Open tools
Open share menu
Vuosikertomus 2013

Vastuullisuuden seuranta ja ohjaus

Vastuullinen toimija

 

Lähestymistapa

Sitoudumme vastuullisiin toimintatapoihin ja tuotamme yhdessä taloudellista lisäarvoa

Olennaiset näkökohdat

• Taloudelliset tulokset

• Välilliset taloudelliset vaikutukset

• Korruptionvastaisuus

• Poliittinen vaikuttaminen

• Kilpailun rajoitukset

• Määräystenmukaisuus

• Yhteiskunnallisiin vaikutuksiin liittyvien epäkohtien valitusmekanismit

• Asiakkaiden yksityisyyden suoja

Tuotamme taloudellista lisäarvoa

Keskossa taloudellisella vastuulla tarkoitetaan hyvää taloudenhoitoa, tehokasta resurssien käyttöä ja taloudellisen hyödyn tasaista ja pitkäjänteistä tuottamista eri sidosryhmille. Keskon toiminta tuottaa taloudellista hyötyä osakkeenomistajille, henkilökunnalle, kauppiaille, tavaran- ja palveluntoimittajille ja heidän työntekijöilleen, asiakkaille, kunnille ja valtioille.

Vastuulliset toimintatavat (Code of Conduct) ja maineenhallinta

Vastuullisuusnäkökulmien, kuten tuotteiden tuotannon ja hankinnan eettisyyden, työntekijöiden oikeudenmukaisen ja tasapuolisen kohtelun sekä ympäristönsuojelun merkitys asiakkaille on entistä korostuneempi. Keskon suhtautuminen lahjontaan ja muihin väärinkäytöksiin on ehdottoman kielteinen. Vastuullinen toimintatapa on välttämätöntä luottamuksen rakentamiseksi Keskon, K-kauppojen, asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme välille.

Asiakkaiden yksityisyyden suoja

Asiakkaiden henkilötietoja käsitellään muun muassa erilaisissa markkinoinnin toteuttamiseksi kerätyissä henkilörekistereissä ja verkkokauppojen asiakasrekistereissä. Lisäksi Keskon tytäryhtiö K-Plus Oy hallinnoi ja ylläpitää K-ketjujen ja K-Plussa-yhteistyökumppaneiden K-Plussa-kanta-asiakasohjelmaa. K-Plussa-kanta-asiakasohjelmasta kertyvän tiedon avulla pystymme kehittämään ja räätälöimään toimintaamme vastaamaan entistä paremmin asiakkaiden tarpeita. Asiakkaiden yksityisyyden suojasta huolehtiminen on meille ensiarvoisen tärkeää.

Tavoitteet

Tavoitteet on kirjattu vastuullisuusohjelmaan.

Politiikat, toimintaperiaatteet ja sitoumukset

 

Laskentaperiaatteet

Kesko-konserni noudattaa EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (International Financial Reporting Standards, IFRS).

Hallinnointiperiaatteet

Keskon päätöksentekoa ja hallintoa ohjaavat Keskon arvot ja vastuulliset toimintatavat. Päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia säännöksiä, Keskon yhtiöjärjestystä, Keskon hallituksen ja sen valiokuntien työjärjestyksiä ja NASDAQ OMX Helsinki Oy:n sääntöjä ja ohjeita. Yhtiö noudattaa 1.10.2010 voimaan tullutta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia.

Riskienhallintaperiaatteet

Keskon riskienhallintaa ohjaa Keskon hallituksen vahvistama riskienhallintapolitiikka.

Hyvän kauppatavan periaatteet

Ruokakesko ja Kespro ovat sitoutuneet Hyvän kauppatavan periaatteisiin.

Vastuulliset toimintatapamme

Vastuulliset toimintatapamme -ohjeistus (Code of Conduct) sitoo kaikkia keskolaisia kaikissa toimintamaissamme toimimaan yhteisten arvojen ja vastuullisten toimintaperiaatteiden mukaisesti.

Tietosuojapolitiikka

Tietosuojapolitiikassa määritellään, kuinka kaikissa Kesko-konsernin toiminnoissa ja toimintamaissa pyritään varmistamaan henkilötietojen lainmukainen käsittely ja tietosuojan korkea taso.

Seuranta- ja valvontajärjestelmät sekä ohjelmat, projektit ja aloitteet

 

Taloudellinen raportointi ja suunnittelu

Keskon taloudellinen raportointi ja suunnittelu perustuvat Kesko-konsernin johtamismalliin. Konsernin taloudellista kehitystä ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista seurataan koko konsernin kattavalla taloudellisella raportoinnilla.

Määräystenmukaisuus

Keskossa on käytössä compliance-ohjelmia, joilla varmistetaan, että keskolaiset tuntevat toimintansa kannalta keskeiset lait ja noudattavat niitä työssään. Kilpailulakien tunteminen ja noudattaminen on Keskolle ensiarvoisen tärkeää. Keskossa on käytössä kilpailuoikeudellinen compliance-ohjelma, johon kuuluu koulutustilaisuuksien lisäksi kaikille keskolaisille avoin kilpailuoikeudellinen verkkokoulutus. Henkilöt, joiden työhön liittyy keskeisesti kilpailuoikeudellisia asioita, velvoitetaan erikseen suorittamaan koulutus. Lakiasiat-yksikkö valvoo koulutuksen suorittamista.


Väärinkäytösten estäminen

Keskon sisäinen tarkastus kiinnittää erityistä huomiota väärinkäytöksiä ja taloudellisia menetyksiä estävien kontrollien toimivuuteen. Väärinkäytösten ennaltaehkäisemiseksi tiedottamista, kouluttamista ja ohjeistusta on tehostettu sekä kontrolleja tiukennettu. Keskon riskienhallinta, lakiasiat ja sisäinen tarkastus ovat järjestäneet Keskon tytäryhtiöissä Arvoviesti-tilaisuuksia, joissa painopisteenä on ollut lahjonnan vastustaminen.

Henkilökunta voi antaa palautetta ja esittää kysymyksiä toiminnasta paitsi omassa yksikössään myös suoraan ylimmälle johdolle Keskon intranetin kautta kaikissa toimintamaissa Valko-Venäjää lukuun ottamatta. Palautetta voi antaa nimellä tai nimettömänä. Henkilökunta voi ottaa luottamuksellisesti yhteyttä myös Keskon sisäiseen tarkastukseen intranetin kautta tai sähköpostiosoitteeseen IA (at) kesko.fi.

