon yhteiskuntavastuutyö on jokapäiväistä tekemistä. Käytännön toimenpiteet kuuluvat liiketoimintajohdon vastuulle. Raportointia sekä keskeisiä periaatteita käsitellään Keskon hallituksessa ja konsernijohtoryhmässä. Kehittämisestä, koordinoinnista ja raportoinnista vastaa konsernin yhteiskuntavastuu -yksikkö tukenaan ohjausryhmät. Yhteiskuntavastuutoimintoa johtaa yhteiskuntavastuusta, viestinnästä ja sidosryhmäsuhteista vastaava johtaja, joka kuuluu Keskon konsernijohtoryhmään.

Yhteiskuntavastuun ohjausryhmä

yhteiskuntavastuusta, viestinnästä ja sidosryhmäsuhteista vastaava johtaja (pj.), toimialaedustajat, konsernin edustajat

 • kehittää konsernin yhteiskuntavastuuta ohjaavia periaatteita
 • ohjaa ja koordinoi käytännön toimenpiteitä
 • asettaa yhteiskuntavastuutyön tavoitteet ja seuraa sekä tarvittaessa tukee niiden toteutumista
Ympäristötoimintojen ohjausryhmä

konsernin yhteiskuntavastuu -yksikkö (pj.), asiantuntijaedustajat toimialoilta

 • kehittää konsernin ympäristönhallintaa
 • edistää parhaiden käytäntöjen jakamista konsernin sisällä
 • seuraa lainsäädännön muutoksia ympäristövastuun osalta
Vastuullisen hankinnan ohjausryhmä

konsernin yhteiskuntavastuu -yksikkö (pj.), asiantuntijaedustajat toimialoilta

 • kehittää konsernin vastuullisen hankinnan menettelyjä
 • edistää parhaiden hankintakäytäntöjen jakamista konsernin sisällä
 • seuraa lainsäädännön muutoksia hankinnan osalta
Steering group for local responsibility in operating countries

vastuullisuusjohtaja (pj.), toimintamaiden (muiden kuin Suomi) tytäryhtiöiden edustajat

 • ohjaa vastuullisuusohjelman toteuttamista muissa toimintamaissa
 • kehittää paikallisia täydennyksiä vastuullisuusohjelmaan
 • edistää parhaiden käytäntöjen jakamista konsernin sisällä
Toimialakohtaisten vastuullisuuden ohjausryhmien

tehtävänä on konsernitasoisten ohjausryhmien asettamien tavoitteiden perusteella:

 • määritellä omat vastuullisuustavoitteensa
 • toimeenpanna ne oman toimialansa erityispiirteiden ja strategian mukaisesti

Lisäksi riskienhallinnan ohjausryhmä ja HR-johtoryhmä tukevat omalla työllään vastuullisuuden hallintaa ja läpivientiä Keskossa.