Open tools
Open share menu
Vuosikertomus 2013

Vastuullisuustyö keskittyy olennaiseen

Mene kohtaan: Tunnistetut olennaiset yhteiskuntavastuun näkökohdat

Keskon yhteiskuntavastuun vision ja vastuullisuuden olennaisuusarvion taustalla ovat Keskon vastuullisuusohjelma, vastuullisuuden megatrendit, sidosryhmien kannalta merkittävät näkökohdat ja Keskon strategiset tavoitteet.

Yhteiskuntavastuun visio

Keskon yhteiskuntavastuun visio on: Olemme kaikilla vastuullisuuden osa-alueilla kaupan alan edelläkävijä maailmassa. Yhteiskuntavastuun visio on esitetty myös pääsidosryhmittäin.

Vastuullisuusohjelma

Vastuullisuusohjelma koskee Keskon kaikkia toimialoja ja sisältää sekä lyhyen että pitkän aikavälin tavoitteita. Kukin toimiala on laatinut osa-alueista omat, toimialakohtaiset tavoitteet. Vastuullisuusohjelman sitoumukset muodostavat ohjelman rungon, ja yksittäisiä tavoitteita voidaan tarkentaa vuosittain.

Olennaisuusarvio

Keskon vastuullisuuden olennaisuusarvion tarkoituksena on nimetä Keskolle ja sen sidosryhmille keskeisimmät vastuullisuusnäkökohdat. Olennaisuusarvio ohjaa Keskon yhteiskuntavastuu- ja sidosryhmätyöskentelyä ja määrittelee toimenpiteitä sidosryhmien odotusten täyttämiseksi.

Keskon olennaiset yhteiskuntavastuunäkökohdat on esitetty oheisessa matriisissa, jossa pystyakseli kuvaa merkittävyyttä sidosryhmille ja vaaka-akseli nykyistä tai potentiaalista vaikutusta Keskoon. Merkitystä sidosryhmille on arvioitu kokonaisuutena, ja siksi yksittäisten sidosryhmien eri näkökohdille antama painoarvo ei kuvastu matriisista.

Olennaisuusarvio on päivitetty viimeksi vuonna 2012. Vuonna 2013 määriteltiin raportoinnin kannalta olennaiset näkökohdat GRI G4 -raportointiohjeiston uudistuneiden vaatimusten mukaan. Tunnistetut näkökohdat sisältyvät Keskon nykyiseen olennaisuusarvioon, eikä niiden pohjata nähty tarvetta olennaisuusmatriisiin päivittämiseen.

 

 


 

Tunnistetut olennaiset yhteiskuntavastuun näkökohdat

Konsernin laskentaraja

Konsernin laskentarajaan kuuluvat emoyhtiö Kesko Oyj, sen tytäryhtiöt sekä näiden omistamat tytäryhtiöt, jotka on lueteltu tilinpäätöksen liitetiedoissa.

Raportointi kattaa Keskon kaikki toiminnot:

  • Pääosa taloudellisen vastuun tunnusluvuista saadaan konsernitilinpäätöksestä, jonka laatimista ja esittämistä säätelevät IFRS-standardit.
  • Ympäristötunnusluvuista keskeisimmät, kuten energiankulutustiedot, veden kulutustiedot, jätteet sekä toiminnasta syntyvät suorat kasvihuonekaasupäästöt, kattavat emoyhtiö Kesko Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden merkittävimmät ympäristövaikutukset kaikissa toimintamaissa lukuun ottamatta Venäjän Intersport-kauppoja.
  • Henkilöstötunnusluvut kattavat Kesko-konsernin henkilöstön kaikissa toimintamaissa.

Keskon henkilöstöstä vähittäiskaupassa työskentelee noin kolme neljäsosaa. Raportti ei kata kauppiasyrittäjien palveluksessa olevia työntekijöitä, ellei sitä ole mainittu erikseen tekstissä. Tunnuslukujen raportointi ei kata urakoitsijoita eikä tavaran- ja palveluntoimittajia, ellei toisin mainita.

Keskon toimialayhtiöt ja ketjut toimivat tiiviissä yhteistyössä kauppiasyrittäjien sekä muiden kumppaneiden kanssa. Raportissa esitetään K-kauppoja koskevia tietoja (esimerkiksi energiaseuranta) silloin, kun ne olennaisesti liittyvät Keskon raportointiin ja täydentävät kokonaiskuvaa Keskon ja K-kauppiaiden suhteista yhteiskuntaan ja muihin sidosryhmiin.

Mahdolliset poikkeamat ja rajoitukset laskentarajassa on raportoitu kyseessä olevien tunnuslukujen yhteydessä. Mikäli aiemmin raportoiduissa tunnusluvuissa, niiden kattavuudessa, rajauksissa tai mittaustekniikoissa on muutoksia, niistä on ilmoitettu kyseessä olevien tunnuslukujen yhteydessä.