Keskon Venäjän-tytäryhtiöissä on otettu käyttöön uusi kanava väärinkäytösepäilyjen ilmoittamiseen. Väärinkäytösepäilykanava on venäjänkielinen kanava, johon Keskon tytäryhtiöiden yhteistyökumppanit ja henkilökunta Venäjällä voivat luottamuksellisesti ilmoittaa, jos epäilevät Keskon Venäjän-tytäryhtiöissä väärinkäytöksiä.

Riskienhallinta

Keskossa käytetään yhtenäistä riskien arviointi- ja raportointimallia. Liiketoimintatavoitteet ja -mahdollisuudet sekä määritelty riskinottohalu ovat lähtökohtia riskien tunnistamisessa.

Riskit priorisoidaan riskin merkityksen mukaisesti arvioimalla riskin toteutumisen euromääräisiä vaikutuksia ja todennäköisyyttä. Toteutumisen vaikutusta arvioitaessa otetaan huomioon euromääräisten vaikutusten lisäksi myös vaikutukset maineelle, ihmisten hyvinvoinnille ja ympäristölle. Riskienhallintatoimenpiteille nimetään vastuuhenkilöt, jotka vastaavat toimenpiteiden suunnittelusta, toteutuksesta ja seurannasta. Määritellyt toimenpiteet liitetään toimintasuunnitelmiin ja seurantoihin.

Asiakkaiden yksityisyyden suoja

Eri käyttötarkoituksiin henkilötietolaissa määritellyillä perusteilla kerätyistä henkilötiedoista muodostuu erillisiä henkilörekistereitä. Esim. K-Plussa-kortin haltijoiden asiakastiedoista muodostuu henkilörekisteri, jota käytetään asiakkaan suostumuksella K-Plussa-järjestelmään liittyneiden yritysten asiakassuhteiden hoitamiseen, asiakasyhteydenpitoon ja markkinointiin. K-Plussa-asiakas voi kieltää tuote- tai tuoteryhmätasoisten ostotietojen yhdistämisen tunnistettuun asiakkuuteensa. Henkilötietolain mukainen K-Plus Oy:n rekisteriseloste on nähtävissä osoitteessa www.plussa.com.

Rekisterinpitäjät huolehtivat siitä, että henkilötietoja käytetään vain rekisteriselosteissa kerrotulla tavalla. Yksittäistä asiakasta koskevia tietoja suojataan henkilöstölle annetuilla ohjeilla ja teknisillä järjestelmillä. Asiakastietoja ilmoitetaan ulkopuolisille tahoille ainoastaan lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta.

Keskossa aloitettiin vuonna 2014 tietosuojaohjelma. Ohjelmaan kuuluu koulutustilaisuuksia ja verkkokoulutus. Ohjelman toteuttamista valvoo lakiasiat-yksikön ohjauksessa työskentelevä Privacy Officer.

Vastuut ja resurssit

• Keskon Corporate Governance -rakenne on esitetty Keskon hallinnointiperiaatteissa

• Konsernin lakiasiat -yksikkö

• Sisäinen tarkastus ja riskienhallinta -yksikkö

• K-Plus Oy

Johtamistavan arviointi

Johtamistapaa arvioidaan jatkuvasti osana toimintaa. Toimintaympäristössä ja Keskossa tapahtuviin muutoksiin reagoidaan sopeuttamalla tavoitteita, toimintaperiaatteita, seurantajärjestelmiä ja resursseja.

Riskienhallinta osallistui tammikuussa 2015 kansainväliseen riskienhallinnan tasoa koskevaan itsearviointiin. Tuloksia hyödynnetään Keskon riskienhallinnan edelleen kehittämisessä.

Kesko-konsernin sisäinen tarkastus tekee tarkastuksia tietosuoja-asioissa osana normaalia tarkastustoimintaansa.

   
   

Yhteisön hyväksi

 

Lähestymistapa

Rakennamme yhdessä parempaa yhteiskuntaa

Olennaiset näkökohdat

• Ostokäytännöt

Paikallisuus vaikuttaa koko yhteiskuntaan

Vähittäiskaupalla on merkittävä rooli paikallisyhteisöissä. Kauppa sekä palvelee alueensa asukkaita että työllistää. Suorien työllistämisvaikutusten lisäksi kauppa työllistää merkittävän määrän myös epäsuorasti tavarantoimittajien ja yhteistyökumppaneiden kautta.

 

Paikallista toimintaa edustaa kauppias, tukenaan Keskon alueorganisaatiot. K-kauppiasyrittäjä vastaa kauppansa henkilökunnasta ja asiakastyytyväisyydestä. K-kauppiaat rakentavat paikallisten asiakkaiden tarpeita vastaavan valikoiman sekä palvelun heidän toiveitaan kuunnellen ja asiakastietoa hyödyntäen. Kehitämme toimintaamme vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa.

 

Kesko ostaa valtaosan myymistään tuotteista Suomesta ja kannustaa K-kauppiaita ottamaan valikoimiin lähellä tuotettuja tuotteita. Kotimaisten tuotteiden vaikutus työllistämisessä on merkittävä, esimerkiksi Pirkka-tuotteita valmistetaan lähes 160 yrityksessä ympäri Suomea.

Tavoitteet

Tavoitteet on kirjattu vastuullisuusohjelmaan.


Politiikat, toimintaperiaatteet ja sitoumukset

 

Hyvän kauppatavan periaatteet

Ruokakesko ja Kespro ovat sitoutuneet Hyvän kauppatavan periaatteisiin.

Vastuulliset toimintatapamme

Kesko edellyttää, että sen yhteistyökumppanit toimivat Keskon vastuullisia toimintaperiaatteita vastaavien periaatteiden mukaan. Kaikkiin merkittäviin uusiin sopimuksiin on sisällytetty vastuullisuuslauseke vuoden 2013 alusta alkaen.

Ketjuliiketoimintamalli

Pääasiallinen liiketoimintamalli Suomen markkinoilla on ketjuliiketoimintamalli, jossa itsenäiset K-kauppiaat harjoittavat vähittäiskauppaa Keskon vähittäiskauppaketjuissa. Suomessa kaikissa K-ryhmän ruoka-, rauta- ja maatalouskaupoissa toimii K-kauppiasyrittäjä.

Kauppiasliiketoiminnassa Kesko luo ketjutoiminnallaan kauppiasyrittäjilleen ensiluokkaiset puitteet palvella asiakkaitaan mahdollisimman hyvin. K-kauppiasyrittäjä toteuttaa ketjukonseptia ja vastaa kauppansa johtamisesta, asiakastyytyväisyydestä, henkilökunnasta ja liiketoiminnan tuloksellisuudesta.

Sidosryhmävuorovaikutus

Paikallisyhteisöihin kohdistuvia sosiaalisia vaikutuksia arvioidaan Keskon toiminnassa osana kauppaverkoston kehittämistä. Uuden kaupan perustamiseen tai olemassa olevan laajentamiseen tai muuttamiseen liittyy lakisääteisesti kaava- ja rakennuslupavaiheessa hankkeen laajuudesta riippuen erilaisia selvityksiä sekä paikallisten asukkaiden ja toimijoiden kuulemistilaisuuksia. Selvitykset ottavat kantaa muun muassa hankkeen vaikutuksiin yhdyskuntarakenteeseen, liikenteeseen sekä työllisyyteen.

Seuranta- ja valvontajärjestelmät sekä ohjelmat, projektit ja aloitteet

 

Sinivalkoinen jalanjälki -kampanja

K-ruokakaupat, K-citymarket Oy (käyttötavara), Anttila-tavaratalot ja Kodin1-sisustustavaratalot olivat mukana Suomalaisen Työn Liiton Sinivalkoinen jalanjälki -kampanjassa vuonna 2014. Kampanja jatkuu vuonna 2015, jolloin myös K-rauta ja Rautia liittyvät mukaan.  Kampanjan tavoitteena on lisätä suomalaisten tuotteiden myyntiä ja tietoisuutta suomalaisen työn ostamisen myönteisistä vaikutuksista.

Vastuut ja resurssit

• K-kauppiaat ja K-kauppiasliitto

• Keskon alueorganisaatio

• Vastuullisen hankinnan ohjausryhmä ja Keskon ostajat

• Toimialojen johtoryhmät

Johtamistavan arviointi

Johtamistapaa arvioidaan jatkuvasti osana toimintaa. Toimintaympäristössä ja Keskossa tapahtuviin muutoksiin reagoidaan sopeuttamalla tavoitteita, toimintaperiaatteita, seurantajärjestelmiä ja resursseja.

   
   

Työyhteisö

 

Lähestymistapa

Teemme ja tarjoamme laadukasta työtä

Olennaiset näkökohdat

• Työllistäminen

• Henkilöstön ja työnantajan väliset suhteet

• Työterveys ja -turvallisuus

• Koulutus

• Monimuotoisuus ja tasavertaiset mahdollisuudet

• Tasa-arvoinen palkitseminen

• Työoloihin liittyvien epäkohtien valitusmekanismit

Työllistäminen ja henkilöstön ja työnantajan väliset suhteet

Haluamme olla kaupan alan houkuttelevin työpaikka, jolla on tyytyväiset työntekijät ja osaavat esimiehet. K-ryhmä tarjoaa monipuolisia ura- ja kehittymismahdollisuuksia kaupan alan eri tehtävissä.

Kesko noudattaa uudelleenjärjestelytilanteissa kaikissa toimintamaissaan paikallista lainsäädäntöä. Suomessa noudatettava laki yhteistoiminnasta yrityksissä määrittää uudelleenjärjestelytilanteita koskevat keskeiset säädökset.

Työterveys ja -turvallisuus

Kesko ja K-kaupat ovat vastuussa siitä, että työntekijät voivat työskennellä turvallisessa työympäristössä ja saavat asianmukaisen koulutuksen ja ohjeistuksen työhönsä.

Henkilöstön kehittäminen

Henkilöstön ja johdon systemaattinen ja liiketoimintalähtöinen kehittäminen on kriittinen tekijä tulevaisuuden menestyksen kannalta. Arvojensa mukaisesti Kesko panostaa työyhteisön ja johtamisen laadun kehittämiseen tavoitteenaan, että henkilöstö arvostaa työtään ja työnantajaansa ja on motivoitunut hyviin työsuorituksiin. K-ryhmässä työntekijällä on mahdollisuus kehittyä monenlaisia kehittymispolkuja pitkin.

Monimuotoisuus ja tasavertaiset mahdollisuudet

Moniarvoinen ja monimuotoisuutta tukeva organisaatio takaa yhdenvertaiset mahdollisuudet, oikeudet ja kohtelun kaikille. Tasa-arvo, oikeudenmukaisuus ja syrjimättömyys ovat tärkeitä periaatteita, joita Keskossa noudatetaan koko työsuhteen ajan. Tehtävään valitaan soveltuvin ja kehityskykyisin henkilö ja ihmisiä arvioidaan pätevyyden, taitojen ja saavutusten perusteella.


Palkitseminen

Keskossa palkitsemisen tavoitteena on kannustaa henkilöstöä ylittämään asetetut tavoitteet ja motivoida pitkäjänteiseen työhön Kesko-konsernin ja sen tytäryhtiöiden päämäärien saavuttamiseksi. Palkitseminen on oikeudenmukaista ja se perustuu yleisesti tunnettuihin periaatteisiin.

Työoloihin liittyvät valitusmekanismit

Työntekijät voivat esittää kysymyksiä, palautetta tai kehittämisehdotuksia Keskon tai sen tytäryhtiöiden toimintaan liittyvistä asioista nimettömänä Keskon intranetistä, Keskonetistä, löytyvän Suora linja -palautekanavan kautta. Vastaukset julkaistaan kaikkien nähtäväksi Keskonetissä.

Tavoitteet

Tavoitteet on kirjattu vastuullisuusohjelmaan.

Politiikat, toimintaperiaatteet ja sitoumukset

 

Henkilöstöpolitiikka

Keskossa henkilöstöjohtaminen perustuu Keskon arvoihin ja vastuullisiin toimintatapoihin, jotka kuvataan Vastuulliset toimintatapamme -ohjeistuksessa. Keskon henkilöstöpolitiikka linjaa keskeiset toimintaperiaatteet henkilöstöjohtamisen eri osa-alueilla. Henkilöstöstrategiassa puolestaan määritellään henkilöstöjohtamisen päämäärät, kriittiset menestystekijät ja keskeiset kehityshankkeet.

Monimuotoisuussitoumus

Kesko on Suomen monimuotoisuusverkoston jäsen. Monimuotoisuusverkoston toiminta pohjautuu monimuotoisuussitoumukseen, jonka kaikki verkoston jäseneksi liittyvät allekirjoittavat.

Seuranta- ja valvontajärjestelmät sekä ohjelmat, projektit ja aloitteet

 

Työhyvinvointiohjelma

Työhyvinvoinnin kehittämisen tavoitteena on henkilöstön sitoutumisen kasvattaminen, terveyden edistäminen, eläkeiän nostaminen ja työnantajakuvan kehittäminen sekä näiden kautta parempi henkilöstön työn tuottavuus. Työhyvinvointiohjelman painopisteitä ovat esimiestyön ja johtamisen kehittäminen sekä työterveys- ja työsuojeluyhteistyön tehostaminen.