Raportin sisällönmäärittely

Vuonna 2013 määriteltiin raportoinnin kannalta olennaiset näkökohdat GRI G4 -raportointiohjeiston uudistuneiden vaatimusten mukaan. Aiemmin tunnistettuja sekä raportointivuoden aikana Keskon liiketoiminnassa havaittuja ja sidosryhmien esille nostamia vastuullisuusnäkökohtia arvioitiin kriittisesti arvoketjussa tapahtuvien vaikutusten sekä keskeisten sidosryhmien kiinnostuksen kannalta. Olennaisten näkökohtien tunnistamista varten laadittiin päätöskriteeristö, jonka mukaan näkökohtien olennaisuus arvioitiin koko arvoketjun osalta. Samalla määriteltiin jokaiselle näkökohdalle laskentaraja, joka kuvaa näkökohdan olennaista vaikutusta Keskon arvoketjussa.

Analyysin tuloksena tunnistettiin vaikutusten kannalta 33 olennaista näkökohtaa, joita on käsitelty tässä raportissa. Näkökohtiin liittyvät vaikutukset on kuvattu näkökohdittain johtamistavan kuvauksessa. Näkökohdat ja niihin liittyvät laskentarajat on esitetty alla olevassa taulukossa. Olennaiset näkökohdat käsiteltiin Keskon yhteiskuntavastuun ohjausryhmässä, konsernijohtoryhmässä ja hallituksessa.


Olennaiset näkökohdat ja laskentaraja

 

 

 

GRI-näkökohta (G4–19)

Näkökohdan laskentaraja (G4–20-21)

TALOUDELLISET VAIKUTUKSET

     

Taloudelliset tulokset

Kesko-konserni

Välilliset taloudelliset vaikutukset

Kesko-konserni ja K-kaupat

Ostokäytännöt

Kesko-konserni ja K-kaupat

YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

     

Energia

Kesko-konserni ja K-kaupat

Vesi

Kesko-konserni ja K-kaupat

Luonnon monimuotoisuus

Kesko-konserni ja tavarantoimittajat

Päästöt

Kesko-konserni (Scope 1 ja 2), K-kaupat (Scope 2) ja toimitusketju (Scope 3)

Jätevedet ja jätteet

Kesko-konserni

Tuotteet ja palvelut

Tavarantoimittajat

Toimittajien ympäristöarvioinnit

Tavarantoimittajat. Näkökohta tunnistettu olennaiseksi, raportointia kehitetään.

SOSIAALISET VAIKUTUKSET

     

Henkilöstö ja työolosuhteet

     

Työllistäminen

Kesko-konserni

Henkilöstön ja työnantajan väliset suhteet

Kesko-konserni

Työterveys ja -turvallisuus

Kesko-konserni

Koulutus

Kesko-konserni

Monimuotoisuus ja tasavertaiset mahdollisuudet

Kesko-konserni

Tasa-arvoinen palkitseminen

Kesko-konserni

Toimittajien työolojen arviointi

Riskimaatavarantoimittajat

Työoloihin liittyvien epäkohtien valitusmekanismit

Kesko-konserni, riskimaatavarantoimittajat. Näkökohta tunnistettu olennaiseksi, raportointia kehitetään.

Ihmisoikeudet

         

Syrjinnän kielto

Kesko-konserni

Yhdistymisen vapaus ja työehtosopimusoikeudet

Kesko-konserni

Ihmisoikeusarvioinnit

Kesko-konserni

Toimittajien ihmisoikeusarvioinnit

Riskimaatavarantoimittajat

Ihmisoikeuksiin liittyvien epäkohtien valitusmekanismit

Kesko-konserni, riskimaatavarantoimittajat. Näkökohta tunnistettu olennaiseksi, raportointia kehitetään.

Yhteiskunta

         

Korruptionvastaisuus

Kesko-konserni

Poliittinen vaikuttaminen

Kesko-konserni

Kilpailun rajoitukset

Kesko-konserni

Määräystenmukaisuus

Kesko-konserni

Yhteiskunnallisiin vaikutuksiin liittyvien epäkohtien valitusmekanismit

Kesko-konserni. Näkökohta tunnistettu olennaiseksi, raportointia kehitetään.

Tuotevastuu

         

Asiakkaiden terveys ja turvallisuus

Kesko-konserni – Omat merkkituotteet ja oma maahantuonti

Tuote- ja palvelutiedot

Kesko-konserni – Omat merkkituotteet ja oma maahantuonti

Markkinointiviestintä

Kesko-konserni

Asiakkaiden yksityisyyden suoja

Kesko-konserni, K-Plus Oy

Määräystenmukaisuus

Kesko-konserni