Työsuojelun toimintaohjelma

Henkilöstön työkyky varmistetaan luomalla turvallinen ja työn tekemistä tukeva työskentely-ympäristö. Työsuojelun päämääränä on turvata ja ylläpitää työntekijöiden työkykyä sekä ennaltaehkäistä ja torjua työtapaturmia, ammattitauteja ja muita työstä tai työympäristöstä johtuvia fyysisiä ja henkisiä terveyshaittoja.

Nuorisotakuu K-ryhmässä -ohjelma

Kesko ja K-kaupat osallistuivat vuoden 2013 alussa alkaneeseen nuorisotakuuohjelmaan, jossa edistettiin nuorison työllisyyttä ja ehkäistiin syrjäytymistä. Nuorisotakuu K-ryhmässä -ohjelman tavoitteena oli työllistää 1 000 nuorta vuosien 2013–2014 aikana. Joulukuun 2014 loppuun mennessä lähes 1 800 nuorta oli työllistynyt K-kauppoihin ja Keskoon eri puolilla Suomea.

Vammaisten ja osatyökykyisten työllistäminen

K-kauppiasliitossa käynnistyi vuonna 2012 Monenlaisia tuloksentekijöitä -hanke yhdessä Kehitysvammaliiton kanssa. Hankkeesta luotiin pysyvä toimintamalli vuoden 2013 aikana.

Keskon työterveyshuolto ohjaa kuntoutujia pääkaupunkiseudulla Aikuisten Mielenterveys (AMI) -kuntoutukseen. Työhön paluuta sairausloman jälkeen voidaan auttaa osasairauspäivärahalla. Työhön paluun tukemisessa on hyödynnetty eläkevakuutusyhtiöiden tarjoamaa ammatillisen kuntoutuksen tukea.

Vastuut ja resurssit

• HR-johtoryhmä

• Kesko HR / Yhteiset palvelut

• Toimiala- ja yhtiö-HR

• HR-palvelukeskukset

• Jokainen esimies vastaa työsuojelusta omalla alueellaan sen ollessa osa linjaorganisaation normaalia johtamis- ja esimiestoimintaa.

Johtamistavan arviointi

Johtamistapaa arvioidaan jatkuvasti osana toimintaa. Toimintaympäristössä ja Keskossa tapahtuviin muutoksiin reagoidaan sopeuttamalla tavoitteita, toimintaperiaatteita, seurantajärjestelmiä ja resursseja.

Vuodesta 2015 alkaen noin puolentoista vuoden välein toteutettavalla henkilöstötutkimuksella mitataan johtamisen laatua. Tutkimuksen tulosten pohjalta sovitaan kehittämistoimenpiteet, jotka kytketään osaksi vuosittaista toiminta- ja henkilöstösuunnitelmaa. Toimenpiteiden toteutumista seurataan.

   
   

Vastuullinen hankinta ja myynti

 

Lähestymistapa

Hankimme ja myymme vastuullisesti ja tuemme asiakasta kestävissä valinnoissa

Hankinta riskimaista

Kesko kiinnittää erityistä huomiota hankintaketjun ihmisoikeuskysymyksiin ja työoloihin ja keskittyy niiden valvonnassa ensisijaisesti riskimaissa toimiviin tavarantoimittajiin. Riskimaiksi luokitellaan BSCI (Business Social Compliance Initiative) -aloitteen mukaisesti maat, joissa on olemassa riski ihmisoikeuksien ja työoikeuksien loukaamiselle. Luokittelu perustuu Maailmanpankin indikaattoreihin (Worldwide Governance Indicators).

Riskimaissa tyypillisesti tuotettavia tuotteita ovat vaatteet ja kodintekstiilit, kengät ja muu nahkatavara, huonekalut, matot, kodinsisustustuotteet, urheiluvälineet, lelut, maataloustuotteet (esimerkiksi kahvi, tee, kaakao, hedelmät, vihannekset, viinit) sekä kala-, hedelmä- ja vihannessäilykkeet.

Keskon suomalaisten yhtiöiden suorat ostot riskialueiden tavarantoimittajilta vuonna 2014 olivat yhteensä 131 miljoonaa euroa (123 miljoonaa euroa vuonna 2013) eli 1,5 % (1,6 %) Keskon kaikista ostoista. Merkittävimmät riskituontimaat on listattu kohdassa Ihmisoikeusarvioinnit. Suoran riskimaatuonnin osuus Keskon tuonnista Suomeen oli 21,1 % (21,7 %). Keskon muiden maiden tytäryhtiöiden osalta suoraa riskimaatuontia ei ole tilastoitu, mutta Keskon ostot vuonna 2014 yhtiöiden kotimaiden ja tavarantoimittajien kotimaiden mukaisesti toimintamaihin jaoteltuna sisältää lisäksi riskimaaostoja yhteensä 367 (328) miljoonaa euroa eli 4,2 % (4,2 %) Keskon kaikista ostoista. Noin 76 % (74 %) Keskon tuonnista Suomeen (ei sisällä VV-Auton tuontia) tulee EU-maista.

Oman suoran tuonnin lisäksi Kesko ostaa riskimaissa valmistettuja tuotteita myös muilta Suomessa toimivilta brändi- ja maahantuontiyrityksiltä. Luotettavia tilastoja näiden tuontituotteiden alkuperämaista ei ole esitettävissä. Sosiaalisia riskejä saattaa sisältyä myös kolmansien maiden kautta Suomeen tuotavien tuotteiden tai tuotteissa olevien ainesosien tuotantoon.

Tuoteturvallisuus ja tuotetiedot

Kesko ja K-ryhmän kaupat ovat vastuussa tuotteiden käyttäjille siitä, että tuotteet täyttävät kaikki Suomen ja EU-lainsäädännön vaatimukset, ovat käyttäjilleen turvallisia ja vastaavat laatu- ja muita lupauksia. Pakkausmerkinnöissä ja markkinointiviestinnässä noudatetaan lainsäädännön vaatimuksia ja viranomaissuosituksia.

Kesko ja K-ryhmän kaupat haluavat tukea asiakkaita kestävissä valinnoissa ja tarjota laajan valikoiman vastuullisuuskriteerin omaavia tuotteita.

Tavoitteet

Tavoitteet on kirjattu vastuullisuusohjelmaan.

Politiikat, toimintaperiaatteet ja sitoumukset

 

Ostotoiminnan periaatteet

Vastuullista hankintaa ohjaavat Keskon ostotoiminnan periaatteet. Periaatteet pohjautuvat kansalliseen työlainsäädäntöön ja vastaaviin Kansainvälisen työjärjestön ILO:n sopimuksiin, joita sovelletaan silloin, kun kansallinen lainsäädäntö ei yllä näiden sopimusten tasolle.

Kemikaalipolitiikka

Keskon kemikaalipolitiikka koskee kodintekstiilejä, vaatteita, nahkatavaraa, kenkiä ja verhoiltuja huonekaluja. Siinä on esitetty EU:n ja Suomen lainsäädäntöön perustuen kemikaalit, jotka ovat kiellettyjä tai joiden määrää on rajoitettu Keskolle toimitettavissa tuotteissa. Lisäksi Kesko asettaa lainsäädäntöä tiukempia rajoituksia erityistä huolta aiheuttaville kemikaaleille.

PVC-linjaus

Kesko vähentää ympäristön kuormitusta etsimällä aktiivisesti korvaavia vaihtoehtoja PVC-muoville sekä omien merkkituotteiden pakkauksissa että itse tuotteissa. PVC:n sisältämien alkuaineiden ja yhdisteiden, kuten kloorin ja ftalaattien, on arvioitu aiheuttavan merkittäviä ympäristö- ja terveysvaikutuksia. Siksi PVC:n korvaaminen paremmin kierrätykseen soveltuvilla materiaaleilla on tarkoituksenmukaista varsinkin pakkauksissa ja tuotteissa, joiden käyttöikä on lyhyt.

Vastuullisuuslinjaukset

Hankinnan tueksi on laadittu tuoteryhmäkohtaisia vastuullisuuslinjauksia, joita ovat muun muassa palmuöljylinjaus, kala- ja äyriäislinjaus, puulinjaus sekä farkkujen hiekkapuhalluslinjaus.

K-vastuullisuuskonsepti

Vastuullisista valinnoista kerrotaan asiakkaille K-vastuullisuuskonseptin mukaisesti myymäläviestinnällä, muun muassa hyllynreuna- ja pakkausmerkinnöillä. Luomu- ja ympäristömerkittyjen sekä Reilu kauppa -sertifioitujen tuotteiden valikoima- ja markkinointilinjaukset sisältyvät K-ruokakauppojen ketjukonsepteihin.  K-vastuullisuuskonsepti otettiin käyttöön ensimmäisenä K-ruokakaupoissa vuonna 2013. Vuoden 2014 aikana konsepti otettiin käyttöön K-rauta-kaupoissa ja sen vienti aloitettiin Rautia-ketjun kauppoihin. Vuoden 2015 aikana se tulee näkyviin kaikissa Rautioissa sekä K-maatalous-ketjussa.


Seuranta- ja valvontajärjestelmät sekä ohjelmat, projektit ja aloitteet

 

Riskimaatavarantoimittajien auditoinnit

Kesko edellyttää riskimaissa toimivilta tavarantoimittajiltaan sosialisen vastuun sertifiointia tai auditointia. Kesko on jäsen eurooppalaisessa BSCI-auditointijärjestelmässä ja on sitoutunut BSCI:n toimintaperiaatteisiin (Code of Conduct), joiden sisältö on käytännössä sama kuin Keskon omien ostotoiminnan periaatteiden sisältö.

Kesko seuraa yhdessä BSCI:n kanssa muita markkinoilla olevia auditointijärjestelmiä ja hyväksyy niiden mukaan tehdyt auditoinnit, jos vaatimustaso on sama kuin BSCI-auditoinnissa. Alla on taulukko Keskossa eri tuoteryhmissä käytössä olevista sertifiointi- ja auditointijärjestelmistä.

Kiinassa ja Intiassa Kesko tukee tavarantoimittajiaan monitoroinnilla. Paikallinen monitoroija ohjaa ja valvoo Keskon tavarantoimittajien työehtoja ja työolosuhteita sekä ympäristö- ja kemikaalimääräysten noudattamista. Keskon omat monitorointiperiaatteet perustuvat BSCI-auditoinnin vaatimuksiin. Monitoroinnin lopullisena tavoitteena on saada tehdas hakemaan kolmannen osapuolen tekemää BSCI-auditointia tai SA8000-sertifiointia. Hankintaketjun vastuullisuutta valvotaan ja kehitetään myös osana ostoyhteistyötä muiden eurooppalaisten kauppaketjujen kanssa (Swisstec, ICA, AMS).

Keskossa on käytössä SUMO (supplier monitoring) -tietokanta, johon tallennetaan tiedot riskimaatavarantoimittajien auditoinneista, sertifioinneista ja monitorointikäynneistä sekä niiden perusteella määräytyvästä riskiluokituksesta. Tiedot BSCI-auditoinneista tallentuvat lisäksi BSCI:n ylläpitämään, jäsenten käytössä olevaan tietokantaan.

Vuonna 2014 laadittiin riskinarviointityökalu, jonka tarkoituksena on tunnistaa riskejä entistä paremmin omien merkkituotteiden koko hankintaketjussa, myös epäsuorissa riskimaaostoissa. Työkalu on tarkoitus ottaa käyttöön ensimmäisenä sitä pilotoineen Ruokakeskon hankinnoissa.

Ruokakeskon omien merkkituotteiden valmistajien ja tuottajien auditoinnit

Ruokakesko edellyttää, että sen omien merkkituotteiden valmistajilla ja tuottajilla on kansainvälinen elintarviketurvallisuussertifiointi. Ruokakesko hyväksyy seuraavat auditointimenettelyt: BRC, IFS, ISO 22000, SQF1000/2000 ja GlobalGAP (Suomessa Laatutarha).

Keskon tuotetutkimusyksikön laboratorio

Tuotetutkimusyksikön laboratorio valvoo K-ruokakauppojen, Anttila-tavaratalojen, K-citymarketien ja Kodin1-sisustustavaratalojen myymien tuotteiden laatua. Laboratorio on FINAS-akkreditointipalvelujen akkreditoima testauslaboratorio T251, joka on hyväksytty SFS-EN ISO/IEC 17025 -standardin mukaiseksi.

K-vastuullisuuskonseptin auditoinnit

Kaupan vastuullisen toiminnan arviointi sisältää kaupan vuosittaisen itsearvioinnin, kaupan laatujärjestelmässä määritellyt kriteerit sekä ulkopuolisen tahon tekemän vastuullisuusauditoinnin määritellyn otannan mukaisesti. Auditoija raportoi tuloksista kaupalle ja Keskolle.

Vastuut ja resurssit

• Konsernin yhteiskuntavastuun ohjausryhmä

• Vastuullisen hankinnan ohjausryhmä ja Keskon ostajat

• Ruokakeskon tavarakaupan vastuullisuuden ohjausryhmä

• Keskon tuotetutkimusyksikkö

• Toimialayhtiöiden viestintä- ja markkinointivastaavat

• K-kaupat

Johtamistavan arviointi

Johtamistapaa arvioidaan jatkuvasti osana ohjausryhmien toimintaa. Toimintaympäristössä ja Keskossa tapahtuviin muutoksiin reagoidaan sopeuttamalla tavoitteita, toimintaperiaatteita, seurantajärjestelmiä ja resursseja.

Sisäinen tarkastus tekee vastuullista hankintaa koskevia tarkastuksia Keskon yhtiöissä. Tarkastuksessa arvioidaan kontrollien toimivuutta ja annetaan toimenpidesuosituksia puutteiden korjaamiseen.

Ruokakeskon ja K-ruokakauppojen omavalvontaa kehitetään muun muassa viranomaistarkastusten tulosten perusteella. Tuotetutkimusyksikön laboratorio auditoidaan vuosittain SFS-EN ISO/IEC 17025 -standardin edellyttämällä tavalla. Lisäksi sen toimintaa arvioidaan vuosittain sisäisellä auditoinnilla ja johdon katselmuksella.

   
   

Keskossa käytössä olevia riskimaatuotantoon ja -tuotteisiin liittyviä sertifiointi- ja auditointijärjestelmiä

 

Sertifiointi-/auditointijärjestelmä

Tuoteryhmä

Kriteerien kattavuus

Tuotemerkintä

BSCI (Business Social Compliance Initiative)

Kaikki tuoteryhmät

Sosiaalinen, suppea ympäristöosa

Ei

SA8000

Kaikki tuoteryhmät

Sosiaalinen

Ei

ETI

Kaikki tuoteryhmät

Sosiaalinen

Ei

Sedex/SMETA

Kaikki tuoteryhmät

Sosiaalinen, suppea ympäristöosa

Ei

ICS

Kaikki tuoteryhmät

Sosiaalinen

Ei

ICTI CARE

Lelut

Sosiaalinen

Ei

FSC (Forest Stewardship Council)

Puutuotteet ja puutavara

Sosiaalinen, ympäristö

Kyllä

Reilu kauppa

Maataloustuotteet, myös puuvilla

Sosiaalinen, ympäristö

Kyllä

Rainforest Alliance

Maataloustuotteet

Sosiaalinen, ympäristö

Kyllä

UTZ Certified

Kahvi, kaakao, tee

Sosiaalinen, ympäristö

Kyllä

RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil)

Palmuöljyä sisältävät tuotteet

Talous, ympäristö, sosiaalinen

Kyllä

WIETA

Viinit

Sosiaalinen

Kyllä

MSC (Marine Stewardship Council)

Pyydetty kala ja äyriäiset

Ympäristö (kestävä kalastus)

Kyllä

ASC (Aquaculture Stewardship Council)

Viljelty kala ja äyriäiset

Sosiaalinen, ympäristö

Kyllä

       
       

Hyvinvointia asiakkaille

 

Lähestymistapa

Tarjoamme asiakkaan hyvinvointia edistäviä palveluita

Olennaiset näkökohdat

• Asiakkaiden terveys ja turvallisuus

Hyvinvointia edistävät tuotteet ja palvelut

Keskon ja K-kauppojen tavoitteena on helpottaa asiakkaiden elämää, tarjota terveellisiä ja asiakkaan hyvinvointia edistäviä palveluita sekä opastaa asiakkaita tuotteiden oikeaan käyttöön. Terveellisten elämäntapojen ja ruokatottumusten sekä liikunnan edistäminen on keskeistä K-ryhmän ruoka- ja urheilukaupoille.

Sähköinen kauppa ja monikanavaiset palvelut

Asiakkaiden tarpeet ja kulutuskäyttäytyminen muuttuvat voimakkaasti uusien sähköisten palveluiden ja erityisesti mobiilipalveluiden käytön myötä. Keskon keskeisenä strategisena tavoitteena on palvella sen kaikkien toimialojen asiakkaita sähköisten kanavien avulla mahdollisimman hyvin missä ja milloin vain.

Tavoitteet

Tavoitteet on kirjattu vastuullisuusohjelmaan.

Politiikat, toimintaperiaatteet ja sitoumukset

 

K-vastuullisuuskonsepti

K-vastuullisuuskonseptin avulla kerrotaan kaupan hyvistä teoista ja autetaan asiakasta tekemään terveellisiä ja kestäviä valintoja helposti. K-vastuullisuuskonsepti otettiin käyttöön ensimmäisenä K-ruokakaupoissa vuonna 2013. Vuoden 2014 aikana konsepti otettiin käyttöön K-rauta-kaupoissa ja sen vienti aloitettiin Rautia-ketjun kauppoihin. Vuoden 2015 aikana se tulee näkyviin kaikissa Rautioissa sekä K-maatalous-ketjussa.

Sähköinen kauppa ja monikanavaiset palvelut

Sähköisten palveluiden kehittäminen edellyttää merkittäviä panostuksia osaamisen kehittämiseen sekä investointeja teknologia- ja logistiikkajärjestelmiin. Vuoden 2015 alusta rauta- ja käyttötavaratoimialat yhdistettiin rauta- ja erikoiskaupan toimialaksi, joka tarjoaa asiakkaille monikanavaiset rakentamisen, sisustamisen ja käyttötavaratuotteiden kaupat ja palvelut. Keskossa kehitetään voimakkaasti myös päivittäistavarakaupan sähköisiä palveluita ja verkkokauppaa sekä auto- ja konekaupan sähköisiä palveluita.

Seuranta- ja valvontajärjestelmät sekä ohjelmat, projektit ja aloitteet

 

Tuotetutkimus

Keskon tuotetutkimusyksikön laboratorio valvoo K-ruokakauppojen, Anttila-tavaratalojen, K-citymarketien ja Kodin1-sisustustavaratalojen myymien päivittäis- ja käyttötavaroiden turvallisuutta ja laatua.

Tuotetutkimusyksikössä toimii laboratorion lisäksi koekeittiö ja Ruokakeskon kuluttajapalvelu. Koekeittiössä muun muassa arvioidaan tuotteita aistinvaraisesti ja testataan niiden valmistusominaisuuksia.

Kuluttajapalvelusta saa tietoa Pirkka-tuotteista: tuotepalautteiden lisäksi asiakkaat kysyvät muun muassa tuotteiden alkuperästä, ainesosista, niiden soveltuvuudesta eri käyttäjille ja käyttö- ja valmistusohjeita.


Reseptipalvelu

Pirkka-koekeittiön kotitalousopettajat kehittävät ja testaavat vuosittain satoja uusia ruokareseptejä. K-ruoka.fi:n reseptipalvelun resepteistä noin 5 400:aan on laskettu valintoja helpottavat ravintosisällöt.

K-vastuullisuuskonseptin auditoinnit

Kaupan vastuullisen toiminnan arviointi sisältää kaupan vuosittaisen itsearvioinnin, kaupan laatujärjestelmässä määritellyt kriteerit sekä ulkopuolisen tahon tekemän vastuullisuusauditoinnin määritellyn otannan mukaisesti. Auditoija raportoi tuloksista kaupalle ja Keskolle.

Asiakastyytyväisyys

Keskon ketjujen tunnettuutta ja niihin liittyviä mielikuvia seurataan säännöllisesti kuluttajille suunnatuilla bränditutkimuksilla kaikilla tavara-aloilla. Samoin toimitaan K-Plussa-kanta-asiakasjärjestelmän ja päivittäistavarakaupan omien merkkituotteiden kanssa. Ruokakaupassa ja rautakaupassa mitataan myös kauppatason asiakastyytyväisyyttä asiakastyytyväisyystutkimuksilla ja mystery shopping -menetelmällä.

Vastuut ja resurssit

• Keskon toimialat

• Keskon tuotetutkimusyksikkö

• K-kaupat

Johtamistavan arviointi

Johtamistapaa arvioidaan jatkuvasti osana toimintaa. Toimintaympäristössä ja Keskossa tapahtuviin muutoksiin reagoidaan sopeuttamalla tavoitteita, toimintaperiaatteita, seurantajärjestelmiä ja resursseja.

   
   

Ilmastonmuutoksen hillintä

 

Lähestymistapa

Osallistumme ilmastonmuutoksen etenemisen hillintään ja edistämme luonnonvarojen kestävää käyttöä

Olennaiset näkökohdat

• Energia

• Vesi

• Luonnon monimuotoisuus

• Päästöt

• Jätevedet ja jätteet

• Tavarantoimittajien ympäristöarvioinnit

Energiankulutus

Energiankulutuksella on merkittävä vaikutus sekä ilmastonmuutoksen etenemiseen että K-ryhmän toiminnan kustannuksiin. Kiinteistöjen energiakulutus muodostaa huomattavan osan K-ryhmän aiheuttamista kasvihuonekaasupäästöistä. Energian käytöstä johtuvan ilmastonmuutoksen hillintä on Keskon ympäristötyön keskeisiä painopisteitä.

Vesi

Keskon hallinnoimat kiinteistöt käyttävät kunnallista vedenjakelua. K-ryhmän omassa toiminnassa vettä käytetään lähinnä siivoukseen ja puhdistukseen.

Luonnon monimuotoisuus

Kesko keskittyy ilmastonmuutosvaikutusten pienentämiseen luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi. Kesko rakentaa kauppapaikkoja vain liikekiinteistölle kaavoitetuilla alueilla, joten rakentamisella ei ole merkittäviä suoria biodiversiteettivaikutuksia. Välillisiä vaikutuksia syntyy myytävien tuotteiden kautta.

Päästöt

Keskon logistiikkayhtiö Keslog on jo pitkään vähentänyt K-kauppojen toimitusketjun päästöjä keskittämällä jakelua. Kaluston uusiutuminen on vähentänyt yksikkökohtaisia päästöjä. Keskeisinä keinoina logistisen tehokkuuden parantamisessa toimivat myös kuljetusten reittioptimoinnit sekä korkeat kuormien täyttöasteet. Tehokkaalla paluulogistiikalla on merkittävä osa päästöjen vähentämisessä. Kuljettajille on järjestetty taloudellisen ajotavan koulutuksia.

Jätehuolto

Jätteiden synnyn ehkäisy, hyötykäyttöasteen nostaminen ja materiaalien kierrättäminen ovat Keskon keinoja vähentää jätettä.

Tavarantoimittajien ympäristöarvioinnit

Keskon tavarantoimittajien arviointimenettelyihin sisältyy ympäristökriteerejä.

Tavoitteet

Tavoitteet on kirjattu vastuullisuusohjelmaan.

Politiikat, toimintaperiaatteet ja sitoumukset

 

Ympäristö- ja energiapolitiikka

K-ryhmän ympäristö- ja energiapolitiikka kattaa Kesko-konsernin ja K-ryhmään kuuluvien kauppojen toiminnot Suomessa ja muissa toimintamaissa. Myös K-ryhmän keskeisten yhteistyökumppaneiden edellytetään noudattavan vastaavia ympäristöjohtamisen periaatteita.

Ympäristöjohtaminen on osa K-ryhmän johtamismallia ja sen perustana ovat Elinkeinoelämän peruskirja kestävän kehityksen aikaansaamiseksi, ympäristöjohtamisstandardit sekä lainsäädännön ja viranomaisten vaatimukset.


Seuranta- ja valvontajärjestelmät sekä ohjelmat, projektit ja aloitteet

 

Ympäristötyön ohjaus

Konsernin yhteiskuntavastuun ohjausryhmä määrittää ympäristötyön päälinjat ja tavoitetason konsernin yhtiöissä, ottaen huomioon toiminnan aiheuttamat ympäristövaikutukset ja niiden merkittävyyden huomioiden koko elinkaaren ja toimitusketjun aikaiset vaikutukset. Toimiala- ja tytäryhtiöt täsmentävät ympäristötyön päälinjat liiketoimintaa tukeviksi ympäristöasioiden toimintaohjelmiksi. Toimintaohjelmia seurataan ja päivitetään vuosittain osana strategiatyöskentelyä.

Ympäristöjärjestelmät

Ympäristöjärjestelmät kattoivat vuoden 2014 lopussa 63 % Suomen yhtiöiden ja 53 % koko konsernin liikevaihdosta. Kattavuus on laskettu vähittäiskauppalähtöisesti myyntiin suhteutettuna.

Keslogin ja Anttilan logistiikkatoiminnot ovat ISO 14001 -sertifioituja.

VV-Auto Group Oy tytäryhtiöineen täyttää Autoalan keskusliiton ympäristöjärjestelmän ja ISO 9001 -laatujärjestelmän vaatimukset.

Ruoka- ja rautakaupan ympäristöjohtaminen perustuu K-vastuullisuuskonseptiin. Keskeiset ympäristöasiat sisältyvät myös ruokakauppaketjujen konseptimittaukseen. K-vastuullisuuskonsepti otetaan käyttöön myös K-maatalous-kaupoissa.

Muiden maiden toiminnoissa sertifioituja ympäristöjärjestelmiä ei vielä ole käytössä.

Energiankulutuksen seuranta

Keskon ylläpidon yhteistyökumppanit seuraavat kiinteistöjen energiankulutusta apunaan Energiakolmio Oy:n EnerKey.com-seurantajärjestelmä. Energiakolmio kaukolukee kiinteistöissä olevia energiankulutuksen mittauspäätteitä ja tallentaa tuntitasoisesti tiedot tietokantaan. Manuaalisesti kerättävien kohteiden kulutuslukemat tallennetaan myös EnerKey-järjestelmään. EnerKey-ohjelma reagoi pieniinkin kohdekohtaisiin kulutusmuutoksiin ja hälyttää kiinteistön vastuuhenkilön toimimaan.

Energiatehokkuussopimus

Kesko on liittynyt kaupan alan energiatehokkuussopimukseen.

Eri kiinteistötyypeistä K-citymarketit, K-supermarketit, Anttila-tavaratalot sekä suuret tukku- ja varastorakennukset ovat suurimpia energiankäyttäjiä ominaiskulutuksella mitattuna.

Kesko toteuttaa hallinnoimissa kiinteistöissään energiakatselmointeja säännöllisesti.

Veden kulutuksen seuranta

Veden kulutuksen seuranta on osa kiinteistöjen kulutusseurantaa.

Luonnon monimuotoisuus

Keskon hankintasuosituksen mukaisesti K-ryhmän kaupoissa myytävät, trooppisesta puusta valmistetut puutarhakalusteet ovat joko FSC-sertifioituja tai sellaisista puulajeista valmistettuja, joiden viljely on mahdollista kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

K-ryhmän kala- ja äyriäislinjaus ohjaa Ruokakeskon ja Kespron omia hankintoja sekä K-ruokakauppiaiden hankintoja turvaamaan vastuullista kalastusta ja kalanviljelyä.

Palmuöljyn tuotanto on tehtävä vastuullisesti huomioiden taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristönäkökohdat. Ruokakesko on RSPO:n (Roundtable on Sustainable Palm Oil) jäsen. Ruokakeskon tavoite on, että vuoteen 2020 mennessä kaikki Pirkka-tuotteissa oleva palmuöljy on vastuullisesti tuotettua (CSPO).

Vastuullisuuslinjaukset

Jätehuolto

Kesko kehittää kierrätysjärjestelmiä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa ja edistää jätteiden kierrätystä pakkausmenetelmiä ja materiaalien käyttöä kehittämällä. Jätteen syntyä ehkäistään kiertävien kuljetusyksiköiden käytöllä sekä minimoimalla myytävien tuotteiden hävikkiä.

Keskon liiketoimintamallin mukaan K-kaupoissa hävikin johtaminen ja hallinta ovat kauppiasyrittäjän vastuulla.

Rakennuttaminen ja ylläpito

Keskon rakennuttaminen perustuu kullekin liiketoimintakonseptille määriteltyihin tavoiteolosuhteisiin sekä keskeisiin teknisiin laatutekijöihin ja näiden pohjalta laadittuihin talo- ja rakennusteknisiin suunnittelu- ja toteutusohjeisiin. Kesko mittaa suunnittelun ja toteutuksen tehokkuutta ja laatua sertifioimalla yksittäisiä kohteitaan kansainvälisillä ympäristösertifikaateilla kuten BREEAM ja LEED. Keskon yhteistyökumppanit kiinteistöjen ylläpito- ja huoltotoiminnoissa olivat vuonna 2014 Caverion Oy, Ovenia Oy ja L&T Oyj. Caverion Oy:llä ja L&T Oyj:llä on ISO 14001 -sertifioitu ympäristöjärjestelmä.

 

 

Business Environmental Performance Initiative BEPI

Kesko liittyi loppuvuodesta 2014 Foreign Trade Associationin (FTA) Business Environmental Performance Initiative (BEPI) -aloitteeseen. BEPI:n tarkoituksena on auttaa jäsenyrityksiä globaalien toimitusketjujen ympäristöasioiden hallinnassa ja siten lisätä tuotteiden toimitusketjujen läpinäkyvyyttä ja riskienhallintaa. BEPI tarjoaa käytännönläheisen viitekehyksen ja ohjeistuksen, jolla tavarantoimittajien tuotantolaitokset voivat parantaa toimintaansa ympäristöasioissa.

 

Vastuut ja resurssit

• Konsernin yhteiskuntavastuun ohjausryhmä

• Ympäristötoimintojen ohjausryhmä

• Kauppapaikat ja kiinteistöt -yksikkö

• Keslog Oy

Johtamistavan arviointi

Johtamistapaa arvioidaan jatkuvasti osana toimintaa. Toimintaympäristössä ja Keskossa tapahtuviin muutoksiin reagoidaan sopeuttamalla tavoitteita, toimintaperiaatteita, seurantajärjestelmiä ja resursseja. Ympäristöjärjestelmiä auditoidaan ja katselmoidaan.

   
   

Keskossa käytössä olevat ympäristöjärjestelmät

 

Toiminto

Ympäristöhallintajärjestelmä

Kommentti

Keslogin varastointi-, terminaali- ja kuljetustoiminnot

ISO 14001

Sertifikaatti uudistettu 2013.

Anttila Oy:n logistiikkakeskus

ISO 14001

Sertifikaatti uudistettu 2014.

Kiinteistöjen huolto- ja ylläpitotoiminnot

ISO 14001, ISO 9001

ISO 14001, ISO 9001: Caverion, L&T

ISO 9001: Ovenia

VV-Auto Group Oy

ISO 14001 ja AKL-ympäristöohjelma

 

ISO 14001 -sertifikaatti: Audi Center Espoo. Autoalan keskusliiton (AKL) toimintaohjelma: VV-Autotalot Oy

K-ruokakaupat: 845 K-vastuullisuuskauppaa

K-vastuullisuuskonsepti

Ketjuvaatimus K-citymarket-, K-supermarket-, K-market- ja K-extra-kaupoille

K-rauta-kaupat: 40 K-vastuullisuuskauppaa

K-vastuullisuuskonsepti

Kauppoja yhteensä 42.

Rautia-kaupat : 88 K-vastuullisuus- tai K-ympäristökauppaa (luku sisältää yhdistelmäkaupat)

K-vastuullisuuskonsepti ja K-ympäristökauppa-konsepti

Kauppoja yhteensä 96.

K-maatalous-kaupat: 24 K-ympäristökauppaa

K-ympäristökauppa-konsepti

Kauppoja yhteensä 35.